Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

20.10.2011

Przebieg specjalizacji

Przebieg specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.
 • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wydaje kartę specjalizacji. O miejscu i terminie odbioru karty specjalizacji każda osoba zakwalifikowana jest zawiadamiana indywidualnie.
 • Karta specjalizacji  z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.
 • Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w karcie specjalizacji należy zgłaszać niezwłocznie do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
 • W przypadku zniszczenia lub utraty karty specjalizacji po duplikat należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Przebieg specjalizacji rozpoczętych od 2017 r. 

 • Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej "EKS" oraz określa w niej planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
 • EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.
 • Osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty okreslonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Uwaga:
W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację.
Specjalizacje są prowadzone zgodnie z programami zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia i kończą się złożeniem egzaminu państwowego.

 

 


Przedłużenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • czas trwania specjalizacji przedłuża kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji 


2. dla specjalizacji rozpoczętych począwszy od 2017 r.

 • ustawodawca nie przewidział możliwości przedłużenia specjalizacji

Skrócenie specjalizacji:

1. dla specjalizacji rozpoczętych przed 2017 r.

 • czas trwania specjalizacji określony programem specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, o okres nie dłuższy niż  6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji
 • czas trwania specjalizacji skraca kierownik jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji 


2. dla specjalizacji rozpoczętych począwszy od 2017 r.

 • osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem części programu szkolenia specjalizacyjnego kursów lub staży odbytych w kraju lub za granicą w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne i obniżenie wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ukończenia kursu albo stażu do dnia złożenia tego wniosku nie jest dłuższy niż 5 lat

 

Podziel / Share
Ewa Krycka, 20.10.2011, Ilość wejść: 3026, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry