Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Komunikat Wojewody Mazowieckiego

          

WOJEWODA MAZOWIECKI

     

  Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój"

 

Zgodnie z Uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", ogłaszam nabór wniosków
dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu.

Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 28 września 2012 roku, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 31 października 2012 roku.

W ramach Programu, w roku 2013, dla województwa mazowieckiego na dotacje przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 96 450 000,00 zł. Na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% sumy dotacji przyznanej dla województwa mazowieckiego.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu otrzymają dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów wydatków kwalifikowanych, nie większej jednak niż 3 000 000,00 zł.

Gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań. 

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

  1. wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 10 punktów;
  2. znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu – w skali ocen od 0 do 7 punktów;
  3. współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
  4. znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (ocenie w tym obszarze będą podlegały wyłącznie inwestycje, które zgłoszone zostały do Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, do dnia publikacji ogłoszenia o naborze wniosków, tj. do 31 sierpnia 2012 roku) – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
  5. znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
  6. wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczenia dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy – w skali ocen od 0 do 3 punktów;
  7. wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do doświadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych – w skali ocen od 0 do 3 punktów;
  8. wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej – w skali ocen od 0 do 2 punktów.

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.plpod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (www.mac.bip.gov.pl).

 

Wnioski mogą być składane osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich w pokoju nr 638 (w godzinach pracy Wydziału) lub mogą zostać przesłane pocztą.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 roku (decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

                                                                                                                                                                                 

Wojewoda Mazowiecki

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 23.08.2012, Ilość wejść: 2674, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry