Pomoc dla niepełnosprawnych

HIV/AIDS

17.04.2012

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim

 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS określa politykę Państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii HIV/AIDS. Podstawę prawną działań  stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. Nr 44, poz. 227).


  • Przyjęcie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021

Zgodnie z §4 w/w. rozporządzenia Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Programu obejmujący w szczególności zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia poniższych celów:


  zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,
  zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,
  wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,
  współpracę międzynarodową,
  monitoring


13 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021. Harmonogram określa:


  grupę docelową,
  podmioty odpowiedzialne za ich realizację,
  wskaźniki realizacji zadań,
  rok realizacji.


Wśród realizatorów Programu wymienieni w Harmonogramie m.in. zostali: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, terenowe organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci wojewódzcy.
Na podstawie §9 ust. 1  oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. Nr 44, poz. 227) Wojewoda Mazowiecki powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim (Zarządzenie Nr 344 Wojewody Mazowieckiego z 2017 roku). Zespół ma na celu koordynację działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa mazowieckiego.
Zadania realizowane w ramach Programu będą monitorowane i koordynowane przez Krajowe Centrum do spraw AIDS.


 

Podziel / Share
17.04.2012, Ilość wejść: 3518, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry