Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Wstępna lista rankingowa na 2015 rok

30 października 2014 roku Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015.

Zgodnie z punktem 11.2 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia. Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 listopada 2014 roku
w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5
wejście "B", parter, pok. nr 39

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 28 listopada 2014 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.10.2014, Ilość wejść: 4376, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry