Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Przebudowa dróg lokalnych w 2013 r. - wstępna uzupełniona lista rankingowa

31 grudnia 2012 roku Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki zatwierdził wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z punktem 11.2  załącznika do uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia.


Zastrzeżenia do powyższej listy składać mogą wyłącznie wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zadań w ramach naboru uzupełniającego.


Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 10 stycznia 2013 roku
w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5,
pok. 39, parter, wejście B
Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Zgodnie z zapisami "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" oraz podstawowych dokumentów programowych, na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej wniosków znajdują się:

- wnioski uwzględnione na wstępnej liście rankingowej wniosków (z 31 października 2012 roku), z wyjątkiem wniosków wycofanych przez wnioskodawców,

- wnioski spełniające wymogi formalne, zgłoszone w ramach naboru uzupełniającego.

Ponadto, wstępna uzupełniona lista rankingowa:

- uwzględnia zmiany wprowadzone aneksami do wniosków w zakresie poziomu dofinansowania zadań oraz wysokości wnioskowanej dotacji i wkładu własnego wnioskodawcy,

- nie uwzględnia wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do wstępnej listy rankingowej (z 31 października 2012 roku), w zakresie zmiany oceny formalnej lub merytorycznej wniosku.

Do 15 stycznia 2013 roku, po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję oceniającą wnioski o dofinansowanie zadań w ramach powyższego Programu, wojewoda mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Na ostatecznej liście rankingowej znajdować się będą wszystkie ocenione merytorycznie wnioski zgłoszone w ramach naboru podstawowego i uzupełniającego z uwzględnieniem wyników rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do wstępnej listy rankingowej i wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków.

Wstępna lista rankingowa oraz arkusz oceny merytorycznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz poniżej.

SPROSTOWANIE: W wyniku błędu wydruku, w Części B Wstępnej uzupełnionej listy rankingowej nie znalazł się wiersz oznaczony liczbą porządkową 8, dotyczący wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap I”, złożonego przez Gminę Głowaczów. Wszystkie dane dotyczące powyższego wniosku, które powinna zawierać Części B Wstępnej uzupełnionej listy rankingowej, znajdują się pod poz. 8 w Części B Arkusza oceny merytorycznej, na którym projekt został uwzględniony. Powyższa pomyłka nie ma wpływu na pozostałe projekty znajdujące się na Wstępnej uzupełnionej listy rankingowej i skorygowana zostanie na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.12.2012, Ilość wejść: 6303, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry