Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z 22.10.2015 r. ws. zmiany Ogłoszenia o naborze wniosków na rok 2016

 

Warszawa, 22 października 2015  r.

                   

WOJEWODA MAZOWIECKI

 

 

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

z 22 października 2015 r.

w sprawie zmiany Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego
o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego
pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019
"

 

W części Ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2015 roku, dotyczącej wymaganych załączników do wniosku o dofinansowania, poza obowiązkowymi załącznikami określonymi w Uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Program, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku, gdy w kryterium nr 5 – Kontynuacja zadania – wyszczególniono inwestycje zrealizowane w danym ciągu drogowym, a do wniosku nie dołączono pozwolenia na ich użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy przedłożonego właściwemu organowi nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem
/ adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ), do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie, z którego jednoznacznie wynikać będzie, czy dla zrealizowanych inwestycji wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
W przypadku, jeżeli uzyskanie tego pozwolenia nie było wymagane, do przedmiotowego oświadczenia należy dołączyć protokoły odbioru końcowego dla tych inwestycji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie dysponuje powyższymi dokumentami, gdyż
w kryterium kontynuacja wskazuje inwestycje realizowane, ale jeszcze niezakończone i/lub nieoddane do użytkowania, w województwie mazowieckim, jako potwierdzenie kontynuacji akceptowane będą również następujące dokumenty:

  • protokół odbioru robót,
  • kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji,
  • informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzieleniu dotacji na jej realizację.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 23.10.2015, Ilość wejść: 1828, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry