Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2017

Wstępna lista rankingowa na 2017 rok

31 października 2016 roku Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2017.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia (wnioski ocenione/ocena merytoryczna).

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 roku wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, wnioskodawca nie może wnieść zastrzeżeń do oceny formalnej (wnioski odrzucone).

Do 30 listopada 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Uwaga, na wstępnej liście rankingowej i liście odrzuconych wniosków, w kolumnie "długość odcinka" omyłkowo wskazano "w km" a powinno być w "mb".

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 31.10.2016, Ilość wejść: 14328, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry