Pomoc dla niepełnosprawnych

Rejestr Podmiotów Leczniczych

21.01.2014

Opłaty

Zgodnie z art. 105 ustawy o działalności leczniczej wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej w przypadku podmiotów leczniczych:

1. 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ( Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. opublikowane w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2018 r., poz. 97 ) , obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. – 453 zł

2. 50% wysokości opłaty określonej w pkcie 1 za wpis zmian w rejestrze. – 226,5 zł

Rachunek bankowy:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
opłata za…………………….…….


OPŁATA SKARBOWA

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.) określa następujące kwoty opłaty skarbowej:

17 zł od wydania zaświadczenia (wypisu z rejestru podmiotów leczniczych)

10 zł od wydania decyzji

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub bezgotówkowo na rachunek tego organu:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (dopisek: opłata skarbowa za...)

Podziel / Share
Anna Tokarska, 21.01.2014, Ilość wejść: 20659, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry