Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Wstępna lista rankingowa

W dniu 27 października 2011 roku Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z punktem 11.2  wyżej wymienionego Programu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia.
Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 listopada 2011 roku

w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
plac Bankowy 3/5
wejście "F" od al. Solidarności
II piętro, pok. 638 

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego.

 

Do 30 listopada 2011 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczne listy rankingowe wniosków i przedłoży je do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 27.10.2011, Ilość wejść: 2863, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry