Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2018

Wstępna lista rankingowa na 2018 rok (13.11.2017 r.)

13 listopada 2017 roku Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2018.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. IX Programu.

Zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 roku. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 30 listopada 2017 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 13.11.2017, Ilość wejść: 4509, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry