Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Razem Bezpieczniej" edycja 2016 i 2017

Nabór projektów na 2016 r.

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007-2015 w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych,  tj.:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży;
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo, w ramach celu szczegółowego pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, istnieje możliwość dofinansowania projektów dotyczących współpracy terenowej społeczności lokalnej z dzielnicowym pn. „Dzielnicowy bliżej nas”;

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 10 najwyżej ocenionych, w tym 1 dotyczący projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu, powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  (MUW) w terminie do dnia 31 lipca 2016 r., (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu ) na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

Załączniki:

  1. Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Formularzem wniosku o dofinansowanie.
  2. Procedura mechanizmu dofinansowania projektów w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.
  3. Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
  4. Ankieta wstępnej oceny projektu.
  5. Karty ocen:

a) karta oceny merytorycznej projektu – cel szczegółowy nr 1,

b) karta oceny merytorycznej projektu – cel szczegółowy nr 2,

c) karta oceny merytorycznej projektu – cel szczegółowy nr 3.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 18.07.2016, Ilość wejść: 2312, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry