Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przebieg specjalizacji

12.02.2014

Przedłużenie specjalizacji

Podstawy przedłużenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2011 roku:

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy:

 • w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887);
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego;
 • w przypadkach określonych w art. 92, 176–179, 1823, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;
 • z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5.

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda (wniosek do pobrania w załącznikach do strony ↓ ), a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury – minister właściwy do spraw zdrowia.

Podstawy przedłużenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2011 roku:

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega przedłużeniu (nie dłużej niż o rok) o czas nieobecności w pracy:

 • w przypadkach określonych art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu Pracy,
 • w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005, Nr 31, poz. 267 oraz Dz.U. 2006, Nr 221, poz. 1615),
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji.

Rezydentura może dodatkowo ulec przedłużeniu o czas:

 • udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak nie dłuższy niż o rok,
 • urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż rok, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji.

Okres trwania specjalizacji w trybach pozarezydenckich może ulec przedłużeniu nie więcej niż o połowę czasu trwania specjalizacji o czas nieobecności:

 • w przypadkach określonych art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu Pracy,
 • w przypadkach określonych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005, Nr 31, poz. 267 oraz Dz.U. 2006, Nr 221, poz. 1615),
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji

oraz z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:

 • nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą,
 • w związku z realizacją poszerzonych zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program odbywanej specjalizacji,
 • wynikającej z procedury zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji.

Okres specjalizacji w trybach pozarezydenckich może dodatkowo ulec przedłużeniu o czas:

 • udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli jednostka ta przestała spełniać wymagania dot. akredytacji.

Zgodnie z § 17 ust. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji. Zasady składania wniosku o dodatkowe przedłużenie specjalizacji w trybie pozarezydenckim znajdą Państwo w komunikatach na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

Podziel / Share
12.02.2014, Ilość wejść: 16529, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry