Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Wstępna lista rankingowa na 2016 rok

30 listopada 2015 roku Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2016.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2015 roku oraz wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 30 grudnia 2015 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.11.2015, Ilość wejść: 4229, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry