Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Razem Bezpieczniej" edycja 2016 i 2017

Nabór projektów na 2016 r.

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”, który jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007-2015 w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych,  tj.:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży;
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo, w ramach celu szczegółowego pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, istnieje możliwość dofinansowania projektów dotyczących współpracy terenowej społeczności lokalnej z dzielnicowym pn. „Dzielnicowy bliżej nas”;

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 10 najwyżej ocenionych, w tym 1 dotyczący projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu, powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  (MUW) w terminie do dnia 31 lipca 2016 r., (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu ) na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

Załączniki:

  1. Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Formularzem wniosku o dofinansowanie.
  2. Procedura mechanizmu dofinansowania projektów w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.
  3. Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
  4. Ankieta wstępnej oceny projektu.
  5. Karty ocen:

a) karta oceny merytorycznej projektu – cel szczegółowy nr 1,

b) karta oceny merytorycznej projektu – cel szczegółowy nr 2,

c) karta oceny merytorycznej projektu – cel szczegółowy nr 3.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 18.07.2016, Ilość wejść: 1999, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry