Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2017

Wstępna lista rankingowa na 2017 rok

31 października 2016 roku Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2017.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia (wnioski ocenione/ocena merytoryczna).

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 roku wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, wnioskodawca nie może wnieść zastrzeżeń do oceny formalnej (wnioski odrzucone).

Do 30 listopada 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uwaga, na wstępnej liście rankingowej i liście odrzuconych wniosków, w kolumnie "długość odcinka" omyłkowo wskazano "w km" a powinno być w "mb".

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 31.10.2016, Ilość wejść: 14617, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry