Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2016

Wstępna lista rankingowa na 2016 rok

30 listopada 2015 roku Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2016.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2015 roku oraz wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 30 grudnia 2015 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 30.11.2015, Ilość wejść: 4436, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry