Pomoc dla niepełnosprawnych

Przebieg specjalizacji

12.02.2014

Przedłużenie specjalizacji

Podstawy przedłużenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2011 roku:

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy:

 • w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887);
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego;
 • w przypadkach określonych w art. 92, 176–179, 1823, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;
 • z powodu urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż 2 lata, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
 • z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5.

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego może być dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda (wniosek do pobrania w załącznikach do strony ↓ ), a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury – minister właściwy do spraw zdrowia.

Podstawy przedłużenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2011 roku:

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega przedłużeniu (nie dłużej niż o rok) o czas nieobecności w pracy:

 • w przypadkach określonych art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu Pracy,
 • w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005, Nr 31, poz. 267 oraz Dz.U. 2006, Nr 221, poz. 1615),
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji.

Rezydentura może dodatkowo ulec przedłużeniu o czas:

 • udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak nie dłuższy niż o rok,
 • urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż rok, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji.

Okres trwania specjalizacji w trybach pozarezydenckich może ulec przedłużeniu nie więcej niż o połowę czasu trwania specjalizacji o czas nieobecności:

 • w przypadkach określonych art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu Pracy,
 • w przypadkach określonych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005, Nr 31, poz. 267 oraz Dz.U. 2006, Nr 221, poz. 1615),
 • z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji

oraz z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:

 • nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą,
 • w związku z realizacją poszerzonych zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program odbywanej specjalizacji,
 • wynikającej z procedury zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji.

Okres specjalizacji w trybach pozarezydenckich może dodatkowo ulec przedłużeniu o czas:

 • udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli jednostka ta przestała spełniać wymagania dot. akredytacji.

Zgodnie z § 17 ust. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji. Zasady składania wniosku o dodatkowe przedłużenie specjalizacji w trybie pozarezydenckim znajdą Państwo w komunikatach na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

Podziel / Share
Anna Tokarska, 12.02.2014, Ilość wejść: 12009, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry