Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Razem Bezpieczniej" edycja 2016 i 2017

Nabór projektów na 2017 r.

Informacja o dofinansowaniu projektów w 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 15 maja 2017 r. zaakceptował dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Z województwa mazowieckiego dofinansowanie otrzymało 6 projektów (5 dla  jednostek samorządu terytorialnego i 1 dla organizacji pozarządowej),
w tym:

 1. Gmina Jastrzębia – projekt pn. „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego
  w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku” – kwota dotacji - 70.700,00 zł.

 2. Gmina Garwolin – projekt pn. „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim” – kwota dotacji -  37.099,00 zł.

 3. Gmina Osieck – projekt pn. „Dopalacze=Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck” – kwota dotacji - 14.500,00 zł.

 4. Miasto Ciechanów – projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” – kwota dotacji - 43.400,00 zł.

 5. Miasto Wyszków – projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap III” – kwota dotacji - 40.000,00 zł.

 6. Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA w Płocku – projekt pn. „Akademia dzielnicowego – razem dla lokalnego bezpieczeństwa” – kwota dotacji - 45.988,80 zł.  Oferta wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym.

Dofinansowanie projektów zadań publicznych w 2017 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” dla województwa mazowieckiego to kwota 251.687,80 zł.

 


 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości     i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych, tj.:

 1. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – maks. 6 projektów z każdego województwa, w tym:
 1. 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych    z dzielnicowym – kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 1 mikroprojekt – kwota na 1 projekt 25.000 zł

Poza projektami wymienionymi powyżej (pkt 1-3) dodatkowo:

projekty na cel obligatoryjny 1bModernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa    w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych)– kwota na województwo 100.000 zł.

 1. Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
  i młodzieży
   – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:
 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 2aPrzeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci   i młodzieży – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy 2b Zapobieganie i walka z „dopalaczami” – kwota na 1 projekt 100.000zł,
 4. 1 mikroprojekt – kwota na 1 projekt 25.000 zł.
 1. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – maks. 4  projekty z każdego województwa, w tym:
 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 na cel dodatkowy – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 3. 1 mikroprojekt - kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. W ramach  celu szczegółowego nr 1b – Projekty z zakresu modernizacji  przejść dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych – Każde województwo obligatoryjnie przekazuje projekt/y na łączną kwotę maks. 100.000 zł na jedno województwo,
 2. 25.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców),
 3. 50.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu  dot. dzielnicowego,
 4. 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW) spośród nadesłanych projektów, najwyżej ocenione (według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”), zostaną zarekomendowane i przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych    i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę,        
o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu),  na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku   o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

 

Załączniki:

 1. Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Formularzem wniosku o dofinansowanie.
 2. Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
 3. Ankieta wstępnej oceny projektu.
Podziel / Share
10.01.2017, Ilość wejść: 2325, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry