Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Razem Bezpieczniej" edycja 2016 i 2017

Nabór projektów na 2017 r.

Informacja o dofinansowaniu projektów w 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 15 maja 2017 r. zaakceptował dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Z województwa mazowieckiego dofinansowanie otrzymało 6 projektów (5 dla  jednostek samorządu terytorialnego i 1 dla organizacji pozarządowej),
w tym:

 1. Gmina Jastrzębia – projekt pn. „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego
  w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku” – kwota dotacji - 70.700,00 zł.

 2. Gmina Garwolin – projekt pn. „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim” – kwota dotacji -  37.099,00 zł.

 3. Gmina Osieck – projekt pn. „Dopalacze=Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck” – kwota dotacji - 14.500,00 zł.

 4. Miasto Ciechanów – projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” – kwota dotacji - 43.400,00 zł.

 5. Miasto Wyszków – projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap III” – kwota dotacji - 40.000,00 zł.

 6. Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA w Płocku – projekt pn. „Akademia dzielnicowego – razem dla lokalnego bezpieczeństwa” – kwota dotacji - 45.988,80 zł.  Oferta wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym.

Dofinansowanie projektów zadań publicznych w 2017 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” dla województwa mazowieckiego to kwota 251.687,80 zł.

 


 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości     i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych, tj.:

 1. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – maks. 6 projektów z każdego województwa, w tym:
 1. 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych    z dzielnicowym – kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 1 mikroprojekt – kwota na 1 projekt 25.000 zł

Poza projektami wymienionymi powyżej (pkt 1-3) dodatkowo:

projekty na cel obligatoryjny 1bModernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa    w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych)– kwota na województwo 100.000 zł.

 1. Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
  i młodzieży
   – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:
 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 2aPrzeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci   i młodzieży – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy 2b Zapobieganie i walka z „dopalaczami” – kwota na 1 projekt 100.000zł,
 4. 1 mikroprojekt – kwota na 1 projekt 25.000 zł.
 1. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – maks. 4  projekty z każdego województwa, w tym:
 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 na cel dodatkowy – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 3. 1 mikroprojekt - kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. W ramach  celu szczegółowego nr 1b – Projekty z zakresu modernizacji  przejść dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych – Każde województwo obligatoryjnie przekazuje projekt/y na łączną kwotę maks. 100.000 zł na jedno województwo,
 2. 25.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców),
 3. 50.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu  dot. dzielnicowego,
 4. 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW) spośród nadesłanych projektów, najwyżej ocenione (według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”), zostaną zarekomendowane i przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych    i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę,        
o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu),  na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku   o dofinansowanie, proszę przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.

 

Załączniki:

 1. Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Formularzem wniosku o dofinansowanie.
 2. Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
 3. Ankieta wstępnej oceny projektu.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 10.01.2017, Ilość wejść: 1753, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry