Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych

16.12.2016

Przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego

Do egzaminu może zostać dopuszczony diagnosta, który odbył specjalizację, złożył komplet dokumentów do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz uzyskał pozytywną weryfikację Konsultanta Krajowego złożonej dokumentacji.

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia

- przed sesją jesienną - do 15 lipca

 

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem spacjalizacji - wydrukowany z SMK
 • karta specjalizacji zawierająca następujące wpisy:
  • potwierdzenie przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzenie przebiegu staży kierunkowych,
  • opinia dotycząca przebiegu specjalizacji potwierdzona przez kierownika specjalizacji,
  • potwierdzenie znajomości przynajmniej jednego języka obcego
  (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego),
  • opis formy samokształcenia potwierdzony przez kierownika specjalizacji,
  • zaliczenie specjalizacji przez kierownika specjalizacji,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach wraz z oryginałami do wglądu,
 • potwierdzenie uczestnictwa w zebraniach, konferencjach naukowo-szkoleniowych lub zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe (kopie z oryginałami do wglądu),
 • praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji,
 • świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej medycznej - niniejsze świadectwo jest uznawane, gdy okres od dnia zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie przekracza 5 lat,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (z oryginałem do wglądu) - na kserokopii powinien być widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych; zaświadczenia wydane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające wpis na listę diagnostów laboratoryjnych są nieaktualne - obowiązywały wyłącznie do 31 grudnia 2006 roku,
 • kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej (z oryginałem do wglądu),
 • kserokopia dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji - dotyczy osób odbywających specjalizację uzupełniającą.

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce w następujących terminach:
- przed sesją wiosenną - do 15 stycznia
- przed sesją jesienną - do 15 lipca

Po weryfikacji formalnej i przyjęciu dokumentów przez Urząd Wojewódzki są one przesyłane do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego, Wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i zawiadamia diagnostę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK, uprawniając w ten sposób  diagnostę do złożenia  – także za pomocą SMK – wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbywa się:
- w sesji wiosennej - od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja
- w sesji jesiennej - od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia

W przypadku rezygnacji z egzaminu rozporządzenie przewiduje możliwość zwrotu wniesionej opłaty. Zwrot taki jest dopuszczalny, jeśli diagnosta laboratoryjny zrezygnuje z udziału w PESDL w  terminie 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wówczas diagnosta powinien złożyć do Centrum Egzaminów Medycznych pismo zawierające:

 • oświadczenie o nieprzystąpieniu do egzaminu
 • podanie o dokonanie zwrotu opłaty oraz przekazanie jej na wskazany w nim numer rachunku bankowego.

W razie nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie lub uzyskania wyniku negatywnego, diagnosta laboratoryjny może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w innej sesji egzaminacyjnej.
W przypadku przystąpienia przez diagnostę laboratoryjnego tylko do części ustnej i praktycznej albo do części praktycznej egzaminu wysokość opłaty  wynosi 50 % kwoty ustalonej.
Za wynik pozytywny Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z wszystkich jego części.
 

Podziel / Share
Joanna Nowiczenko, 16.12.2016, Ilość wejść: 3332, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry