Pomoc dla niepełnosprawnych

Edukacja przeciwpowodziowa

Edukacja przeciwpowodziowa w województwie mazowieckim

Informacja o pilotażach edukacyjnych

w województwie mazowieckim

2013 rok

Cel zajęć
Zapoznanie z uczniów z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczanie ich jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

Tematy zajęć:
1. Zjawisko powodzi, jej przyczyny i skutki.
2. Metody ograniczania skutków powodzi.
3. Przygotowanie rodziny i domu do powodzi (w ramach prewencji powodziowej) dla ograniczenia szkód i strat.
4. Metody zabezpieczania domu i dobytku. Właściwe zachowania w czasie i po powodzi.

Metody kształcenia
Zajęcia będą miały charakter interaktywny. Zostaną wykorzystane m.in. takie metody jak: nauczanie problemowe, burza mózgów, drama, dyskusja, gry symulacyjne, drzewo decyzyjne.

Obszar
Zajęcia z edukacji ochrony przeciwpowodziowej będą się odbywać na trenie województwa mazowieckiego w gminach; Maciejowice, Solec nad Wisłą, Wyszków, Gąbin, Korczew, Białobrzegi, Nowy Dwór Mazowiecki, Kozienice. Trwały będą 8 godz. lekcyjnych. W każdej wytypowanej gminie przewidziano zajęcia w jednej grupie przedszkolnej, w dwóch klasach szkoły podstawowej, jednej klasie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W sumie w każdej gminie będzie przeprowadzonych 40 godzin zajęć. Zajęcia edukacyjne zostały zaplanowane na wrzesień i październik bieżącego roku.

Osoby prowadzące
Zajęcia w szkole będą prowadzone przez osoby, które zostały przeszkolone przez wybitnych trenerów, na co dzień związanych z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, zajmujących się tą problematyka od lat. Prowadzący zajęcia w szkołach wywodzą się z organizacji pożytku publicznego oraz posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania

pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa administracji i społeczności lokalnych objętych Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej”

 

Projekt składał się z trzech etapów. I etap – szkolenie trenerów, II etap – zajęcia w placówkach oświatowych na różnych poziomach w oparciu o przygotowane scenariusze
i pomoce dydaktyczne oraz III etap – ewaluacja przebiegu zajęć w aspekcie uzyskiwanych efektów i zainteresowania nauczycieli i szkół kontynuowaniem zajęć z zakresu edukacji przeciwpowodziowej.

I etapszkolenie trenerów

Szkolenie, w wymiarze 144 godzin, przeprowadzone zostało przez trenerów z IMGW PIB i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. W szkoleniu udział wzięło 13 osób. Trenerami zostały osoby, które posiadają doświadczenie w pracy edukacyjnej oraz stosowaniu aktywizujących metod nauczania. W województwie mazowieckim było to 7 osób, które od lat pracują z młodzieżą, jako pedagodzy i instruktorzy harcerscy. Osoby te nie były zawodowo związane z placówką oświatową, w której zostały przeprowadzone zajęcia.

Zajęcia składały się z trzech części. I część - wiedza merytoryczna związana z edukacją przeciwpowodziową, II część - wiedza dotycząca współpracy służb zarządzania kryzysowego w wypadku powodzi oraz niesienia pomocy humanitarnej oraz III część - praca w grupach, podczas której trenerzy poznawali techniki aktywizujące oraz opracowywali przykładowe scenariusze zajęć, na podstawie których zostały opracowane spójne dla projektu scenariusze, które następnie realizowane były w placówkach oświatowych.

Szkolenie trenerów obejmowało następujące tematy:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej powodzi (przyczyny, skutki) oraz metod ograniczania skutków zgodnych z najnowszymi trendami (z Dyrektywą Powodziową Unii Europejskiej),
 • przekazanie doświadczeń w zakresie prowadzenia edukacji powodziowej w szkołach,
 • zapoznanie z materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi, w które zostali wyposażeni trenerzy,
 • zapoznanie z technikami i metodami edukacyjnymi,
 • przekazanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami.

II etapzajęcia w placówkach oświatowych na różnych poziomach w oparciu o przygotowane scenariusze i pomoce dydaktyczne

W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół z gmin: Maciejowice, Solec nad Wisłą, Wyszków, Gąbin, Korczew, Białobrzegi, Nowy Dwór Mazowiecki, Kozienice. Do zajęć wytypowano jedną grupę przedszkolną, dwie klasy szkoły podstawowej, jedną klasę gimnazjum i jedną klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Na zajęciach zostały poruszone następujące tematy:

 • zjawisko powodzi, jej przyczyny i skutki,
 • metody ograniczania skutków powodzi,
 • przygotowanie rodziny i domu do powodzi (w ramach prewencji powodziowej) dla ograniczenia szkód i strat,
 • metody zabezpieczania domu i dobytku,
 • właściwe zachowania w czasie i po powodzi.

Zajęcia miały charakter interaktywny. Były prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Podstawowymi materiałami dydaktycznymi wykorzystanymi podczas zajęć był podręcznik Siudak M., Tyrolska-Wojtycza E., 2010, Jak sobie radzić z powodzią, Rodzinny plan powodziowy opracowany na zlecenie KZGW oraz prezentacje dotyczące omawianych zagadnień.

III etap – ewaluacja przebiegu zajęć w aspekcie uzyskiwanych efektów i zainteresowania nauczycieli i szkół kontynuowaniem zajęć z zakresu edukacji przeciwpowodziowej

Celem ewaluacji była ocena przeprowadzenia i organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, które miały na celu zapoznanie uczniów z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczenie ich jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

Ocena przeprowadzonych zajęć edukacyjnych przeprowadzona została w 3 etapach:

 • Pierwszym elementem była ankieta zajęć edukacyjnych przeprowadzona wśród nauczycieli przebywających na lekcjach oraz ocena ewaluacyjna przeprowadzona podczas wizytacji wybranych zajęć edukacyjnych,
 • Elementem oceny zajęć było też ocenianie zajęć przez dzieci i młodzież, co zostało wplecione w scenariusze lekcji.
 • Ostatnim elementem było przeprowadzenia spotkania z trenerami po zakończeniu pilotaży edukacyjnych na których zebrane zostały opinie trenerów dotyczące: przygotowania do prowadzenia zajęć podczas szkolenia trenerskiego, pilotażowych scenariuszy zajęć pod kątem zawartej wiedzy i form jej przekazania, oraz pomocy dydaktycznych, a także spraw organizacyjnych.

Podsumowanie

Należy uznać iż w wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel polegający na podniesieniu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej, zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego ludzi i przyrody oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogą się przedostać podczas powodzi do wód gruntowych i powierzchniowych z zalanych gospodarstw. W zajęciach uczestniczyło 859 uczniów z 22 placówek oświatowych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Bogucka - Szymalska, 02.08.2013, Ilość wejść: 1864, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry