Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ)

podstawa prawna: art. 35, 49, 50, 51, 54, 57, 149, 151, 152 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

oraz programy specjalizacji dostępne na stronie internetowej CMKP (www.cmkp.edu.pl)

 

Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu PESFZ.

Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i PESFZ ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację.

Do PESFZ może zostać dopuszczony fizjoterapeuta, który ukończył szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do PESFZ składa do właściwego wojewody wniosek o dopuszczenie do PESFZ. Do wniosku dołącza się kartę specjalizacji (KS) i dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ oraz dokumentację określoną przepisami i programem specjalizacji.

 

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

 • do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej,
 • do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

 

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

 

Wykaz dokumentów wymaganych do przystąpienia do PESFZ:

 

 1. wniosek o dopuszczenie do PESFZ – formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM (www.cem.edu.pl).

CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych. Wnioskodawca po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa podpisany własnoręcznie wniosek do właściwego wojewody;

 1. dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ;
 2. karta specjalizacji z udokumentowanym przebiegiem specjalizacji, opinią kierownika specjalizacji oraz  zaliczeniem, wraz z datą zaliczenia, przez kierownika specjalizacji. Kierownik specjalizacji może zaliczyć specjalizację po dacie zakończenia odbywania specjalizacji;
 3. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kserokopie i oryginały do wglądu);
 4. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej (kserokopia i oryginał do wglądu)
 5. zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski);
 6. dokument lub wpis w karcie specjalizacji potwierdzający odbycie podstawowego stażu specjalizacyjnego w wymiarze 3200 godzin wykonywania czynności zawodowych – specjalizacja pełna lub 1600 godzin – specjalizacja uzupełniająca;
 7. dwie prace wygłoszone na posiedzeniu naukowym, zaliczone przez kierownika specjalizacji;
 8. biała, wiązana, niepodpisana teczka.

 

Wojewoda weryfikuje wniosek i dokumenty wnioskodawcy pod względem formalnym. W przypadku gdy dokumenty te nie spełniają warunków formalnych, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych.

 

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i dokumentów przekazuje je właściwemu konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji.

 

Konsultant krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i zwraca wniosek i dokumenty.

 

W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu specjalizacji, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące części programu specjalizacji.

 

Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego:

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

albo

2) kieruje do zrealizowania brakującej części programu specjalizacji i przedłuża okres trwania szkolenia specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tej części.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

 

Wnioskodawca po zrealizowaniu brakującej części programu specjalizacji i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w KS może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do PESFZ.

 

Wojewoda po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podejmuje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do PESFZ.

 

Wojewoda opracowuję listę osób dopuszczonych do PESFZ, którą przekazuje do CEM.

 

CEM ustala listy fizjoterapeutów zdających PESFZ w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do PESFZ a przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do korespondencji.

 

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.

Opłata za PESFZ stanowi dochód budżetu państwa.

 

W przypadku nie wniesienia opłaty albo wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięte nim zgłoszenie do PESFZ traktuje się jako niezłożone.

 

PESFZ organizuje CEM. Zakres PESFZ jest zgodny z programem specjalizacji.

 

PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku:

 • w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 • w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

 

Fizjoterapeuta, który nie przystąpił do PESFZ w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny z PESFZ, może przystąpić do PESFZ w kolejnej sesji egzaminacyjnej po złożeniu kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu i wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.

 

Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany.

W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w ustalonym terminie, fizjoterapeuta może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESFZ.

Wyniki PESFZ dyrektor CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazuje wojewodom, dyrektorowi CMKP oraz właściwym jednostkom szkolącym.

 

Osoba, której przed dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinie fizjoterapii i do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie przystąpiła do PESoz, albo po przystąpieniu do niego nie uzyskała wyniku pozytywnego z jego części albo całości, może przystąpić do PESFZ, zgodnie z przepisami art. 49 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Osoba, która na podstawie dotychczasowych przepisów rozpoczęła specjalizację w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii i nie uzyskała potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę, albo ukończyła specjalizację i nie została dopuszczona do PESoz, może przystąpić do PESFZ, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Do osoby, która została dopuszczona do PESoz przed dniem wejścia w życie ustawy, ale do niego nie przystąpiła albo, po przystąpieniu, nie uzyskała wyniku pozytywnego z części albo całości PESoz, stosuje się odpowiednio przepisy art. 49 ust. 5–9, 16 i 17 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Podziel / Share
Anna Tokarska, 17.02.2017, Ilość wejść: 454, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry