Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

13.11.2018

Ogłoszenia i wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Ogłoszenia i wyniki postępowań kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

 

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w sesji jesiennej 2018 r.

 

Lista wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii:

 

Lp.

Nazwa

jednostki szkolącej

Adres

jednostki szkolącej

Liczba miejsc

1.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,

Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej

 

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

12

2.

 

Akademia Wychowania Fizycznego

im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

 

ul. Marymoncka 34

00-986 Warszawa

27

Łącznie wolnych miejsc szkoleniowych

39

 Informacje ogólne:

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;

2) posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

3) posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy[1] i spełnia wymagania określone w tym przepisie;

4) został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Fizjoterapeuta spełniający określone wyżej (w pkt 1, 2, 3) warunki składa wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

 

Wnioski  o rozpoczęcie specjalizacji (wraz z załącznikami) należy składać w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2018 r.

 

Wzór wniosku oraz formularz załączników do wniosku – pliki w formacie PDF do pobrania

 

Uwaga:

wszystkie składane do postępowania kwalifikacyjnego dokumenty i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty składać należy osobiście w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście B, pok. 268

lub wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zdrowia, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Wniosek zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
 9. rodzaj i cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopię dyplomu potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem;
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy);
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie;

oraz

     4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji wraz z pozostałymi oświadczeniami, według wzoru  zamieszczonego w formularzu do pobrania, zawierającym załączniki do wniosku;

     5. zaświadczenia o ukończonych szkoleniach podyplomowych (studia podyplomowe, kursy z zakresu fizjoterapii mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych – prowadzone przez podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego dorosłych). W przypadku posiadania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podyplomowych sporządzonych w języku obcym, wraz z tymi dokumentami należy złożyć ich tłumaczenia na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzone zostanie  postępowanie kwalifikacyjne w terminie od dnia 16 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów,
 3. opublikowanie jako autor lub współautor:

– podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów,

– artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,

    4. szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów;

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni. Jeśli taka konieczność zaistnieje, kandydaci zostaną niezwłocznie  wezwani do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

 

Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone po dniu 15 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 


[1] Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2018 r. poz. 505 t.j.)

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Krycka, 13.11.2018, Ilość wejść: 2245, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry