Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

08.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013r. Delegatura Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 31.01.2013r.  

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 131/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto

 
2 19.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 264/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Sierpc  
6 14.03.2013r. stwierdzenie nieważności § 2 Załącznika do Uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziau środków w 2013 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo  
8 15.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 153/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013r.  
9 12.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 147/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto  
11 17.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 237/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrot wydatków poniesionych na ten cel.  
12 22.04.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 210/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ" w Lelicach i uchwalenia Statutu w części dotyczącej §18 ust.2 i 3 Statutu Klubu Dziecięcego "KUBUSIOWY RAJ" stanowiącego załącznik do uchwały.

 
13 26.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/340/2103 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdommnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2013r.  
15 27.05.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/103/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec w części § 3; § 6; § 8; § 9; § 13 ust. 5 i 6, § 21 ust.1 pkt. 1-3; ust. 2 pkt. 1-3,5-7, ust.4; § 22; § 23; § 28.

 
18 03.09.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo Nr Or.120.19.2013 z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku  
19 16.09.2013r. stwierdzenie nieważności pkt 7 i 10 Regulaminu korzystania z placu zabaw zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu oraz placu zabaw zlokalizowanego przy tej świetlicy  
20 16.09.2013r. stwierdzenie nieważności Regulaminu korzystania ze stadionu Gminy Miejskiej w Gostyninie, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w części dotyczącej pkt 8 w całości oraz pkt 13 co do słów: :Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób również przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią zagrożenia z powodu alkoholu lub narkotyków"    
22 23.09.2013r. stwierdzenie nieważności § 4 uchwały Nr 229/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin  
23 19.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV.27.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej  
24 02.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 233/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe w części dotyczącej § 9 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych,  stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały  
26 23.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 169/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. w sprawie dzierżawy lokalu usługowego wraz z udziałem w gruncie  
27 18.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 216/XXX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 paźdzernika 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Prarcele, gm. Mochowo w części dotyczącej pkt 10 i 13 Regulaminu stanowiącego załacznik do uchwały  
28 17.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy z radnym  
29 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 214/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał  
30 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 277/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie części nieruchomości położonej w Poniatowie  
31 27.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację i zwolnienie ze stanowiska p.o. Dyrektora SPZOZ-u w Gostyninie,  w cześci dotyczącej § 1 co do słów: "i rozwiązuję stosunek pracy na mocy porozumienia stron art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy"  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 08.02.2013, Ilość wejść: 3716, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry