Pomoc dla niepełnosprawnych

Rejestry

Rejestry

Komórka odpowiedzialna za realizację sprawy

Wydział Zdrowia
Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia
00 – 950 Warszawa pl. Bankowy 3/5
 tel. (22) 695 69 03 (do 08) 

 

Ustawa o działalności leczniczej

W dniu 1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) która uchyla ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
Ustawa ta określa:
1) zasady wykonywania działalności leczniczej;
2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
Przepisy dotyczące rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ujęte zostały w art. 100-113 ustawy o działalności leczniczej.
Organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.
Zgodnie z art. 217 przedmiotowej ustawy, z dniem jej wejścia w życie, rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej staje się rejestrem, a wpisy w dotychczasowym rejestrze, stają się wpisami w rejestrze.
W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę takich wpisów są wolne od opłat.
Wpis do rejestru w przypadku podmiotu leczniczego podlega opłacie wynoszącej 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego;
Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej.
Zgodnie z art. 204 ust. 4 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie wpisania, wykreślenia i zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają umorzeniu z mocy prawa.
 

Podziel / Share
Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 38711, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry