Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum

O programie

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły zakładał skoordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej. Prowadzono szerokie konsultacje z udziałem partnerów ze świata nauki, organizacji pozarządowych i gospodarczych zarówno w fazie: opracowywania założeń oraz projektu Programu. Udział w nim brały wszystkie najważniejsze instytucje, odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie i marszałkowie ze wszystkich województw, leżących w regionie wodnym środkowej Wisły: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego a także: śląskiego i warmińsko – mazurskiego. Zakładał m.in. kompleksowe inwestycje w infrastrukturę powodziową, prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i licznie występujących na tym terenie form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Określił również strategiczne kierunki interwencji państwa w obszary problemowe, szczególnie w dziedzinie planowania przestrzennego i edukacji przeciwpowodziowej.

Dotychczas problematyka powodziowa w dorzeczu zamieszkałym przez ok. 14 milionów osób, nie była objęta systemowym wieloletnim dokumentem o charakterze strategicznym, a w związku z tak znacznymi wydatkami finansowymi państwa na usuwanie szkód powodziowych, wzrasta znaczenie podjęcia przez rząd systemowych działań w sferze profilaktyki powodziowej.

 • Wykonane zadania:
 1. Utworzono dla obszaru dorzecza Komitet Sterujący Programu z przewodniczącym Jackiem Kozłowskim, wojewodą mazowieckim,
 2. Powołano zespół koordynujący prace w ośmiu województwach i ciało doradcze - Zespół Ekspertów,
 3. Zgromadzono bazę danych z ośmiu województw,
 4. Przeprowadzono ankietę skierowaną do 818 jednostek samorządu terytorialnego na obszarze siedmiu województw, nt. stanu zagospodarowania obszarów ryzyka powodziowego,
 5. Opracowano projekt założeń programowych,
 6. Zaproszono przedstawicieli instytucji regionalnych, samorzadów, organizacji pozarządowych i gospodarki z ośmiu województw do opiniowania założeń i projektu dokumentu Programu w ramach Regionalnych Zespołów Konsultacyjnych,
 7. Przeprowadzono konsultacje regionalne projektu założeń Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej,
 8. Przyjęto założenia Programu,
 9. Zorganizowano kilkadziesiąt spotkań warsztatowych w ramach pięciu obszarów tematycznych - inżynieryjne środki ochrony przed powodzią, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, edukacji i zarządzania kryzysowego - w ramach których tworzono i recenzowano dokumenty programowe,
 10. Opracowano kilkadziesiąt niezbędnych ekspertyz, inwentaryzowano i zdefiniowano zasady wybory zadań inwestycyjnych i niewinwestycyjnych,
 11. Przeprowadzono proces wyboru niezbędnych scenariuszy wykonania programu oraz zwariantowano zadania,
 12. Opracowano projekt program obejmujący:

  - ocenę stanu wyjściowego,
  - typologię obszarów problemowych,
  - zdefiniowane scenariusze działań w obszarach problemowych,
  - zdefiniowane długofalowe cele,
  - średniookresowe podprogramy,
  - zadania,
  - zdefiniowany system ewaluacji i monitorowania,
  - zdefiniowany wieloletni plan finansowy i źródła finansowania programu,
  - zdefiniowane projekty do wdrożenia w perspektywie do roku 2020 i 2030.
 13. Przeprowadzono konsultacje wojewódzkie projektu Programu,
 14. Przyjęto projekt Programu,
 15. Przygotowano specyfikację strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu,
 16. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi.

Mapa obszaru objętego Programem:

 

 

 Granice zlewni środkowej Wisły 

28 czerwca 2013 roku Komitet Sterujący Programu podjął decyzję o przeniesieniu prac nad opracowaniem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły na rzecz master planu - opracowywanego zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dla terenu całego kraju z podziałem na dorzecza Wisły i Odry.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 20.10.2011, Ilość wejść: 3758, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry