Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

Wstępna lista rankingowa

31 października 2013 roku Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2014.

Zatwierdzona wstępna lista rankingowa uwzględnia zmiany wprowadzone przez uchwałę Rady Ministrów z 29 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", w zakresie wysokości wydatków budżetu państwa w 2014 roku oraz liczby zadań zgłoszonych przez powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu, które otrzymać mogą dofinansowanie.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, wydatki budżetu państwa na realizację programu w 2014 roku zmniejszone zostały z 1 mld zł do 250 mln zł w skali kraju oraz z 96 450 tys. zł do 24 112,5 tys. zł dla województwa mazowieckiego. Ponadto, powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu będą mogły skorzystać w 2014 roku z dofinansowania tylko jednego zadania, a nie dwóch.

Zgodnie z punktem 11.2 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia. Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 listopada 2013 roku
w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5
wejście "B", parter, pok. nr 39

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 29 listopada 2013 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.10.2013, Ilość wejść: 4093, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry