Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

17.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2 02.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie  
3 09.02.2012r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr VI.115.2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  
4 08.02.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Borkowice na lata 2010- 2013"  
6 22.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Warka  
7 22.02.2012r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia nr 1/2012 Starosty Przysuskiego z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2009-2012  
9 29.02.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 ust 3 Uchwały XIV/62/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rusinów  
10 02.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd"  
12 09.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr XV/5/12 Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka - Letnisko  
15 29.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 16, § 19 ust. 4 i ust. 7 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 150/XV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zmian oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach   
16 27.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/67/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie  
19 05.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/172/12 Rady Miejskiej w Grócju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"  
20 05.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/78/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"  
21 05.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"  
32 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Wyśmierzyce z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych na wniosek strony  
33 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
34 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/115/12 Rady Gminy W Promnie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
35 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
36 19.06.2012r stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI.102.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu  Międzygminnego Związku  "Natura"   
38 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
39 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V.21.2012 Rady Gminy Jasieniec 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu  Międzygminnego Związku  "Natura" , stanowiący załącznik do uchwały  
40 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/70/2012 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach  24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu  Międzygminnego Związku  "Natura"  
42 12.10.2012r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 2849/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w im. Heleny Stadnickiej w Radomiu ul. Słowackiego 17  
44 13.11.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Grójec  
45 19.11.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XXIX/223/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej   
46 04.12.2012r. stwierdzenie nieważności § 2 pkt 4, § 10 pkt 3, § 12 pkt 2 i § 19 Załacznika do Uchwały Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Lipskiemu Centrum Kultury  
47 28.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXII/62/12 Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie powołania gminnej jednostki budżetowej Gminne Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Garbatce Letnisko oraz nadania statutu  
49 16.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala w części § 7 pkt 8, 10, 11, 12, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 31, § 8 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 13, § 19 ust.l pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala.

 
50 16.01.2013r.

stwierdzenie nieważności  § 1 oraz § 3 ust.1 pkt 5, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7 i 8 Załącznika uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Przysucha.

 
51 16.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 ust.1 pkt 2, § 16, 17 i 21 Załącznika do uchwały Rady Gminy w Chotczy z dnia 7 grudnia 2012 roku Nr XXIX/117/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza  
52 17.01.2013r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/159/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew w części:  § 6 pkt 1, 11, 16, 17, 18, 19,22,23,25, § 7 pkt 1,4,5,7.8-13,15,16 § 19, § 20, § 25 , § 26, § 30 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew  
53 21.01.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXII/105/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów w części § 4 pkt 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 5 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10,11, 12, 13 i 23, § 22 ust.1 pkt 3 i 4 oraz § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów.

 
54 21.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 oraz § 4 ust. 4 i 5, § 6 ust 4, § 29 ust 3 pkt 2 oraz § 30 i § 42 załącznika do uchwały nr XVII/116/12 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów  
55 21.01.2013r.

stwierdzenie nieważności załącznika Uchwały Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012 roku Nr XXVI/129/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna.

 
56 21.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 14 grudnia 2012 roku Nr XXII/190/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów  
57 21.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 oraz § 4 ust. 5, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, § 5, § 6 ust 1 i 3, § 7ust. 1 pkt b, c, d, § 8, § 23, § 24 ust 5, § 31 oraz § 35 załącznika do uchwały nr XXX/170/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą  
58 23.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/12 Rady Gminy Pionki z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach  
59 24.01.2013r. Uchwały Nr XXI/104/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn w części: § 3 pkt 3, § 4 pkt 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24-26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, § 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10-13,14 i 15, § 6 ust.1, § 23, § 27, § 28, § 29, § 33 pkt 3, § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn stanowiącego załącznik do uchwały  
60 24.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności § 2, § 4 ust. 5, § 7, § 8, § 26, § 27, § 33 Załącznika Uchwały Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012 roku Nr XVIII/130/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chynów

 
61 25.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 3 ust.1 pkt. 2 i 3, § 7 , § 16, § 17, § 21 i 22 Załącznika Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 roku Nr 155/XXIII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec  
62 25.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności § 2 ust. 3 oraz § 6 i 9 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 roku Nr 156/XXIII/12 w sprawie  określenia programu  opieki  nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013r.

 
63 29.01.2013r. stwierdzenie nieważności  §1,2,3 ust.2 i ust. 6-13, 16-23, 25-30, § 4 , § 13 pkt.4, §14, §15, § 16, 17 , §19 ust.3, §20 , § 21, §24 ust.1 pkt. 3,4,5 i 7 oraz § 24 ust.2 pkt.6, § 25-28 , § 36-38 Załącznika do uchwały Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr XXIII/76/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka- Letnisk  
64 30.01.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr XXIII/75/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  
65 30.01.2012r

 stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr XXIII/71/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz lit. „G" pkt 40 Załącznika Nr 2 do tej uchwały stanowiący wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w Garbatce - Letnisko na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 
Podziel / Share
Daniel Koleński, 17.02.2012, Ilość wejść: 3643, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry