Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Wstępna lista rankingowa

W dniu 27 października 2011 roku Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z punktem 11.2  wyżej wymienionego Programu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia.
Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 listopada 2011 roku

w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
plac Bankowy 3/5
wejście "F" od al. Solidarności
II piętro, pok. 638 

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego.

 

Do 30 listopada 2011 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczne listy rankingowe wniosków i przedłoży je do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 27.10.2011, Ilość wejść: 2538, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry