Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

17.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2 02.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie  
3 09.02.2012r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr VI.115.2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  
4 08.02.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Borkowice na lata 2010- 2013"  
6 22.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Warka  
7 22.02.2012r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia nr 1/2012 Starosty Przysuskiego z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2009-2012  
9 29.02.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 ust 3 Uchwały XIV/62/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rusinów  
10 02.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd"  
12 09.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr XV/5/12 Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka - Letnisko  
15 29.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 16, § 19 ust. 4 i ust. 7 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 150/XV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zmian oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach   
16 27.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/67/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie  
19 05.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/172/12 Rady Miejskiej w Grócju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"  
20 05.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/78/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"  
21 05.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"  
32 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Wyśmierzyce z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych na wniosek strony  
33 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
34 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/115/12 Rady Gminy W Promnie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
35 19.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/167/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
36 19.06.2012r stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI.102.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu  Międzygminnego Związku  "Natura"   
38 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Natura"   
39 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V.21.2012 Rady Gminy Jasieniec 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu  Międzygminnego Związku  "Natura" , stanowiący załącznik do uchwały  
40 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/70/2012 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach  24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu  Międzygminnego Związku  "Natura"  
42 12.10.2012r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 2849/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w im. Heleny Stadnickiej w Radomiu ul. Słowackiego 17  
44 13.11.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Grójec  
45 19.11.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XXIX/223/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej   
46 04.12.2012r. stwierdzenie nieważności § 2 pkt 4, § 10 pkt 3, § 12 pkt 2 i § 19 Załacznika do Uchwały Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Lipskiemu Centrum Kultury  
47 28.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXII/62/12 Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie powołania gminnej jednostki budżetowej Gminne Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Garbatce Letnisko oraz nadania statutu  
49 16.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala w części § 7 pkt 8, 10, 11, 12, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 31, § 8 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12, 13, § 19 ust.l pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala.

 
50 16.01.2013r.

stwierdzenie nieważności  § 1 oraz § 3 ust.1 pkt 5, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 7 i 8 Załącznika uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Przysucha.

 
51 16.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 ust.1 pkt 2, § 16, 17 i 21 Załącznika do uchwały Rady Gminy w Chotczy z dnia 7 grudnia 2012 roku Nr XXIX/117/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza  
52 17.01.2013r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/159/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew w części:  § 6 pkt 1, 11, 16, 17, 18, 19,22,23,25, § 7 pkt 1,4,5,7.8-13,15,16 § 19, § 20, § 25 , § 26, § 30 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew  
53 21.01.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXII/105/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów w części § 4 pkt 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 5 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10,11, 12, 13 i 23, § 22 ust.1 pkt 3 i 4 oraz § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów.

 
54 21.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 oraz § 4 ust. 4 i 5, § 6 ust 4, § 29 ust 3 pkt 2 oraz § 30 i § 42 załącznika do uchwały nr XVII/116/12 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów  
55 21.01.2013r.

stwierdzenie nieważności załącznika Uchwały Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012 roku Nr XXVI/129/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna.

 
56 21.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 14 grudnia 2012 roku Nr XXII/190/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów  
57 21.01.2013r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 oraz § 4 ust. 5, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, § 5, § 6 ust 1 i 3, § 7ust. 1 pkt b, c, d, § 8, § 23, § 24 ust 5, § 31 oraz § 35 załącznika do uchwały nr XXX/170/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą  
58 23.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/12 Rady Gminy Pionki z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach  
59 24.01.2013r. Uchwały Nr XXI/104/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn w części: § 3 pkt 3, § 4 pkt 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24-26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, § 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10-13,14 i 15, § 6 ust.1, § 23, § 27, § 28, § 29, § 33 pkt 3, § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn stanowiącego załącznik do uchwały  
60 24.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności § 2, § 4 ust. 5, § 7, § 8, § 26, § 27, § 33 Załącznika Uchwały Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012 roku Nr XVIII/130/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chynów

 
61 25.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 3 ust.1 pkt. 2 i 3, § 7 , § 16, § 17, § 21 i 22 Załącznika Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 roku Nr 155/XXIII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec  
62 25.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności § 2 ust. 3 oraz § 6 i 9 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 roku Nr 156/XXIII/12 w sprawie  określenia programu  opieki  nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013r.

 
63 29.01.2013r. stwierdzenie nieważności  §1,2,3 ust.2 i ust. 6-13, 16-23, 25-30, § 4 , § 13 pkt.4, §14, §15, § 16, 17 , §19 ust.3, §20 , § 21, §24 ust.1 pkt. 3,4,5 i 7 oraz § 24 ust.2 pkt.6, § 25-28 , § 36-38 Załącznika do uchwały Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr XXIII/76/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka- Letnisk  
64 30.01.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr XXIII/75/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  
65 30.01.2012r

 stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr XXIII/71/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz lit. „G" pkt 40 Załącznika Nr 2 do tej uchwały stanowiący wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w Garbatce - Letnisko na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 
Podziel / Share
17.02.2012, Ilość wejść: 4214, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry