Pomoc dla niepełnosprawnych

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Zgodnie z art. 16c mającej wejść w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przewiduje się utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774).

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), w zakresie szkół, na rzecz których dotychczas nie zostały złożone wnioski o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, mogą złożyć wnioski o tę dotację do właściwego wojewody.

Zgodnie z przepisami, wojewoda przekazuje JST dotację na zadanie własne jakim jest prowadzenie szkoły, przeznaczoną na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja ta może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie w/w gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Wojewoda przyznaje dotację w przypadku:

 • JST, w tym JST prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną JST
 • Podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Wniosek o dotację (do pobrania w załącznikach do strony ) powinien zawierać:

 1. Dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę:
   nazwę,
   w przypadku jednostki samorządu terytorialnego:
  - typ JST (gmina, powiat, województwo)
  - identyfikator JST (kod TERYT), określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 oraz z 2017 r., poz. 60)
   adres do korespondencji
 2. nazwę i adres szkoły
 3. wnioskowaną kwotę dofinansowania
 4. oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej szkoły, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

Dodatkowo do w/w wniosku, należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu.

W załącznikach do strony znajduje się „Wykaz wyposażenia gabinetu w sprzęt i aparaturę medyczną – wzór”. Proszę o dołączenie do wniosku o dotację wypełnionego wykazu (pola edytowalne: dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę, nazwa i adres szkoły, klasyfikacja rozdziałów wydatków, liczba sztuk, proponowana cena sprzętu, data i miejsce sporządzenia, podpis osoby upoważnionej), również w formie edytowalnego pliku excel.

Podmioty prowadzące szkoły publiczne, dołączają dodatkowo oświadczenie, o posiadaniu zezwolenia właściwego organu JST (do pobrania w załącznikach do strony ).

Ze względu na krótki okres czasu przewidziany na realizację zadania oraz wskazany w ustawie termin 11 grudnia 2017 r., będący ostateczną datą z jaką minister właściwy do spraw zdrowia po zatwierdzeniu i zweryfikowaniu przekazuje wniosek o podział środków z rezerwy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, proszę o przesyłanie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres: /t6j4ljd68r/skrytka

Wnioski można wysyłać, od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 do dnia 28 listopada 2017 r.

_________________________________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Wojewodów o rozpoczęcie prac, które mają przyspieszyć realizację zadań nowej ustawy.

Ustawa zakłada zwiększenie w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną m. in. gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Zgodnie z nowymi przepisami, wojewoda przekazuje JST dotację na zadanie własne jakim jest prowadzenie szkoły, przeznaczoną na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja ta może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie w/w gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Jednostki samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy, przekazują wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Dodatkowo do w/w wniosku, należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu.

W przypadku prowadzenia przez JST, więcej niż jednej szkoły, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o składanie w ustawowym terminie kompletnych wniosków, osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B) lub przesyłanie ich na adres: /t6j4ljd68r/skrytka  za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.09.2017, Ilość wejść: 6643, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry