Pomoc dla niepełnosprawnych

Edukacja przeciwpowodziowa

Edukacja przeciwpowodziowa w województwie mazowieckim

Informacja o pilotażach edukacyjnych

w województwie mazowieckim

2013 rok

Cel zajęć
Zapoznanie z uczniów z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczanie ich jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

Tematy zajęć:
1. Zjawisko powodzi, jej przyczyny i skutki.
2. Metody ograniczania skutków powodzi.
3. Przygotowanie rodziny i domu do powodzi (w ramach prewencji powodziowej) dla ograniczenia szkód i strat.
4. Metody zabezpieczania domu i dobytku. Właściwe zachowania w czasie i po powodzi.

Metody kształcenia
Zajęcia będą miały charakter interaktywny. Zostaną wykorzystane m.in. takie metody jak: nauczanie problemowe, burza mózgów, drama, dyskusja, gry symulacyjne, drzewo decyzyjne.

Obszar
Zajęcia z edukacji ochrony przeciwpowodziowej będą się odbywać na trenie województwa mazowieckiego w gminach; Maciejowice, Solec nad Wisłą, Wyszków, Gąbin, Korczew, Białobrzegi, Nowy Dwór Mazowiecki, Kozienice. Trwały będą 8 godz. lekcyjnych. W każdej wytypowanej gminie przewidziano zajęcia w jednej grupie przedszkolnej, w dwóch klasach szkoły podstawowej, jednej klasie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W sumie w każdej gminie będzie przeprowadzonych 40 godzin zajęć. Zajęcia edukacyjne zostały zaplanowane na wrzesień i październik bieżącego roku.

Osoby prowadzące
Zajęcia w szkole będą prowadzone przez osoby, które zostały przeszkolone przez wybitnych trenerów, na co dzień związanych z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, zajmujących się tą problematyka od lat. Prowadzący zajęcia w szkołach wywodzą się z organizacji pożytku publicznego oraz posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania

pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa administracji i społeczności lokalnych objętych Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej”

 

Projekt składał się z trzech etapów. I etap – szkolenie trenerów, II etap – zajęcia w placówkach oświatowych na różnych poziomach w oparciu o przygotowane scenariusze
i pomoce dydaktyczne oraz III etap – ewaluacja przebiegu zajęć w aspekcie uzyskiwanych efektów i zainteresowania nauczycieli i szkół kontynuowaniem zajęć z zakresu edukacji przeciwpowodziowej.

I etapszkolenie trenerów

Szkolenie, w wymiarze 144 godzin, przeprowadzone zostało przez trenerów z IMGW PIB i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. W szkoleniu udział wzięło 13 osób. Trenerami zostały osoby, które posiadają doświadczenie w pracy edukacyjnej oraz stosowaniu aktywizujących metod nauczania. W województwie mazowieckim było to 7 osób, które od lat pracują z młodzieżą, jako pedagodzy i instruktorzy harcerscy. Osoby te nie były zawodowo związane z placówką oświatową, w której zostały przeprowadzone zajęcia.

Zajęcia składały się z trzech części. I część - wiedza merytoryczna związana z edukacją przeciwpowodziową, II część - wiedza dotycząca współpracy służb zarządzania kryzysowego w wypadku powodzi oraz niesienia pomocy humanitarnej oraz III część - praca w grupach, podczas której trenerzy poznawali techniki aktywizujące oraz opracowywali przykładowe scenariusze zajęć, na podstawie których zostały opracowane spójne dla projektu scenariusze, które następnie realizowane były w placówkach oświatowych.

Szkolenie trenerów obejmowało następujące tematy:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej powodzi (przyczyny, skutki) oraz metod ograniczania skutków zgodnych z najnowszymi trendami (z Dyrektywą Powodziową Unii Europejskiej),
 • przekazanie doświadczeń w zakresie prowadzenia edukacji powodziowej w szkołach,
 • zapoznanie z materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi, w które zostali wyposażeni trenerzy,
 • zapoznanie z technikami i metodami edukacyjnymi,
 • przekazanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami.

II etapzajęcia w placówkach oświatowych na różnych poziomach w oparciu o przygotowane scenariusze i pomoce dydaktyczne

W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół z gmin: Maciejowice, Solec nad Wisłą, Wyszków, Gąbin, Korczew, Białobrzegi, Nowy Dwór Mazowiecki, Kozienice. Do zajęć wytypowano jedną grupę przedszkolną, dwie klasy szkoły podstawowej, jedną klasę gimnazjum i jedną klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Na zajęciach zostały poruszone następujące tematy:

 • zjawisko powodzi, jej przyczyny i skutki,
 • metody ograniczania skutków powodzi,
 • przygotowanie rodziny i domu do powodzi (w ramach prewencji powodziowej) dla ograniczenia szkód i strat,
 • metody zabezpieczania domu i dobytku,
 • właściwe zachowania w czasie i po powodzi.

Zajęcia miały charakter interaktywny. Były prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Podstawowymi materiałami dydaktycznymi wykorzystanymi podczas zajęć był podręcznik Siudak M., Tyrolska-Wojtycza E., 2010, Jak sobie radzić z powodzią, Rodzinny plan powodziowy opracowany na zlecenie KZGW oraz prezentacje dotyczące omawianych zagadnień.

III etap – ewaluacja przebiegu zajęć w aspekcie uzyskiwanych efektów i zainteresowania nauczycieli i szkół kontynuowaniem zajęć z zakresu edukacji przeciwpowodziowej

Celem ewaluacji była ocena przeprowadzenia i organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, które miały na celu zapoznanie uczniów z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczenie ich jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

Ocena przeprowadzonych zajęć edukacyjnych przeprowadzona została w 3 etapach:

 • Pierwszym elementem była ankieta zajęć edukacyjnych przeprowadzona wśród nauczycieli przebywających na lekcjach oraz ocena ewaluacyjna przeprowadzona podczas wizytacji wybranych zajęć edukacyjnych,
 • Elementem oceny zajęć było też ocenianie zajęć przez dzieci i młodzież, co zostało wplecione w scenariusze lekcji.
 • Ostatnim elementem było przeprowadzenia spotkania z trenerami po zakończeniu pilotaży edukacyjnych na których zebrane zostały opinie trenerów dotyczące: przygotowania do prowadzenia zajęć podczas szkolenia trenerskiego, pilotażowych scenariuszy zajęć pod kątem zawartej wiedzy i form jej przekazania, oraz pomocy dydaktycznych, a także spraw organizacyjnych.

Podsumowanie

Należy uznać iż w wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel polegający na podniesieniu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej, zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego ludzi i przyrody oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogą się przedostać podczas powodzi do wód gruntowych i powierzchniowych z zalanych gospodarstw. W zajęciach uczestniczyło 859 uczniów z 22 placówek oświatowych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Bogucka - Szymalska, 02.08.2013, Ilość wejść: 1592, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry