Pomoc dla niepełnosprawnych

Terminy i skutki niekompletności lub nieprzekazania wykazów

Terminy przekazania pierwszych wykazów:

 • 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla nieruchomości położonych w miastach tj. do 10 listopada 2017 r.
 • 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla nieruchomości poza granicami miast tj. do 10 marca 2018 r.

Skutki niekompletności lub nieprzekazania pierwszego wykazu:

 • wojewoda może żądać uzupełnienia wykazu wskazując termin i zakres uzupełnienia
 • jeżeli organ nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w wyznaczonym terminie, wojewoda wymierza, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
 • jeżeli zwłoka nie przekroczy 3 dni wojewoda odstępuje o wymierzenia kary

Terminy przekazywania kolejnych wykazów:

 • 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz
 • według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy wykaz

Skutki nieprzekazania lub niekompletności kolejnych wykazów:

 • wojewoda wzywa do usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni
 • w przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności wykazu albo niedołączenia opinii - wojewoda może ponownie żądać uzupełniania wskazując termin i zakres uzupełnienia
 • jeżeli organ nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w wyznaczonych terminach, wojewoda wymierza, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
 • jeżeli zwłoka nie przekroczy 3 dni wojewoda odstępuje od wymierzenia kary

 

Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odwołanie od decyzji wymierzającej karę przysługuje do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 525, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry