Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Przebudowa dróg lokalnych w 2013 r. - wstępna uzupełniona lista rankingowa

31 grudnia 2012 roku Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki zatwierdził wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z punktem 11.2  załącznika do uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia.


Zastrzeżenia do powyższej listy składać mogą wyłącznie wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zadań w ramach naboru uzupełniającego.


Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 10 stycznia 2013 roku
w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5,
pok. 39, parter, wejście B
Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Zgodnie z zapisami "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" oraz podstawowych dokumentów programowych, na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej wniosków znajdują się:

- wnioski uwzględnione na wstępnej liście rankingowej wniosków (z 31 października 2012 roku), z wyjątkiem wniosków wycofanych przez wnioskodawców,

- wnioski spełniające wymogi formalne, zgłoszone w ramach naboru uzupełniającego.

Ponadto, wstępna uzupełniona lista rankingowa:

- uwzględnia zmiany wprowadzone aneksami do wniosków w zakresie poziomu dofinansowania zadań oraz wysokości wnioskowanej dotacji i wkładu własnego wnioskodawcy,

- nie uwzględnia wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do wstępnej listy rankingowej (z 31 października 2012 roku), w zakresie zmiany oceny formalnej lub merytorycznej wniosku.

Do 15 stycznia 2013 roku, po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję oceniającą wnioski o dofinansowanie zadań w ramach powyższego Programu, wojewoda mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Na ostatecznej liście rankingowej znajdować się będą wszystkie ocenione merytorycznie wnioski zgłoszone w ramach naboru podstawowego i uzupełniającego z uwzględnieniem wyników rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do wstępnej listy rankingowej i wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków.

Wstępna lista rankingowa oraz arkusz oceny merytorycznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz poniżej.

SPROSTOWANIE: W wyniku błędu wydruku, w Części B Wstępnej uzupełnionej listy rankingowej nie znalazł się wiersz oznaczony liczbą porządkową 8, dotyczący wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap I”, złożonego przez Gminę Głowaczów. Wszystkie dane dotyczące powyższego wniosku, które powinna zawierać Części B Wstępnej uzupełnionej listy rankingowej, znajdują się pod poz. 8 w Części B Arkusza oceny merytorycznej, na którym projekt został uwzględniony. Powyższa pomyłka nie ma wpływu na pozostałe projekty znajdujące się na Wstępnej uzupełnionej listy rankingowej i skorygowana zostanie na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.12.2012, Ilość wejść: 7208, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry