Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

16.12.2016

Przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego

Do egzaminu może zostać dopuszczony diagnosta, który odbył specjalizację, złożył komplet dokumentów do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz uzyskał pozytywną weryfikację Konsultanta Krajowego złożonej dokumentacji.

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia

- przed sesją jesienną - do 15 lipca

 

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem spacjalizacji - wydrukowany z SMK
 • karta specjalizacji zawierająca następujące wpisy:
  • potwierdzenie przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzenie przebiegu staży kierunkowych,
  • opinia dotycząca przebiegu specjalizacji potwierdzona przez kierownika specjalizacji,
  • potwierdzenie znajomości przynajmniej jednego języka obcego
  (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego),
  • opis formy samokształcenia potwierdzony przez kierownika specjalizacji,
  • zaliczenie specjalizacji przez kierownika specjalizacji,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach wraz z oryginałami do wglądu,
 • potwierdzenie uczestnictwa w zebraniach, konferencjach naukowo-szkoleniowych lub zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe (kopie z oryginałami do wglądu),
 • praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji,
 • świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej medycznej - niniejsze świadectwo jest uznawane, gdy okres od dnia zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie przekracza 5 lat,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (z oryginałem do wglądu) - na kserokopii powinien być widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych; zaświadczenia wydane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające wpis na listę diagnostów laboratoryjnych są nieaktualne - obowiązywały wyłącznie do 31 grudnia 2006 roku,
 • kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej (z oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji - dotyczy osób odbywających specjalizację uzupełniającą.

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce w następujących terminach:
- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia
- przed sesją jesienną - do 15 lipca

Po weryfikacji formalnej i przyjęciu dokumentów przez Urząd Wojewódzki są one przesyłane do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego, Wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i zawiadamia diagnostę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK, uprawniając w ten sposób  diagnostę do złożenia  – także za pomocą SMK – wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbywa się:
- w sesji wiosennej - od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja
- w sesji jesiennej - od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia

Szczegółowe informacje dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych - PESDL

Podziel / Share
16.12.2016, Ilość wejść: 3982, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry