Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje farmaceutów

25.04.2017

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

 

Do egzaminu może zostać dopuszczony farmaceuta, który odbył specjalizację i złożył komplet dokumentów do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

- przed sesją wiosenną - do 31 stycznia

- przed sesją jesienną - do 31 lipca

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, wydrukowany z SMK
 2. karta specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  • zaliczeniem kolokwiów u kierownika specjalizacji,
  • informacją o napisaniu i sposobie upublicznienia pracy poglądowej,
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji (wraz z datą zaliczenia specjalizacji)
 3. praca poglądowa (zgodnie  z wymogami programu specjalizacji) zaliczona, oceniona pozytywnie przez kierownika specjalizacji,
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach (kserokopie wraz z oryginałami do wglądu),
 5. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 6. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej wraz z oryginałem do wglądu,
 7. kserokopia dyplomu I stopnia - w przypadku specjalizacji uzupełniającej, wraz z oryginałem do wglądu,
 8. kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty należy  składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

 

Po weryfikacji formalnej i przyjęciu dokumentów przez Urząd Wojewódzki są one przesyłane do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego Wojewoda potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i zawiadamia farmaceutę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK, uprawniając w ten sposób  farmaceutę do złożenia  – także za pomocą SMK – wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

Uwaga:

Świadectwo wydane przez studium języków obcych jest uznawane, gdy okres od dnia zdania egzaminu z języka obcego do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie przekracza 5 lat. Zgodnie z wyjaśnieniami Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi świadectwo powinno poświadczać znajomość języka obcego w zakresie określonym programem specjalizacji i nie może być poświadczeniem egzaminu zdawanego w trakcie studiów.

 

 

 

 

Podziel / Share
25.04.2017, Ilość wejść: 3398, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry