Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

19.06.2017

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji dla magistrów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - informacje ogólne

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji dla magistrów
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - informacje ogólne

 

 

Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia regulują przepisy Ustawy
z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. 2017 poz. 599)

 

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne:

 

 • złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1217).

 

Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia (wynikające z załącznika nr 2 do rozporządzenia)

Lp.

 Dziedziny specjalizacji:

 Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

1

 epidemiologia

 biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki,  psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii

2

 fizyka medyczna

 fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej

3

 inżynieria medyczna

 automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki

4

 neurologopedia

 logopedii

5

 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

6

 psychologia kliniczna

 psychologii

7

 zdrowie publiczne

 administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

8

 zdrowie środowiskowe

 biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

9

 mikrobiologia

 biologii, biotechnologii, mikrobiologii

10

 toksykologia

 biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka

11

 przemysł farmaceutyczny

 biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka

12

 radiofarmacja

 biologii, chemii

13

 surdologopedia

 logopedii

14

psychoseksuologia

psychologii

15

embriologia kliniczna

biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

 • zakwalifikować się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów  na kierunku innym niż określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia przy czym wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego

Osoba, która wykonywała co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji
w dziedzinie zdrowia publicznego, w celu uzyskania zgody na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa w formie papierowej wniosek do dyrektora CMKP.

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii w sprawie wykonywania czynności zawodowych, przekazuje wniosek zespołowi ekspertów. Zespół ekspertów przekazuje Dyrektorowi CMKP opinię niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Dyrektor CMKP na podstawie opinii, w drodze decyzji wydaje zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego
w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo odmawia jej wydania. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Komórką organizacyjną w CMKP realizującą sprawy dotyczące uzyskania zgody dyrektora CMKP na odbywanie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest Dział Uznawania kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym. Korespondencję do działu kierować należy na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; natomiast siedziba działu znajduje się przy ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie. 

 

 

Inne warunki do rozpoczęcia specjalizacji:

 • W celu przystąpienia do specjalizacji uzupełniającej kandydat powinien posiadać specjalizację I stopnia wskazaną
  w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia

 

 Dziedziny ochrony zdrowia

 

Rehabilitacja ruchowa

Zdrowie publiczne

Analityka sanitarna

 Zdrowie środowiskowe

 

 Zdrowie publiczne

Higiena i epidemiologia

 Zdrowie środowiskowe

 

 Zdrowie publiczne

 

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Epidemiologia

Medycyna społeczna

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Epidemiologia

 

 Zdrowie środowiskowe

 

 Zdrowie publiczne

Organizacja pomocy społecznej

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Zdrowie publiczne

Psychologia kliniczna

 Psychologia kliniczna

 

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

 Zdrowie publiczne

 

 

Składanie dokumentów

 

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

- założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
w celu dokonywania czynności w tym systemie 

- potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się w pok. 268 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.


 

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
 • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
 • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.
   

Terminy postępowań kwalifikacyjnych

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji dla osób w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia


Informację na temat liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne wojewoda ogłasza w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie ochrony zdrowia i tylko w jednym województwie.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną  złożonych dokumentów
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych


W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
  • stopnia naukowego - 2 punkty
  • tytułu naukowego - 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów


W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu (lub jego elektronicznej kopii) poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych ogłoszonych w SMK na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia magistra za pomocą SMK.

 

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:

Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK. 

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.

 

Dodatkowe informacje na temat postępowań kwalifikacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskać można pod numerem telefonu

22 695 64 77.

Podziel / Share
Ewa Krycka, 19.06.2017, Ilość wejść: 3859, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry