Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem zmiany z 22.10.2015 r.

 

Warszawa, 22 października 2015  r.

                   

WOJEWODA MAZOWIECKI

 

 

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego
pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
"

z uwzględnieniem zmiany z 22 października 2015 r.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę, remont dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1451), ogłaszam nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach wyżej wymienionego Programu.

Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 30 października 2015 roku, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 30 listopada 2015 roku.

W ramach Programu, w roku 2016, dla województwa mazowieckiego przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 76 493 770,00 zł. Na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% sumy dotacji przyznanej dla województwa mazowieckiego.

Gminy, w tym miasta na prawach powiatu, mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu otrzymają dotację na dofinansowanie zadania w wysokości nie większej niż 3 000 000,00 zł oraz nieprzekraczającej maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania, który wynosi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi formalne, będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

 1. Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – w skali ocen od 0 do 20 punktów;
 2. Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
 1. Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego – w skali ocen
  od 0 do 7 punktów;
 2. Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez inne jednostki lub podmioty – w skali ocen od 0 do 5 punktów;
 3. Kontynuacja zadania – w skali ocen od 0 do 5 punktów.

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem Programy Przebudowy Dróg Lokalnych – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (www. bip.mazowieckie.pl).

Do wniosku, poza obowiązkowymi załącznikami określonymi w Uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Program, należy dołączyć:

 1. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (bez załączników), w przypadku zadań realizowanych między innymi na podstawie tego dokumentu;
 2. W przypadku, gdy zadanie dotyczy remontu drogi, a w kryterium numer 1 – Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyszczególniono elementy drogi, które nie będą wykonane (remontowane) w ramach planowanych robót budowlanych, gdyż zostały one wyremontowane / przebudowane / rozbudowane lub wybudowane i oddane do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt;
 3. W przypadku, gdy w kryterium nr 5 – Kontynuacja zadania – wyszczególniono inwestycje zrealizowane w danym ciągu drogowym, a do wniosku nie dołączono pozwolenia na ich użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy przedłożonego właściwemu organowi nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem / adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ), do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, czy dla zrealizowanych inwestycji wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  W przypadku, jeżeli uzyskanie tego pozwolenia nie było wymagane, do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć protokoły odbioru końcowego dla tych inwestycji.

  W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje powyższymi dokumentami, gdyż w kryterium kontynuacja wskazuje inwestycje realizowane, ale jeszcze niezakończone i/lub nieoddane do użytkowania, w województwie mazowieckim, jako potwierdzenie kontynuacji akceptowane będą również następujące dokumenty:
 • protokół odbioru robót,
 • kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji,
 • informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzieleniu dotacji na jej realizację.

Ponadto, na dołączonej do wniosku o dofinansowanie mapie poglądowej, obowiązkowo należy oznaczyć kategorie dróg powiązanych z drogą której budowę / przebudowę / remont objęto wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 12.2 wniosku o dofinansowanie.

Wnioski mogą być składane osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego (pokój nr 38, wejście B) lub mogą zostać przesłane pocztą
(adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015 roku, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wojewoda zastrzega sobie prawo wglądu do kopii kosztorysów inwestorskich i/lub przedmiaru robót objętych zgłoszonym do dofinansowania zadaniem, na etapie prowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Integralną część ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 – Istotne informacje dla Wnioskodawców dotyczące kwalifikowalności kosztów oraz sposobu obliczenia wysokości dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w województwie mazowieckim.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.09.2015, Ilość wejść: 4827, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry