Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

19.03.2018

Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji

Przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 599)
  wprowadziły możliwość uzyskania tytułu specjalisty przez magistrów bez konieczności odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Minister Zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów[1]. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  drogą pocztową. Adres Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest następujący: ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa.

 

Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;

2) kopię:

a) dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,

c) dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji.

 

Wniosek, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, oraz załączone do niego dokumenty, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Zweryfikowany pod względem formalnym wniosek Dyrektor CMKP przekazuje, wraz z załączonymi do niego dokumentami zespołowi ekspertów, w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.

Zespół ekspertów przekazuje Dyrektorowi CMKP stosowną opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Zespół opiniuje wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał. Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem i dołączonymi do niego dokumentami do Ministra Zdrowia.

 

Osoba, która uzyskała decyzję Ministra Zdrowia może:

1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, którzy opracowują programy specjalizacji,

2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji,

3) wchodzić w skład zespołu kontrolującego jednostki szkolące w zakresie prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego.

 

 

 

 

 

[1] Art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 599)

 

Podziel / Share
Ewa Krycka, 19.03.2018, Ilość wejść: 884, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry