Pomoc dla niepełnosprawnych

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące przebiegu specjalizacji

Jak należy liczyć czas trwania np. dwumiesięcznego stażu?
Staże należy liczyć według kalendarza, tzn. dwumiesięczny staż rozpoczęty np. 15 marca powinien trwać do 14 maja.

Czy urlop wypoczynkowy wydłuża szkolenie?
Nie. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy:

  • w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887);
  • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego;
  • w przypadkach określonych w art. 92, 176–179, 1823, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;
  • z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji;
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
  • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5.

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Po jakim czasie mogę zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury w ramach województwa?
Miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury można zmienić nie wcześniej niż po upływie jednego roku.

Czy mogę dokonać zmiany kierownika specjalizacji i co muszę w tym celu zrobić?
Zmiany kierownika specjalizacji dokonuje kierownik jednostki szkolącej na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej.
Niezbędne formalności, związane ze zmianą kierownika specjalizacji:

  • zaliczenie zrealizowanej części programu specjalizacji przez dotychczasowego kierownika specjalizacji (podpis, pieczęć, data - w uwagach na drugiej stronie Karty Szkolenia Specjalizacyjnego),
  • potwierdzenie kontynuowania specjalizacji przez nowego kierownika specjalizacji wraz z formułą: Przejmuję obowiązki kierownika specjalizacji z dniem ..................... (podpis, pieczęć, data),
  • przesłanie kopii 1 i 2 strony Karty Szkolenia Specjalizacyjnego do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Czy mogę zmienić tryb odbywania specjalizacji?
Tak. Zmiany trybu odbywania specjalizacji (w ramach trybów pozarezydenckich) dokonuje Wydział Zdrowia MUW na indywidualny wniosek lekarza.
W celu zmiany sposobu odbywania specjalizacji z trybu pozarezydenckiego na rezydencki, należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w tym trybie.

Czy w trakcie szkolenia muszę przystąpić do egzaminu z języka obcego?
Zaliczenie egzaminu z języka obcego obowiązuje wyłącznie lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie przed postępowaniem 1-31.10.2011 roku.

Czy istnieje możliwość wykonania wyłącznie zbiorczego zestawienia zabiegów i procedur medycznych potwierdzonych przez kierownika specjalizacji?
Nie. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają takiej możliwości. Oprócz zestawienia zbiorczego każdy zabieg powinien być wpisany w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych w liczbie jaką określa program danej specjalizacji.

Czy mogę przedstawić jedynie zbiorcze zestawienie zabiegów, jeżeli realizowany przeze mnie program specjalizacji dopuszcza taką możliwość?
Tak. Wyłącznie w przypadku kiedy w realizowanym przez lekarza programie widnieje informacja, że poświadczenie wykonania procedur może mieć charakter zbiorczy dopuszcza się przedstawienie takiego zestawienia.

Czy muszę przystąpić do kursu "Zdrowie Publiczne", jeśli posiadam zaświadczenie o ukończonym kursie w trakcie poprzedniej specjalizacji?
Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania 1-31 marca 2013 roku mogą przedstawić zaświadczenie o ukończonym kursie „Zdrowie Publiczne” w trakcie poprzedniej specjalizacji, pod warunkiem, że nie upłynęło 7 lat od zaliczenia kursu do daty rozpoczęcia kolejnej specjalizacji.

Jaką datę powinien wpisać kierownik specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego potwierdzającą zakończenie szkolenia?
Powinna być wpisana data zakończenia odbywania szkolenia specjalizacyjnego uwzględnieniem okresu przedłużenia bądź skrócenia np. jeżeli lekarz rozpoczął specjalizację w dniu 10.05.2010 r., a okres szkolenia w karcie został wskazany 16.04.2010 r. – 15.04.2015 r. i lekarz nie miał żadnych przerw w odbywaniu specjalizacji to datą zakończenia specjalizacji jest 09.05.2015 r.

Gdzie można odbywać staże kierunkowe wymagane programem specjalizacji?
Staże kierunkowe można odbywać w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji bądź staży kierunkowych w danej dziedzinie medycyny np. jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji, jest jednocześnie uprawniona do prowadzenia stażu kierunkowego z zakresu rehabilitacji medycznej dla innych specjalizacji. Wykaz jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl.

Kto może być kierownikiem specjalizacji?
Kierownikiem specjalizacji może być lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem szkolenia. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Czy trzeba odbyć wszystkie dyżury wskazane w programie specjalizacji?
Tak, lekarz jest zobowiązany odbyć wszystkie dyżury.

Czy należy powiadomić Wydział Zdrowia o zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego?
Tak, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego lekarz powinien przesłać kserokopię karty szkolenia specjalizacyjnego (str. 1 oraz str. 16) z uzupełnioną adnotacją przez kierownika specjalizacji o zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza.

Podziel / Share
04.06.2014, Ilość wejść: 16852, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry