Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

Wstępna lista rankingowa

31 października 2013 roku Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2014.

Zatwierdzona wstępna lista rankingowa uwzględnia zmiany wprowadzone przez uchwałę Rady Ministrów z 29 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", w zakresie wysokości wydatków budżetu państwa w 2014 roku oraz liczby zadań zgłoszonych przez powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu, które otrzymać mogą dofinansowanie.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, wydatki budżetu państwa na realizację programu w 2014 roku zmniejszone zostały z 1 mld zł do 250 mln zł w skali kraju oraz z 96 450 tys. zł do 24 112,5 tys. zł dla województwa mazowieckiego. Ponadto, powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu będą mogły skorzystać w 2014 roku z dofinansowania tylko jednego zadania, a nie dwóch.

Zgodnie z punktem 11.2 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia. Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 listopada 2013 roku
w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5
wejście "B", parter, pok. nr 39

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 29 listopada 2013 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.10.2013, Ilość wejść: 3854, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry