Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

16.12.2016

Najczęściej zadawane pytania dotyczące specjalizacji rozpoczętych na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów (Dz.U.2004.126.1319 z późn.zm.)

I. Rozpoczęcie specjalizacji

 

1.Gdzie należy składać dokumenty o rozpoczęcie specjalizacji?

Magister ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa dokumenty do jednostki uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
 

2.Czy można odbywać dwie specjalizacje w tym samym czasie?

Nie można odbywać dwóch specjalizacji w tym samym czasie.
Zgodnie z przepisami diagności laboratoryjni mogą odbywać w tym samym czasie tylko jedną specjalizację.

 

II. Przebieg specjalizacji

1.Czy konieczne jest informowanie urzędu o zmianie danych osobowych w trakcie specjalizacji?
Tak, zgłaszanie wyżej wskazanych zmian jest konieczne.
Są one odnotowywane w kartach specjalizacji jak również w rejestrze osób specjalizujących się.

2. O jaki okres można maksymalnie przedłużyć czas trwania specjalizacji?

Czas trwania specjalizacji diagnosty laboratoryjnego może być przedłużony o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

3. W jaki sposób można uzyskać zgodę na przedłużenie czasu trwania specjalizacji?
W przypadku specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych czas trwania specjalizacji przedłuża pełnomocnik rektora po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma  powołanego konsultanta właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego.

Należy pamiętać także o konieczności uzyskania wpisów na drugiej stronie karty specjalizacji dotyczących przedłużenia czasu trwania specjalizacji.

4.  W jaki sposób można uzyskać zgodę na skrócenie czasu trwania specjalizacji?

Czas trwania specjalizacji diagnosty laboratoryjnego może być skrócony o okres nie dłuższy niż 1/3 czasu jej trwania,
jeśli kierownik specjalizacji wystąpi z wnioskiem do konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli  w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, o uznanie diagnoście laboratoryjnemu odbytych przez niego w kraju lub za granicą kursów szkoleniowych lub staży kierunkowych za równoważne  ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji,  jeżeli okres od dnia ich ukończenia nie jest dłuższy niż 5 lat, oraz o skrócenie czasu trwania specjalizacji.

Czas trwania specjalizacji skraca pełnomocnik rektora po uzyskaniu zaświadczenia od konsultanta krajowego w danej dziedzinie
lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, potwierdzającego uznanie dotychczasowego dorobku zawodowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem wybranych elementów programu specjalizacji. Ponadto konieczne jest uzyskanie wpisów na drugiej stronie karty specjalizacji dotyczących przedłużenia czasu trwania specjalizacji.

5. Z jakich przyczyn mogę zostać wykreślony z rejestru osób odbywających specjalizację?
Diagnosta laboratoryjny może zostać skreślony z rejestru z powodu:
a) utraty prawa wykonywania zawodu,
b) niepodjęcia specjalizacji w okresie trzech miesięcy od dnia wskazanego  jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji;
c) przerwania specjalizacji dokonanej przez pełnomocnika na wniosek kierownika specjalizacji,
w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny nie uczestniczy  w kursach lub nie odbywa staży kierunkowych albo podstawowego stażu;

d) upływu okresu, w którym był zobowiązany ukończyć specjalizację.

 

III. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

 

1. W jakim terminie należy składać dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?
Diagności laboratoryjni składają dokumenty w następujących terminach:

  • do 15 lipca dla sesji jesiennej
  • do  15 stycznia dla sesji wiosennej

2. W jakim terminie odbędzie się egzamin?
Dokładną datę egzaminu publikuje Centrum Egzaminów Medycznych na stronie internetowej www.cem.edu.pl.
Natomiast sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach: wiosenna od 15 kwietnia do 31 maja, jesienna od 2 listopada do 15 grudnia.

3. Kto decyduje o dopuszczeniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?
Wojewoda po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji dokumentów od Konsultanta Krajowego, zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, za pomocą SMK.

4. Jak postępować w przypadku ponownego składania dokumentów do egzaminu?
Diagności laboratoryjni zamierzający zdawać egzamin kolejny raz - wypełniają wniosek o przystąpienie do egzaminu na SMK, po uprzednim zalogowaniu się w systemie.

5. Kto wydaje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty?
W przypadku specjalizacji diagnostów laboratoryjnych dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydaje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Podziel / Share
16.12.2016, Ilość wejść: 3031, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry