Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

26.10.2017

Postępowania kwalifikacyjne oraz rozpoczęcie specjalizacji

Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej. Uruchomionych zostanie 37 miejsc szkoleniowych.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą SMK

w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r.

zgodnie z informacjami zamieszczonymi niżej.

 

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji regulują przepisy rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2142), wprowadzone przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1991).

Zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami (art. 107f ustawy Prawo farmaceutyczne) szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej „wnioskiem”;

2) posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;

3) został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w celu dokonywania czynności w tym systemie.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta składa za pomocą SMK do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

albo

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).

Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku danych.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w art. 107f ust. 2 ustawy jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie farmaceuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 10 punktów za co najmniej 3-letni staż pracy;
 2. posiadanie stopnia doktora nauk medycznych – 10 punktów;
 3. opublikowanie – z zakresu farmacji – jako autor lub współautor:

a) książki naukowej – 3 punkty,

b) artykułu naukowego oryginalnego – 1 punkt,

c) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 1 punkt,

d) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. W przypadku konieczności uwzględniania średniej ocen wojewoda, za pomocą SMK, wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu albo jego odwzorowania cyfrowego, poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawcę – za pomocą SMK  – do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzoną w SMK, zwaną dalej „EKS”, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia.

Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS.

 

 

Podziel / Share
26.10.2017, Ilość wejść: 4302, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry