Pomoc dla niepełnosprawnych

Rejestr Podmiotów Leczniczych

21.01.2014

Opłaty

Zgodnie z art. 105 ustawy o działalności leczniczej wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej w przypadku podmiotów leczniczych:

1. 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ( Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2018 r. opublikowane w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2018 r., poz. 97 ) , obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. – 453 zł

2. 50% wysokości opłaty określonej w pkcie 1 za wpis zmian w rejestrze. – 226,5 zł

Rachunek bankowy:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
opłata za…………………….…….


OPŁATA SKARBOWA

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.) określa następujące kwoty opłaty skarbowej:

17 zł od wydania zaświadczenia (wypisu z rejestru podmiotów leczniczych)

10 zł od wydania decyzji

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub bezgotówkowo na rachunek tego organu:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (dopisek: opłata skarbowa za...)

Podziel / Share
Anna Tokarska, 21.01.2014, Ilość wejść: 24612, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry