Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Kryteria oceny wniosków


Lp. Kryterium oceny Skala oceny Uwagi
1. Wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 0 - 10

Działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg:

 1. pieszych,
 2. rowerzystów,
 3. dzieci,
 4. niepełnosprawnych,
   

obejmujące m.in.:

 1. uspokojenie ruchu,
 2. separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, w szczególności poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 3. poprawę oznakowania i oświetlenia drogi,
 4. wyposażenie drogi w sygnalizację świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Znaczenie inwestycji dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa. 0 - 7
 1. poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii,
 2. podniesienie parametrów użytkowych dróg,
 3. zwiększenie płynności ruchu.


UWZGLĘDNIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI POŁACZENIA DRÓG ODCINKÓW DRÓG OBJĘTYCH ZADANIEM Z DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI, A W PRZYPADKU ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH  - RÓWNIEŻ Z DROGAMI POWIATOWYMI, A TAKŻE ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE PRZEPUSTOWOŚĆ I NOŚNOŚĆ DRÓG.

3. Współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji 0 - 5

Umowy partnerskie:

 1. partnerstwo finansowe,
 2. partnerstwo rzeczowe.
4. Znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. 0 - 5

Uwzględnia się w szczególności rozmiar szkód oraz wynikające z nich zakłócenia w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Ocenie w tym obszarze będą podlegały wyłącznie inwestycje, które zgłoszone zostały do Komisji ds. weryfikacji strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej do dnia publikacji ogłoszenia o naborze wniosków, tj. do 7 września 2011 r.

5. Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich. 0 - 5 Uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego marginalizacji.
6. Wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. 0 - 3  
7. Wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej. 0 - 3 Uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających dogodny dojazd do publicznego zakładu opieki zdrowotnej, publicznej szkoły lub przedszkola, urzędu.
8. Wpływ realizacji inwestycji na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli. 0 - 2  

 

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU STANOWI ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ OCEN PRZYZNANYCH PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI I WYNOSI OD 0 DO 40 PUNKTÓW.

Podziel / Share
20.09.2011, Ilość wejść: 2841, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry