Pomoc dla niepełnosprawnych

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Zgodnie z art. 16c mającej wejść w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przewiduje się utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1774).

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), w zakresie szkół, na rzecz których dotychczas nie zostały złożone wnioski o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, mogą złożyć wnioski o tę dotację do właściwego wojewody.

Zgodnie z przepisami, wojewoda przekazuje JST dotację na zadanie własne jakim jest prowadzenie szkoły, przeznaczoną na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja ta może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie w/w gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Wojewoda przyznaje dotację w przypadku:

 • JST, w tym JST prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną JST
 • Podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Wniosek o dotację (do pobrania w załącznikach do strony ) powinien zawierać:

 1. Dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę:
   nazwę,
   w przypadku jednostki samorządu terytorialnego:
  - typ JST (gmina, powiat, województwo)
  - identyfikator JST (kod TERYT), określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 oraz z 2017 r., poz. 60)
   adres do korespondencji
 2. nazwę i adres szkoły
 3. wnioskowaną kwotę dofinansowania
 4. oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej szkoły, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

Dodatkowo do w/w wniosku, należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu.

W załącznikach do strony znajduje się „Wykaz wyposażenia gabinetu w sprzęt i aparaturę medyczną – wzór”. Proszę o dołączenie do wniosku o dotację wypełnionego wykazu (pola edytowalne: dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę, nazwa i adres szkoły, klasyfikacja rozdziałów wydatków, liczba sztuk, proponowana cena sprzętu, data i miejsce sporządzenia, podpis osoby upoważnionej), również w formie edytowalnego pliku excel.

Podmioty prowadzące szkoły publiczne, dołączają dodatkowo oświadczenie, o posiadaniu zezwolenia właściwego organu JST (do pobrania w załącznikach do strony ).

Ze względu na krótki okres czasu przewidziany na realizację zadania oraz wskazany w ustawie termin 11 grudnia 2017 r., będący ostateczną datą z jaką minister właściwy do spraw zdrowia po zatwierdzeniu i zweryfikowaniu przekazuje wniosek o podział środków z rezerwy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, proszę o przesyłanie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres: /t6j4ljd68r/skrytka

Wnioski można wysyłać, od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 do dnia 28 listopada 2017 r.

_________________________________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Wojewodów o rozpoczęcie prac, które mają przyspieszyć realizację zadań nowej ustawy.

Ustawa zakłada zwiększenie w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną m. in. gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Zgodnie z nowymi przepisami, wojewoda przekazuje JST dotację na zadanie własne jakim jest prowadzenie szkoły, przeznaczoną na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja ta może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie w/w gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Jednostki samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy, przekazują wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Dodatkowo do w/w wniosku, należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu.

W przypadku prowadzenia przez JST, więcej niż jednej szkoły, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o składanie w ustawowym terminie kompletnych wniosków, osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B) lub przesyłanie ich na adres: /t6j4ljd68r/skrytka  za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.09.2017, Ilość wejść: 5308, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry