Pomoc dla niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo najmu mieszkania o czynszu normowanym

Osoba zainteresowana najmem może liczyć na następujące gwarancje:

 • transparentne nabory najemców i nieważność umów zawartych przed upływem terminów przewidzianych na nabór,
 • swobodny wybór przez najemcę rodzaju umowy najmu – z opcją lub bez opcji dojścia do własności mieszkania,
 • wieloletnie użytkowanie mieszkania na zasadach najmu o czynszu normowanym (w przypadku najmu bez opcji dojścia do własności umowa będzie mogła być zawarta na okres nawet 15 lat, w przypadku najmu z opcją – 30 lat),
 • możliwość przekształcenia umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją w każdym czasie trwania stosunku najmu (jeśli do upływu 15-letniego okresu trwania umowy pozostało mniej niż 6 miesięcy możliwość ta przekształca się w prawo pierwokupu),
 • przyznanie najemcy bez opcji - prawa pierwokupu w przypadku, gdy operator mieszkaniowy zamierza sprzedać najmowane przez niego mieszkanie,
 • gwarantowana przepisami maksymalna wysokość czynszu,
 • gwarantowana przepisami maksymalna wysokość opłat eksploatacyjnych,
 • gwarantowany przepisami zakaz pobierania przez operatora mieszkaniowego innych opłat niż czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty niezależne od operatora mieszkaniowego, do których należą wyłącznie opłaty za dostawę do mieszkania energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
 • ochrona uprawnień najemcy wynikających z umowy najmu z opcją przez obowiązek równoczesnego zawierania notarialnej umowy przedwstępnej dotyczącej przeniesienia własności,
 • ściśle wskazane, jasne i jednoznaczne ustawowe przesłanki wypowiedzenia umowy najmu przez operatora: zaleganie z zapłatą opłat z tytułu najmu albo używanie mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem,
 • możliwość określenia w umowie najmu z opcją zasad potrącania zaległego czynszu z rat wpłaconych na poczet ceny mieszkania,
 • mechanizm przeniesienia na osobę użytkującą mieszkanie w ramach stosunku najmu z opcją własności tego mieszkania w przypadku ogłoszenia upadłości operatora,
 • zrównanie najemcy z opcją w niektórych uprawnieniach w zarządzaniu nieruchomością wspólną z uprawnieniami właściciela.

Wszystkie te mechanizmy w sposób istotny zabezpieczają stosunek najmu przed działaniami nierespektującymi założeń wskazanych w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Podziel / Share
12.10.2017, Ilość wejść: 745, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry