Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje fizjoterapeutów

17.02.2017

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ)

podstawa prawna: art. 35, 49, 50, 51, 54, 57, 149, 151, 152 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994)

oraz programy specjalizacji dostępne na stronie internetowej CMKP (www.cmkp.edu.pl)

 

Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu PESFZ.

Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i PESFZ ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację.

Do PESFZ może zostać dopuszczony fizjoterapeuta, który ukończył szkolenie specjalizacyjne.

Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do PESFZ składa do właściwego wojewody wniosek o dopuszczenie do PESFZ. Do wniosku dołącza się kartę specjalizacji (KS) i dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ oraz dokumentację określoną przepisami i programem specjalizacji.

 

Terminy składania wniosku do Centrum Egzaminów Medycznych o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

 • do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej,
 • do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

 

Aby możliwe było dotrzymanie terminu złożenia wniosku do CEM, dokumenty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powinny być złożone z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych. Prosimy zatem zgłaszać się z dokumentami:

 • przed 15 grudnia – do sesji wiosennej
 • przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

 

Wykaz dokumentów wymaganych do przystąpienia do PESFZ:

 

 1. wniosek o dopuszczenie do PESFZ – formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM (www.cem.edu.pl).

CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych. Wnioskodawca po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa podpisany własnoręcznie wniosek do właściwego wojewody;

 1. dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ;
 2. karta specjalizacji z udokumentowanym przebiegiem specjalizacji, opinią kierownika specjalizacji oraz  zaliczeniem, wraz z datą zaliczenia, przez kierownika specjalizacji. Kierownik specjalizacji może zaliczyć specjalizację po dacie zakończenia odbywania specjalizacji;
 3. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kserokopie i oryginały do wglądu);
 4. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej (kserokopia i oryginał do wglądu)
 5. zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski);
 6. dokument lub wpis w karcie specjalizacji potwierdzający odbycie podstawowego stażu specjalizacyjnego w wymiarze 3200 godzin wykonywania czynności zawodowych – specjalizacja pełna lub 1600 godzin – specjalizacja uzupełniająca;
 7. dwie prace wygłoszone na posiedzeniu naukowym, zaliczone przez kierownika specjalizacji;
 8. biała, wiązana, niepodpisana teczka.

 

Wojewoda weryfikuje wniosek i dokumenty wnioskodawcy pod względem formalnym. W przypadku gdy dokumenty te nie spełniają warunków formalnych, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych.

 

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i dokumentów przekazuje je właściwemu konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji.

 

Konsultant krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i zwraca wniosek i dokumenty.

 

W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu specjalizacji, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące części programu specjalizacji.

 

Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego:

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

albo

2) kieruje do zrealizowania brakującej części programu specjalizacji i przedłuża okres trwania szkolenia specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tej części.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

 

Wnioskodawca po zrealizowaniu brakującej części programu specjalizacji i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w KS może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do PESFZ.

 

Wojewoda po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podejmuje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do PESFZ.

 

Wojewoda opracowuję listę osób dopuszczonych do PESFZ, którą przekazuje do CEM.

 

CEM ustala listy fizjoterapeutów zdających PESFZ w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do PESFZ a przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do korespondencji.

 

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.

Opłata za PESFZ stanowi dochód budżetu państwa.

 

W przypadku nie wniesienia opłaty albo wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięte nim zgłoszenie do PESFZ traktuje się jako niezłożone.

 

PESFZ organizuje CEM. Zakres PESFZ jest zgodny z programem specjalizacji.

 

PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku:

 • w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 • w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

 

Fizjoterapeuta, który nie przystąpił do PESFZ w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny z PESFZ, może przystąpić do PESFZ w kolejnej sesji egzaminacyjnej po złożeniu kolejnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu i wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.

 

Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany.

W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w ustalonym terminie, fizjoterapeuta może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESFZ.

Wyniki PESFZ dyrektor CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazuje wojewodom, dyrektorowi CMKP oraz właściwym jednostkom szkolącym.

 

Osoba, której przed dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinie fizjoterapii i do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie przystąpiła do PESoz, albo po przystąpieniu do niego nie uzyskała wyniku pozytywnego z jego części albo całości, może przystąpić do PESFZ, zgodnie z przepisami art. 49 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Osoba, która na podstawie dotychczasowych przepisów rozpoczęła specjalizację w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii i nie uzyskała potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę, albo ukończyła specjalizację i nie została dopuszczona do PESoz, może przystąpić do PESFZ, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Do osoby, która została dopuszczona do PESoz przed dniem wejścia w życie ustawy, ale do niego nie przystąpiła albo, po przystąpieniu, nie uzyskała wyniku pozytywnego z części albo całości PESoz, stosuje się odpowiednio przepisy art. 49 ust. 5–9, 16 i 17 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Podziel / Share
17.02.2017, Ilość wejść: 1014, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry