Pomoc dla niepełnosprawnych

Rejestr Podmiotów Leczniczych

Aktualności

Komunikat

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018r. obowiązuje nowy wzór Oświadczenia podmiotu leczniczego składającego wniosek o wpis podmiotu i wpis zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Podstawa prawna: art. 100 ust. 2 ustawy o działaności leczniczej (t.j. 2018 poz 160 z późn. zm.)

 


KOMUNIKAT

W związku z opublikowaniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 r. ( Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. opublikowane w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2018 r., poz. 97 ), z dniem 19 stycznia 2017 r. zmianie uległy wysokości opłat za wpis do rejestru oraz za wpis zmian w rejestrze. Powyższe opłaty wynoszą odpowiednio – 453 zł za wpis do rejestru oraz – 226,5 zł za wpis zmian w rejestrze.

Jednoczenie informuję, że w celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy złożyć wniosek w formie elektronicznej poprzez aplikacje dostępną na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/.

Do wniosku należy załączyć skan w/w opłaty.

Równocześnie przypominam, że od dnia 15 lipca 2016 r. podmiot leczniczy nie składa do rejestru podmiotów leczniczych polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru, wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), nie zwalnia jednak podmiotu leczniczego z obowiązku zawierania polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

 


KOMUNIKAT

W ramach projektu systemowego „Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostały opublikowane mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób.

Mapy dla województwa mazowieckiego dostępne są na stronie: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wojewodztwo-mazowieckie/

 


KOMUNIKAT

w sprawie zmiany ustawy o działalności leczniczej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960)

Z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) można zapoznać się na stronie Urzędu, zakładka: Zdrowie - Rejestry - Rejestr Podmiotów Leczniczych - Pliki do pobrania lub wpisując adres: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/161,Pliki-do-pobrania.html

 


KOMUNIKAT

w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie są zobowiązane do wnoszenia jakichkolwiek wpłat na konto w/w spółki. Wpisywanie się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnoszenie opłat za rejestrację jest wyłącznie dobrowolnie.

 


KOMUNIKAT

w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą wpisać się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnieść opłatę za rejestrację wyłącznie dobrowolnie.

 


Komunikat

Uprzejmie informujemy, że został zmieniony numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty za wpis oraz wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Nowy numer jest dostępny w zakładce: Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 


Komunikat

Na wniosek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych informujemy, że samorząd diagnostów laboratoryjnych zwraca się z prośbą do diagnostów o uwzględnianie w nazewnictwie noworejestrowanych przedsiębiorstw określenia „medyczne laboratorium diagnostyczne”.

Zdaniem Krajowej Izby określenie podmiotu jako „medycznego laboratorium diagnostycznego” wpływa korzystnie na społeczne postrzeganie zawodu oraz podkreśla medyczny aspekt czynności diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostcznym.

 


Komunikat

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski w wersji papierowej o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru można składać tylko do dnia 31 marca 2013r. Od dnia 1 kwietnia br. wskazane wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, według obowiązujących przepisów, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej.

 


Komunikat

Informujemy, że przedłużony ustawą z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 742) termin na dokonanie zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) upłynął z dniem 31 grudnia 2012r.

Podmioty lecznicze, które we wskazanym terminie nie dokonały aktualizacji danych zobowiązane są niezwłocznie złożyć wniosek o wpis zmian do rejestru w powyższym zakresie.

 


Komunikat

Informujemy, że z dniem 10 grudnia 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Treść w/w rozporządzenia dostępny jest w zakładce: Pliki do pobrania
 


Komunikat

Informujemy, że przedłużony ustawą z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 742) termin na dokonanie zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) upływa z dniem 31 grudnia 2012r. Do tego dnia wnioski o dokonanie zmian wpisów w powyższym zakresie są wolne od opłat.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego wypis z księgi rejestrowej jest wydawany jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, albo osoba ubiega się o wydanie wypisu ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Wobec powyższego wypisy z ksiąg rejestrowych nie będą wydawane, jeżeli nie zaistniał żaden z powyższych warunków.

 


Komunikat

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2012r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 29 czerwca 2012r. poz. 739 ).

Tekst w/w rozporządzenia dostępny jest w zakładce: Pliki do pobrania.

 


Komunikat

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2012r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przedłuża do dnia 31 grudnia 2012r. termin dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy.

Tekst w/w ustawy dostępny jest w zakładce: Pliki do pobrania.

 


Komunikat

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2012r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania ( Dz. U. z 28 maja 2012r. poz. 594 ).

Tekst w/w rozporządzenia dostępny jest w zakładce: Pliki do pobrania.

Wszelkie zapytania dotyczące dostosowania należy kierować do Oddziału Rejestru Podmiotów Leczniczych – nr tel. 22 695 69 03-08.


Komunikat

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r., weszły w życie przepisy art. 25 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).­

Zgodnie z art. 25 ust. 2 i 3 obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Kierownicy podmiotów leczniczych obowiązani są niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia, przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela wraz z wnioskiem o wpis zmian w rejestrze.

Treść w/w rozporządzenia została umieszczona w zakładce Pliki do pobrania.

 


Komunikat

Szanowni Państwo, 
W dniu 9 grudnia 2011 r. została uruchomiona nowa aplikacja Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Aplikacja ta jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319).
 

Przedmiotowe rozporządzenie zmienia zakres danych objętych wpisem do rejestru m.in. wymaga wpisywania do rejestru danych dotyczących:
- wspólników spółki cywilnej ( ich adresów zamieszkania, numerów ewidencji działalności gospodarczej, numerów REGON i NIP).
- odrębnego REGON 9 cyfrowego - dla podmiotu leczniczego i 14 cyfrowego - dla przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jego jednostki i komórki organizacyjnej;
- informacji dotyczącej akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedmiotowym rozporządzeniem, którego treść umieszczona jest w zakładce Pliki do pobrania.

Zmianie uległ również numer księgi rejestrowej. W chwili obecnej wszystkie podmioty lecznicze otrzymały 12 cyfrowy numer.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 28 w/w rozporządzenia, jednym kodem stanowiącym części VI systemu resortowych kodów określa się rodzaj prowadzonej działalności leczniczej jednego przedsiębiorstwa. W jednostkach organizacyjnych zgodnie z w/w rozporządzeniem nie wpisuje się części VI kodu resortowego.
Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wyodrębnia się w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 8 ustawy o działalności leczniczej rodzajami działalności leczniczej są:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

a) szpitalne,

b) inne niż szpitalne udzielane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w zakładzie rehabilitacji leczniczej i w hospicjum

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej organ rejestrowy zobowiązany jest dokonać wpisu do rejestru i wydać zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru. Zgodnie z § 16 ust. 2 w/w rozporządzenia zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga ono podpisu ani pieczęci.

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2011 roku ustawy o działalności leczniczej w plikach do pobrania dostępny jest wykaz dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia o wpisie lub zmianach w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Wnioski o zmianę wpisów w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o działalności leczniczej są wolne od opłat.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ww. terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podziel / Share
Michał Dec, 10.01.2013, Ilość wejść: 25347, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry