Pomoc dla niepełnosprawnych

HIV/AIDS

17.04.2012

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim

 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS określa politykę Państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii HIV/AIDS. Podstawę prawną działań  stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. Nr 44, poz. 227).


  • Przyjęcie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021

Zgodnie z §4 w/w. rozporządzenia Krajowe Centrum ds. AIDS będące Koordynatorem realizacji Programu, opracowuje Harmonogram realizacji Programu obejmujący w szczególności zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia poniższych celów:


  zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,
  zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,
  wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,
  współpracę międzynarodową,
  monitoring


13 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021. Harmonogram określa:


  grupę docelową,
  podmioty odpowiedzialne za ich realizację,
  wskaźniki realizacji zadań,
  rok realizacji.


Wśród realizatorów Programu wymienieni w Harmonogramie m.in. zostali: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, terenowe organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, izby pielęgniarskie, izby lekarskie i konsultanci wojewódzcy.
Na podstawie §9 ust. 1  oraz §5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. Nr 44, poz. 227) Wojewoda Mazowiecki powołał Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim (Zarządzenie Nr 344 Wojewody Mazowieckiego z 2017 roku). Zespół ma na celu koordynację działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa mazowieckiego.
Zadania realizowane w ramach Programu będą monitorowane i koordynowane przez Krajowe Centrum do spraw AIDS.


 

Podziel / Share
Magdalena Bielecka, 17.04.2012, Ilość wejść: 2926, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry