Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Wstępna lista rankingowa

31 października 2012 roku Pan Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z punktem 11.2  załącznika do uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia. Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 listopada 2012 roku
w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5
wejście "F" od al. Solidarności
II piętro, pok. 638

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 30 listopada 2012 roku Wojewoda Mazowiecki ma ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W związku z projektem ustawy budżetowej na rok 2013 zmieniającym wydatki budżetu państwa na realizację programu, planowana kwota na dotacje celowe dla województwa mazowieckiego wynosi 48 225 000,00 zł. Kwota ta wynika z zapisów projektu nowelizacji uchwały 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, nad którym trwają prace legislacyjne. Projekt zmian zakłada także zwiększenie maksymalnego udziału dotacji celowej z budżetu państwa z 30% do 50% kosztów realizacji zadania, przy jednoczesnym zmniejszeniu minimalnego udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego z 70% do 50% tych kosztów. W związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania zadań, w projekcie zmian  przewidziano przeprowadzenie przez wojewodów uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku. W ramach naboru dodatkowego składane będą mogły być aneksy do wniosków złożonych we wrześniu 2012 roku, zmieniające kwoty wnioskowanej dotacji i wkładu własnego oraz nowe wnioski o dofinansowanie zadań na zmienionych zasadach. Nabór uzupełniający będzie trwał przez 10 dni od jego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowy nabór wniosków zostanie przeprowadzony niezwłocznie po podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę 174/2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego.

Projekt nowelizacji uchwały oraz informacje o trwającym procesie legislacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wstępna lista rankingowa oraz arkusz oceny merytorycznej dostępne są poniżej.

SPROSTOWANIE: W Części A Wstępnej listy rankingowej oraz arkusza oceny nastąpił błąd pisarski dotyczący nazwy zadania znajdującego się na poz. 20. Błąd polega na wskazaniu innej nazwy zadania, niż zgłoszone przez powiat miński. Wszystkie pozostałe kolumny, w wierszu obejmującym poz. 20 w części A listy i arkusza (numer ewidencyjny wniosku, nazwa wnioskodawcy, długość dróg objętych zadaniem, wnioskowana dotacja, wkład własny oraz punktacja) zawierają prawidłowe wartości i dotyczą zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2230W relacji Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku Targówka - Budy Barcząckie - Barcząca od km 2+600 do km 4+ 327" zgłoszonego przez powiat miński. Powyższa pomyłka pisarska skorygowana zostanie na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej, której stworzenie i publikację przewiduje projekt zmiany uchwały ustanawiającej program wieloletni pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Prawidłowa nazwa zadania wskazana zostanie także na ostatecznej liście rankingowej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.10.2012, Ilość wejść: 4475, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry