Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Kryteria oceny merytorycznej wniosków

Lp.

Kryterium oceny

Skala oceny

Uwagi

1.

Wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0-10

Działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg:

 1. pieszych;
 2. rowerzystów;
 3. dzieci;
 4. niepełnosprawnych;

obejmujące m.in.:

 1. uspokojenie ruchu;
 2. separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, w szczególności poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych;
 3. poprawę oznakowania i oświetlenia drogi;
 4. wyposażenie drogi w sygnalizację świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.

Znaczenie inwestycji dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa.

0-7

 1. poprawa połączeń dróg lokalnych
  z drogami publicznymi wyższej kategorii;
 2. podniesienie parametrów użytkowych dróg;
 3. zwiększenie płynności ruchu.
Uwzględnia się w szczególności połączenia dróg odcinków dróg objętych zadaniem z drogami krajowymi i wojewódzkimi, a w przypadku odcinków dróg gminnych – również z drogami powiatowymi, a także rozwiązania poprawiające przepustowość i nośność dróg.

3.

Współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji.

0-5

Umowy partnerskie obejmujące wsparcie finansowe lub rzeczowe  dla wnioskodawcy przy realizacji zadania w roku 2015:

 1. porozumienia nie powinny być warunkowe, tj. zawierać zapisów, które mogą prowadzić do sytuacji, w której wnioskodawca nie otrzyma wsparcia od partnera (np.: możliwość wycofania się partnera w przypadku otrzymania przez niego w 2015 roku środków na realizację projektu zgłoszonego w ramach RPO lub NPPDL);
 2. partnerstwo rzeczowe powinno dotyczyć rzeczywistego wsparcia dla wnioskodawcy w ramach realizacji zadania (np.: przekazanie materiałów lub wykonanie określonych robót)
 3. określony w umowach zakres partnerstwa powinien być możliwy do udokumentowania przez wnioskodawcę, po jego zrealizowaniu (np.: protokoły przekazania materiałów lub odbioru robót wykonanych przez partnera).

4.

Znaczenie zadania dla odbudowy
i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej.

0-5

Uwzględnia się w szczególności rozmiar szkód oraz wynikające z nich zakłócenia w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Ocenie w tym obszarze będą podlegały wyłącznie inwestycje, które zgłoszone zostały do Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej do dnia publikacji ogłoszenia o naborze wniosków, tj. do 29 sierpnia 2014 r.

5.

Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich.

0-5

Uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego marginalizacji.

6.

Wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych,a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej
i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

0-3

 

7.

Wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług
i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej.

0-3

Uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających dogodny dojazd do publicznego zakładu opieki zdrowotnej, publicznej szkoły lub przedszkola, urzędu.

8.

Wpływ realizacji inwestycji na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

0-2

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 01.09.2014, Ilość wejść: 1924, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry