Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Komunikat Wojewody Mazowieckiego dotyczący naboru uzupełniajacego

Warszawa,  28 listopada 2012 roku

                

 WOJEWODA MAZOWIECKI

 

Ogłoszenie wojewody mazowieckiego
o naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego
pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

 

Zgodnie z Uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", ogłaszam uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku, w ramach wyżej wymienionego Programu dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach naboru uzupełniającego, który trwać będzie do 19 grudnia 2012 roku, wnioski złożone w trakcie naboru podstawowego, przeprowadzonego we wrześniu 2012 roku mogą zostać zmienione w drodze aneksu, jedynie w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego Wnioskodawcy oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania.

W trakcie naboru uzupełniającego jednostki samorządu terytorialnego mogą także składać nowe wnioski o dofinansowanie, które będą podlegały ocenie zgodnie z uchwałą nr 174/2011 z 6 września 2011 roku (z późniejszymi zmianami) i obowiązującymi dokumentami programowymi, według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu wojewody mazowieckiego o wszczęciu naboru z 31 sierpnia 2012 roku.

Po zakończeniu naboru uzupełniającego, dokonaniu oceny nowych wniosków weryfikacji formalnej aneksów do wniosków, Komisja wojewódzka oceniająca wnioski ustali wstępną uzupełnioną listę rankingową, która po zatwierdzeniu przez wojewodę mazowieckiego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioskodawcy, którzy zgłoszą wnioski w naborze uzupełniającym będą mogli wnieść zastrzeżenia do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej, w ciągu 10 dni od jej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą z 27 listopada br. w ramach Programu, w roku 2013, dla województwa mazowieckiego na dotacje przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 48 225 000,00 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu otrzymają dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów jego realizacji w ramach wydatków kwalifikowanych, nie większej jednak niż 3 000 000,00 zł.

Gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Wzór wniosku o dofinansowanie i aneksu do wniosku złożonego we wrześniu 2012 roku oraz podstawowe dokumenty dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (www.mac.bip.gov.pl).

Wnioski oraz aneksy do wniosków mogą być składane osobiście w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 39 – parter, wejście B) lub mogą zostać przesłane pocztą.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami oraz aneksy do wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2012 roku (decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

 

Wojewoda Mazowiecki 

 

Zgodnie z zasadami realizacji Programu ogłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 27.11.2012, Ilość wejść: 3142, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry