Pomoc dla niepełnosprawnych

Składanie wniosków o czasowe zaprzestanie działalności podmiotu leczniczego

25.05.2016

Składanie wniosków o czasowe zaprzestanie działalności podmiotu leczniczego

 Tryb składania wniosków o czasowe zaprzestanie działalności podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (obowiązuje od dnia 01 lipca 2011 roku).


Czasowe zaprzestanie działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego może dojść do skutku tylko w oparciu o procedurę określoną  w  art. 34  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., 618 z późn. zm.).

W celu otrzymania decyzji wojewody, dotyczącej czasowego zaprzestania działalności, kierownik podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zobowiązany jest złożyć:

  1. Wniosek o wydanie zgody na czasowe zaprzestanie działalności, zawierający określenie przyczyny oraz proponowany okres oraz zakres zaprzestania działalności.
  2. Zgodę jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia, w przypadku podmiotu podległego Ministrowi Obrony Narodowej.
  3. Zgodę rektora uczelni albo odpowiednio dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w przypadku podmiotu utworzonego przez uczelnię medyczną.
  4. Dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej.  

Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
rachunek nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Wojewoda, przed wyrażeniem zgody, zasięga opinii dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wydanie zgody lub jej odmowa następuje, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zgodę wydaje się na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Zgodnie z  art. 35  ww. ustawy, w przypadku czasowego zaprzestania działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych bez zachowania wyżej opisanego trybu wojewoda nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika podmiotu leczniczego karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, uprzejmie informuję, że:

  1. Przepis art. 34 ust. 8  ustawy o działalności leczniczej przewiduje również sytuacje, w których zaprzestanie działalności jest spowodowane
  • siłą wyższą lub
  • wynika z decyzji podjętej na podstawie odrębnych przepisów - wydanej przez zewnętrzny względem podmiotu leczniczego organ administracji publicznej np. Sanepid.

Zgodnie z wykładnią, „siła wyższa” jest to zdarzenie, którego źródło znajduje się na zewnątrz działalności podmiotu leczniczego i którego nie można było przewidzieć, uniknąć, ani zwyczajnymi środkami przed nim się zabezpieczyć, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności.

Wskutek powyższego sytuacja, gdy np. strajkują lekarze występują związane z tym trudności ze znalezieniem lekarzy do pracy lub awaria sprzętu medycznego nie mogą być potraktowane jako siła wyższa.

Na mocy ww. artykułu kierownik podmiotu leczniczego zobowiązany jest poinformować  wojewodę o czasowym całkowitym lub częściowym zaprzestaniu działalności spowodowanym siłą wyższą, w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących jej zaprzestanie.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych, zobowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zgody wojewody wymaga tylko czasowe zaprzestanie działalności jednostek/komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 25.05.2016, Ilość wejść: 2018, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry