Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

Komunikat Wojewody Mazowieckiego

                        

   WOJEWODA MAZOWIECKI

   

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Zgodnie z Uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" i uchwałą nr 199/2012 Rady Ministrów z 27 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu.

Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 30 września 2013 roku, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 31 października 2013 roku.

W ramach Programu, w roku 2014, dla województwa mazowieckiego przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 96 450 000,00 zł. Na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% sumy dotacji przyznanej dla województwa mazowieckiego.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu otrzymają dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów wydatków kwalifikowanych, nie większej jednak niż 3 000 000,00 zł.

Gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań. 

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

  1. wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 10 punktów;
  2. znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu – w skali ocen od 0 do 7 punktów;
  3. współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
  4. znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (ocenie w tym obszarze będą podlegały wyłącznie inwestycje, które zgłoszone zostały do Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, do dnia publikacji ogłoszenia o naborze wniosków, tj. do 30 sierpnia 2013 roku) – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
  5. znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
  6. wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy – w skali ocen od 0 do 3 punktów;
  7. wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli
    do doświadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych – w skali ocen od 0 do 3 punktów;
  8. wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej – w skali ocen od 0 do 2 punktów.

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (www.mac.bip.gov.pl).

Wnioski mogą być składane osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego (pokój nr 38, wejście B) lub mogą zostać przesłane pocztą.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 roku (decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 30.08.2013, Ilość wejść: 3052, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry