Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

19.03.2018

Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji

Przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 599)
  wprowadziły możliwość uzyskania tytułu specjalisty przez magistrów bez konieczności odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Należy mieć na uwadze, że uzyskanie decyzji Ministra Zdrowia uznającej dorobek naukowy lub zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem specjalizacji uprawnia do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Minister Zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów[1]. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Pana prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Gellerta drogą pocztową. Adres Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest następujący: ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa.

 

Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;

2) kopię:

a) dyplomu ukończenia studiów wyższych,

b) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,

c) dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji.

 

Wniosek, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, oraz załączone do niego dokumenty, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Zweryfikowany pod względem formalnym wniosek Dyrektor CMKP przekazuje, wraz z załączonymi do niego dokumentami zespołowi ekspertów, w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu.

Zespół ekspertów przekazuje Dyrektorowi CMKP stosowną opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Zespół opiniuje wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał. Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem i dołączonymi do niego dokumentami do Ministra Zdrowia.

 

Osoba, która uzyskała decyzję Ministra Zdrowia może:

1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, którzy opracowują programy specjalizacji,

2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji,

3) wchodzić w skład zespołu kontrolującego jednostki szkolące w zakresie prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego.

 

Decyzja Ministra Zdrowia uznająca dorobek naukowy lub zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego uprawnia do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz).

Osoba, która uzyska pozytywny wynik PESoz otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia wydany przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

 

 

 

[1] Art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 599)

 

Podziel / Share
Ewa Krycka, 19.03.2018, Ilość wejść: 425, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry