Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

25.04.2017

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

 

Do egzaminu może zostać dopuszczony farmaceuta, który odbył specjalizację i złożył komplet dokumentów do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

- przed sesją wiosenną - do 31 stycznia

- przed sesją jesienną - do 31 lipca

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, wydrukowany z SMK
 2. karta specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  • zaliczeniem kolokwiów u kierownika specjalizacji,
  • informacją o napisaniu i sposobie upublicznienia pracy poglądowej,
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji (wraz z datą zaliczenia specjalizacji)
 3. praca poglądowa (zgodnie  z wymogami programu specjalizacji) zaliczona, oceniona pozytywnie przez kierownika specjalizacji,
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach (kserokopie wraz z oryginałami do wglądu),
 5. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 6. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej wraz z oryginałem do wglądu,
 7. kserokopia dyplomu I stopnia - w przypadku specjalizacji uzupełniającej, wraz z oryginałem do wglądu,
 8. kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty należy  składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

 

Po weryfikacji formalnej i przyjęciu dokumentów przez Urząd Wojewódzki są one przesyłane do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego Wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i zawiadamia farmaceutę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK, uprawniając w ten sposób  farmaceutę do złożenia  – także za pomocą SMK – wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

Uwaga:

Świadectwo wydane przez studium języków obcych jest uznawane, gdy okres od dnia zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie przekracza 5 lat. Zgodnie z wyjaśnieniami Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi świadectwo powinno poświadczać znajomość języka obcego w zakresie określonym programem specjalizacji i nie może być poświadczeniem egzaminu zdawanego w trakcie studiów.

 

 

 

 

Podziel / Share
Anna Tokarska, 25.04.2017, Ilość wejść: 2900, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry