Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

20.10.2011

Rozpoczęcie specjalizacji

 • Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

  Zasady rozpoczęcia odbywania specjalizacji regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 245 j.t.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1950)

  Według ww. przepisów szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)   złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie, zwany dalej "wnioskiem";
  2)   posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  3)   został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  By złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy uprzednio założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

  Wniosek zawiera:
  1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
  2)   nazwisko rodowe;
  3)   miejsce i datę urodzenia;
  4)   płeć;
  5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
  6)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego";
  7)   obywatelstwo (obywatelstwa);
  8)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
  9)   cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  10)  posiadany stopień naukowy;
  11)  okres zatrudnienia w zawodzie;
  12)  liczbę publikacji i ich wykaz.

  Do wniosku dołącza się:
  1)   odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
  2)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
  3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
  4)   oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

  Wniosek składa się w terminie:
  • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)
   oraz
  • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).

   W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.
    
  • Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 30g ust. 1 jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.
   W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:
   1)   staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy - 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;
   2)   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 10 punktów;
   3)   opublikowanie jako autor lub współautor:
   a)  książki naukowej - 3 punkty,
   b)  artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,
   c)  artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,
   d)  artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt
   - z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
    
   W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

   Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

   O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

   Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

   Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej "EKS", z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

   Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

   Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i tylko w jednym województwie.
 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl.

Podziel / Share
20.10.2011, Ilość wejść: 4658, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry