Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2017

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z 18 sierpnia 2016 roku o naborze wniosków o dofinansowanie na 2017 rok

Warszawa, 18 sierpnia 2016 r.

                   

WOJEWODA MAZOWIECKI

 

 

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego
pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
"

 

Zgodnie z Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę, remont dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1451), ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu.

Przyjmowanie wniosków trwać będzie od 1 do 15 września 2016 roku, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 31 października 2016 roku.

W ramach Programu, w roku 2017, dla województwa mazowieckiego przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 95 617 213,00 zł. Na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% sumy dotacji przyznanej dla województwa mazowieckiego.

Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu otrzymają dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nie większej niż 3 000 000,00 zł oraz nieprzekraczającej maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania, który wynosi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

 1. Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 20 punktów;
 2. Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
 3. Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – w skali ocen od 0 do 7 punktów;
 4. Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez inne jednostki lub podmioty – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
 5. Kontynuacja zadania – w skali ocen od 0 do 5 punktów.

Wzory wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem Programy Przebudowy Dróg Lokalnych – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (www.bip.mazowieckie.pl), odrębne dla zadań polegających na przebudowie/budowie/rozbudowie i dla zadań polegających na remoncie dróg.

Do wniosku, poza obowiązkowymi załącznikami określonymi w Uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Program, należy dołączyć:

 1. Kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (bez załączników), w przypadku zadań realizowanych między innymi na podstawie tego dokumentu;
 2. Dokument potwierdzający wyremontowanie / przebudowanie / rozbudowanie lub wybudowanie oraz oddanie do użytkowania, nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku, elementów dróg, które nie będą wykonane (remontowane) w ramach planowanych robót budowlanych, w przypadku, gdy zadanie dotyczy remontu drogi i wyszczególniono je w kryterium numer 1 – Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. Dokumenty potwierdzające wyremontowanie / przebudowanie / rozbudowanie lub wybudowanie oraz oddanie do użytkowania, nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku, elementów dróg, które nie będą wykonane w ramach planowanych robót budowlanych, w przypadku, gdy zadanie dotyczy przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi i zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wyszczególniono je w kryterium numer 1 – Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 4. W przypadku, gdy w kryterium nr 5 – Kontynuacja zadania – wyszczególniono inwestycje zrealizowane w danym ciągu drogowym, a do wniosku nie dołączono pozwolenia na ich użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy przedłożonego właściwemu organowi nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem / adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ), do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, czy dla zrealizowanych inwestycji wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  W przypadku, jeżeli uzyskanie tego pozwolenia nie było wymagane, do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć protokoły odbioru końcowego dla tych inwestycji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje powyższymi dokumentami, gdyż w kryterium kontynuacja wskazuje inwestycje realizowane, ale jeszcze niezakończone i/lub nieoddane do użytkowania, jako potwierdzenie kontynuacji akceptowane będą również następujące dokumenty:

 • protokół odbioru robót,
 • kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji,
 • informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzieleniu dotacji na jej realizację.

Ponadto, na dołączonej do wniosku o dofinansowanie mapie poglądowej, obowiązkowo należy oznaczyć kategorie dróg powiązanych z drogą której budowę / przebudowę / remont objęto wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 12.2 wniosku o dofinansowanie.

Wnioski mogą być składane osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 38, wejście B) lub mogą zostać przesłane pocztą (adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2016 roku, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wojewoda zastrzega sobie prawo wglądu do kopii kosztorysów inwestorskich i/lub przedmiaru robót objętych zgłoszonym do dofinansowania zadaniem, na etapie prowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Integralną część ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 – Istotne informacje dla Wnioskodawców dotyczące kwalifikowalności kosztów oraz sposobu obliczenia wysokości dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w województwie mazowieckim.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 18.08.2016, Ilość wejść: 4096, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry