Pomoc dla niepełnosprawnych

Fundusz sołecki

28.03.2014

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. funduszu sołeckim została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Pragniemy poinformować, że w dniu 12 marca 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301). Ustawa ta weszła w życie z dniem 20 marca 2014 r. i uchyliła dotychczasową ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.).

Głównym celem nowej regulacji jest zwiększenie odsetka gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki o 15%, do poziomu 70% ogółu gmin w kraju. Aby uzyskać ten wynik w ustawie zwiększono wysokość zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego o 10 punktów procentowych do poziomu 20, 30 i 40%.

Po raz ostatni, w roku 2014, część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. będzie podlegała zwrotowi w wysokości 10, 20 i 30% (vide art. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim).

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. funduszu o funduszu sołeckim doprecyzowuje także obowiązujące w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim uregulowania i usuwa bariery dla rozwoju funduszy sołeckich. Warto zwrócić przy tym uwagę na następujące zagadnienia:

  • Rada gminy – w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy – rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Mając na uwadze możliwe wątpliwości interpretacyjne, uprzejmie wyjaśniamy, że uchwały podjęte do 19 marca 2014 r. (na podstawie art. 1 ust. 1 uchylonej ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim) zachowują moc obowiązującą (nie ma potrzeby uchwalania nowych). Podkreślić jednak warto, że obowiązują one wyłącznie na rok na który fundusz sołecki został wyodrębniony, tj. rok 2015. W przypadku natomiast, gdy rada gminy podejmie uchwałę na podstawie przepisów „nowej” ustawy (vide art. 2 ust. 3) – uchwała o wyrażeniu zgody będzie miała zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Uchwała ta będzie miała „charakter permanentny”, tzn. będzie obowiązywała do momentu zmiany decyzji przez radę gminy (podjęcia uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego).
  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez środowiska sołeckie, w celu umożliwienia realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw z terenu danej gminy wprowadzono zapis w ustawie (vide art. 6 ust 1 ustawy), umożliwiający kumulowanie środków funduszu z co najmniej dwóch sołectw, na realizację jednego większego przedsięwzięcia na terenie „wskazanego” – we wnioskach – sołectwa. Tak uchwalone wnioski będą się uzupełniały, np. gdy mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 placu zabaw ulokowanego na terenie jednego z nich – sołectwo A będzie mogło sfinansować np. zakup nowych zabawek dla dzieci, a sołectwo B np. ogrodzenie. Możliwa jest także sytuacja, że np. sołectwo A będzie partycypowało w 30% w kosztach modyfikacji skweru, a sołectwo B – w 70%; lub w sytuacji np. budowy ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren 4 sołectw – każde z nich zobowiąże się do budowy „swojego” odcinka.
  • Z informacji przekazywanych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wynikało, że jednym z problemów zgłaszanych zarówno przez sołtysów, jak i wójtów, był brak możliwości zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków. Sytuacja ta była szczególnie dotkliwa w sytuacji uzyskania oszczędności w ramach realizacji przedsięwzięcia czy też następczej niemożliwości realizacji któregoś z przedsięwzięć. W związku z powyższym, w „nowej” ustawie wprowadzono rozwiązanie (vide art. 7 ust. 1 ustawy), umożliwiające realizację zmian. Mając na względzie zgłaszane uwagi w trakcie uzgodnień projektu ustawy – aby zapewnić spójność z wymogami procedury budżetowej, w ww. przepisie określono terminy w jakich dokonywanie zmian będzie możliwe (tj. nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego). Przy czym w art. 7 ust. 2 ustawy wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym proponowane przez sołectwo zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wydatków ustalonych pierwotnie w budżecie. Oznacza to, że sołectwa, które nie złożyły wniosku – i co za tym idzie nie miały zagwarantowanych w uchwalonym budżecie żadnych środków – nie będą mogły proponować wprowadzenia nowych przedsięwzięć w czasie roku budżetowego. Sołectwo, składając wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu będzie zobligowane do stosowania przepisów art. 5 ust. 2, 3 i 5–11 (tj. konieczność zachowania procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku) – vide art. 7 ust. 4.
  • Uwzględniając fakt, że decyzje na co przeznaczyć środki funduszu sołeckiego podejmowane są w trakcie zebrania wiejskiego (uchwalanie wniosku) zdarzały się sytuacje, gdy uchwalone wnioski zawierały braki formalne. Takie wnioski były odrzucane przez wójta (bez możliwości jego zmiany przez zebranie wiejskie). W nowej ustawie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk sołeckich, uszczegółowiono tryb odwoławczy od ww. decyzji wójta. Warto przypomnieć, że wniosek danego sołectwa jest uchwalany przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (vide art. 5 ust. 2 ustawy); wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem (vide art. 5 ust. 3 ustawy); wniosek musi być przekazany wójtowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (vide art. 5 ust. 4 ustawy). Sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku będzie mógł podtrzymać odrzucony wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2–4 (vide art. 5 ust. 6 ustawy) lub – gdy wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2 lub 3 – przekazać „nowy” wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie (vide art. 5 ust. 7 ustawy). W obydwu przypadkach – sołtys kieruje wniosek do rady za pośrednictwem wójta (vide art. 5 ust. 6 i 8 ustawy). Szczegółowe „zalecenia” dla rady w zakresie dotyczącym rozpatrywania wniosków określono w art. 5 ust. 9–11 ustawy.

Art. 12 ust. 2 ustawy nałożył na ministra właściwego do spraw administracji publicznej obowiązek monitorowania wykorzystania limitów wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim oraz, w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonych w ustawie o funduszu sołeckim, wdrażanie mechanizmu korygującego wskazanego w art. 12 ust. 3 ustawy.

Dla umożliwienia realizacji ww. zadania niezbędne jest posiadanie określonych danych. Dlatego też – art. 3 ust. 3 zobowiązuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, do przekazania wojewodzie informacji o wysokości przypadających sołectwom (znajdujących się na terenie danej gminy) środków funduszu sołeckiego oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb). Wojewoda, po zweryfikowaniu informacji otrzymanej od wójta – przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy (vide art. 3 ust. 4 ustawy). Przedmiotowe dane będą zbierane już w 2014 r.

Nieprzekazanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy – informacji, o której mowa w art. 3 ust. 3 spowoduje utratę przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego (vide art. 3 ust. 5).

Obecnie, w celu wykonania upoważnienia zawartego w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad projektem stosownego rozporządzenia. Zgodnie z ww. przepisem ustawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej jest zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia trybu zwrotu części wydatków gmin poniesionych w ramach funduszu oraz określenia wzoru informacji przekazywanej przez wójta (burmistrza i prezydenta miasta) i wojewodę.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Iwo Gregorius, 28.03.2014, Ilość wejść: 4114, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry