Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

11.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013r. Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 18.01.2013r.  

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr KE.XXVII.007.194.2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie w części: § 2, § 3, § 4 ust. 1, 2, 9-14, § 5, § 6 ust. 2 i 3, § 7, § 8, § 9 ust. 8, § 12 ust. 1, 2 i 11, § 14 ust. 3 i 4, § 19 ust, 1 pkt 1 lit. b, d, e, f i pkt 2 lit. b i c, § 22, § 23, § 24, § 25 i § 26 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie

 
2 22.01.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia. 2012 r. Nr XXXI/279/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków w części: § 1, § 2 ust. 1 lit. g i i, § 3 ust. 1, ust. 2 lit a-d i lit f tiret 3 w zakresie słów „zabrania się wykonywania poza specjalistycznymi warsztatami naprawy pojazdów mechanicznych związanych z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. wymiany olejów, smarów, płynów chłodzących i hamulcowych, amortyzatorów i samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych ", § 5 ust. 1 lit. k w zakresie słów: „który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin ", § 6 ust. 3 zdanie 2 w zakresie słów: „który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin" oraz ust. 4, § 7 ust. 1 lit. a, lit. b w zakresie słów „zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od zgłoszenia", lit. d, e, g i h, § 12, § 17 ust. 2, 3, 5 i 6, § 19, § 24 ust. 2, § 25 oraz § 26 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków  
3 31.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 2 uchwały oraz § 2, § 5 ust. 4, § 7, § 9 ust. 4, § 10 ust. 1, § 14 ust. 2, § 19 ust. 3, § 21, § 22 ust. 1 zd. 2, ust. 2, ust. 4, ust. 5, § 24, § 27 ust. 6, ust. 8 i 9, § 29, § 31 ust. 1 zd. 2, ust. 2, 4, 5, § 34 ust. 3 i 4, § 35 Załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr XXXVIII/225/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki  
5 01.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/149/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck w części: § 2, § 3 pkt 2-5, pkt 9-17, pkt 19-25, pkt 28-33 i 35, § 4 ust. 1 pkt 146, § 5, § 6, § 8 ust. 17 w części obligującej przedsiębiorcę do podstawienia pojemników w terminie 48 godzin, ust. 20, § 9 ust. 2, § 11, § 15, § 17 ust. 1, 2, 9, § 19 ust. 1 w części obligującej do zrealizowania zamówienia w terminie 2 dni, ust. 3, 4 i 5, § 20, § 21, § 27 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, c, e, g i h, § 28, § 29, § 30, § 32 ust. 4 pkt 3,§34-38,§39 ust. 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck  
6 31.01.2013r. stwierdzenie neważności uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. nr XXIII/192/12 w sprawie zmiany granic sołectw Dziękowizna i Walerianów (Janów i Ignaców)  
8 05.02.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/272/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. „ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Gulczewo w gminie Wyszków", w zakresie ustaleń:

- części tekstowej i graficznej uchwały, dotyczącej terenów oznaczonych symbolami: 4MN, 5MNU, 7MN, 8MN, 10MN, 13MN, 14MN, 18MN, 19MN, 20MN, 22MN, 24MN, 25MN, 26MN, 28MNRM, 30MNRM, 31MNRM, 32MNRM, 34MN, 39MN 44UTL, 50MN 51 MN, 52MN, 54MNRM, 55MNMR, 57MNMR, 58MR, 86MN, 87MN, 88UTL, 89UTL, 90UTL, 91UTL, 92UTL, 93UTL, 96UTL, 97UTL, 98UTL, 100UTL, 103UTL, 104UTL, 105UTL, 106UTL, 107UTL, 108UTL, 109UTL, 111UK, 115E, 119E, 123E, 192RM, w zakresie w jakim znajdują się one w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jako niezgodnych z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p.", w związku z art. 881 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.;

- § 5 ust. 28 pkt 2 w części, w drugim wersie, w brzmieniu: „dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej"\ w odniesieniu do terenów: 126R, 129R, 130R, 131R, 132R, 133R, znajdujących się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jako niezgodnego z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p., w związku z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne;

-§ 5 ust. 29 pkt 2 lit. b, w części, w której „dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej", w odniesieniu do terenów: 139ZKE, 140ZKE, 141ZKE, 142ZKE, 143ZKE, 144ZKE, 145ZKE, 146ZKE, 147ZKE, 148ZKE, 149ZKE, 150ZKE, 151ZKE, 152ZKE, 153ZKE, 154ZKE, 155ZKE, znajdujących się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jako niezgodnego z art. 15 ust.1 ustawy o p.z.p., w zw. z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne;

-  § 5 ust. 30 pkt 2, w części, w której „dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za wyjątkiem obiektów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne", w odniesieniu do terenów: 160ZL, 161ZL, 162ZL, 163ZL, 164ZL, 165ZL, 166ZL, 168ZL, 169ZL, 174ZL, 184ZL, 186ZL, znajdujących się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jako niezgodnego z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p., w związku z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne
 
13 22.02.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/1366/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy  w  c z ę ś c i obejmującej:

- § 2 - w całości,

- § 8 ust. 1 w zakresie obejmującym wyraz:  „niezwłocznie:,

- § 8 ust. 2 w zakresie obejmjącym cześc zdania: w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,",

- § 8 ust. 4 w zakresie obejmujacym cześć zdania: „w sposób niepowodujący szkód w mieniu i niezagrażających przechodniom
i pojazdom,",

- § 8 ust. 5 - w całości,

- § 8 ust. 7 w akrsie obejmującym wyraz: niezwłocznie:,

- § 9 ust. 2 - w całości,

- § 11 ust. 5 - w całości,

- § 12 ust. 3 - w całości,

- § 18 ust. 3 - w całości,

- § 21 ust. 1 - w całości,

- § 28 ust. 1 - w całości,

- § 28 ust. 2 - w całości,

- § 28 ust. 5 w zakresie obejmującym wyrażenie "i widoczne oznakowanie tablicą ostrzegawczą",

- § 28 ust. 8 - w całości,

- § 28 ust. 11 - w całości,

- § 28 ust. 12 - w całości,

- § 28 ust. 13 - w całości,

- § 28 ust. 15 - w całości,

- § 29 ust. 4 - w całości,

- § 32 ust. 3 - w całości,

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy

 
16 27.02.2013r. stwierdzenie nieważności załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXII.286.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzmania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów w cześci: § 3 pkt 1, 2, 4, § 10, § 13 ust. 1 pkt 2 § 17,     § 19 ust. 3 oraz § 20 Regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów  
17 14.03.2013r. stwierdzenie nieważności chwały Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno w zakresie § 30 uchwały  
22 15.03.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Jedlnia - Letnisko z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siczki zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/176/2001 z dnia 28 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 255,poz. 5453 z 2001 r.) w sprawie zatwierdzenia zmian w planie ogólnym przestrzennego zagospodarowania Gminy Jedlnia - Letnisko, aktualizacja 1987- 2000 na terenie sołectwa Siczki, jako podjętej z naruszeniem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą op.zp".

 
24 27.03.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad zalewem w mieście Zwoleniu, w zakresie ustaleń § 8 ust. 2, 3 i 4 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. " w związku z art. 7 Konstytucji RP oraz art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 
25 08.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/282/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Radnym Rady Miejskiej w Pruszkowie  
27 08.04.2013r.  

stwierdzenie nieważności ust. 5 Rozdziału I oraz ust. 8 Rozdziału II Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 oraz art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13, z późn. zm.).

 
28 03.04.2013r.  

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/122/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów w części dotyczącej zwrotu „i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów" zawartego w tytule uchwały, oraz zwrotu „ i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów " zawartego w § 1 uchwały oraz zwrotu „ i wewnętrznych " zawartego w § 2 ust. 1 , § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 uchwały.

 
31 03.04.2013r.

stwierdzenie nieważności ust. 1 pkt 2 - 4, ust. 2 pkt 3 oraz ust 3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVIII/224/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 
32 09.04.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr 410/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „ Wiejska za Torami" w Ostrołęce, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 16 pkt 1, § 17 pkt 1, § 18 pkt 1, § 19 pkt 1, § 20 pkt 1, § 21 pkt 1, § 22 pkt 1, § 23 pkt 1, § 24 pkt 1, § 25 pkt 1 uchwały, w brzmieniu: „o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 40 % powierzchni całkowitej budynku", § 26 pkt 1 lit. b uchwały, w brzmieniu: „o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 50 % powierzchni całkowitej budynku" oraz § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały, jako niezgodnych z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p",

-§ 5 ust. 2 pkt 8 lit. e, § 12 ust. 1 pkt 36 uchwały, jako naruszających art. 2 ust. 1 i ust. 3, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), § 4 ust. 1, § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.,

-rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w części dotyczącej wyznaczenia na terenie 5UMN nieprzekraczalnych linii zabudowy w zasięgu strefy technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz § 26 pkt 1 lit. a tiret pierwsze uchwały i § 26 pkt 2 lit. a uchwały, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy na terenie 5UMN, pozostającym w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefy technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, w związku z § 10 ust. 6 uchwały, jako naruszających § 314 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.,

-§ 13 ust. 3, ust. 10 pkt 4 i pkt 6, uchwały, jako naruszających art. 15 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 Konstytucji RP,

-§ 13 ust. 8 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządców sieci jako naruszających art. 15 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 Konstytucji RP,

-§ 13 ust. 13 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora jako naruszających art. 15 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 Konstytucji RP.
 
34 10.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2013r..   
38 24.04.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Leszno, w zakresie § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 załącznika Nr 2 do Uchwały.

 
45 24.04.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/1517/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul Patriotów - część I, w części dotyczącej ustaleń:

-rysunku planu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej terenu położonego pomiędzy jednostką terenową d13.1 MNE ajednostkami terenowymi: 1KDZ ul. Przewodowa, 5KDZ ul Mozaikowa, 66KDD ul. Ciekawa, 71KDD ul. Radoszycka, 72KDD ul. Lubuska, jako niezgodnego z art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 zpóźn. zm., w brzmieniu przed wejściem wżycie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  ustawy o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą op.zp. " oraz § 4 pkt 1 i § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1587), zwanego dalej „ rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p. ";

-rysunku planu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej terenu położonego pomiędzy granicą terenu zamkniętego a wschodnią granicą obszaru objętego planem, stanowiącą „ oś wschodnią ulicy Patriotów" , jako niezgodnego z art. 4 ust. 1 i art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.z.p. oraz § 4 pkt 1 i § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p.;

- § 20 ust. 8 pkt 5 lit. a uchwały, w powiązaniu z załącznikiem graficznym, stanowiącym rysunek planu, jako naruszających art. 15 ust.1, w związku z§ 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p.;

- § 4 ust. 17, § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 8 ust. 2, § 10 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i ust. 7, § 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 6, ust. 4 pkt 2, § 14 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 7, ust. 4 pkt 6, ust. 5 pkt 2 i pkt 3 lit. b ust. 6 pkt 4, ust. 7 pkt 2, ust. 8 pkt 3, § 21 ust. 60 pkt 1 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (dróg publicznych)" oraz § 13 ust. 1 pkt 4 uchwały, w brzmieniu: „ (drogi publiczne) (KP) zalicza się do dróg publicznych klasy dojazdowej", w odniesieniu do „ ulic - alej pieszych (KP) ", jako naruszających art. 2 ust. 1 i ust. 3, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), § 4 ust. 1, § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.,

- rysunku planu, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały oraz § 3 ust. 1 pkt 23, pkt 24, pkt 25, § 13 ust. 3 pkt 5, ust. 6, § 21 ust. 1 pkt 5 lit. i, l, m, § 21 ust. 3 pkt 5 lit. h, § 21 ust. 4 pkt 5 lit. e, f, g uchwały, w części dotyczącej ustaleń planu w granicach terenu zamkniętego, jako naruszających art. 4 ust. 3, art. 14 ust. 6, ustawy o p.z.p., § 7 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p., w związku z decyzją Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm.).

 
47 24.04.2013r.

 stwierdzenie nieważności ust. 4 i 5 Rozdziału I oraz ust. 3 i 8 Rozdziału II Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXII.0007.181.2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, jako podjętej z istotnym naruszeniem art 15 ust. 2 w związku z ust.1 pkt 6 oraz art 32 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13, z późn. zm.).

 
46 26.04.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/208/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw  -  Helenówek,  Etap  I", w zakresie ustaleń:

-części tekstowej oraz graficznej dla terenów oznaczonych symbolami: 16MN, 17MN, 18MN oraz 19MN, położonych w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, którego granice określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132, poz. 876), jako podjętych z naruszeniem art. 15 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw <Dz. U. Nr 224, poz. 1337>), zwanej dalej „ ustawą o ochronie przyrody" oraz art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą op.z.p. " ;

-części graficznej dla terenu IMN(ZL), jako podjętej z naruszeniem § 8 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p. "
 
49 07.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/155/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, w zakresie załącznika  Nr 2 do uchwały, w części dotyczącej § 1,§ 2,§ 4,§ 5 oraz § 9 ust. 2   
50 14.05.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr 329/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Stefanowo, w części :

-tekstowej § 16 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania,,(...) obowiązek przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych, których wyniki należy brać pod uwagę przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenu " ;

-tekstowej § 20 pkt 2 uchwały „dla wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej, obejmującej stanowisko archeologiczne, ustala się: a) obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych, wiążących się z wykonywaniem prac ziemnych, przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi; b) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, zalesiania gruntów oraz budowy urządzeń wodnych i regulacji wód; c) obowiązek przeprowadzenia (na koszt inwestora zamierzającego realizować roboty budowlane lub nowe zalesienia) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji, po uprzednim uzyskaniu zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków na ich przeprowadzenie ";

-  tekstowej § 24 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania „ (...) w oparciu o istniejące ujęcia wody ze stacjami uzdatniania, a także projektowane ujęcia", w zakresie w jakim dopuszcza do lokalizacji ujęć wody w odległości 150 m od cmentarza;

-  tekstowej § 24 pkt 2 uchwały, w brzmieniu: „ dopuszcza się odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt 1 na warunkach określonych przez właściciela stacji wodociągowej ".

 
51 09.05.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I" , w części:

-graficznej, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem 18U/M oraz 28U, usytuowanego w pasie od 155 m licząc od południowej linii rozgraniczającej drogi 19KDD (ul. Raszyńska) do 180 m licząc od północnej linii rozgraniczającej drogi 16KDD (projektowana dojazdowa);

-graficznej, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem 29U usytuowanego pomiędzy południową linią rozgraniczającą drogi 3KDZ (ul. Raszyńska) oraz linią w odległości 180 m od północnej linii rozgraniczającej drogi 15KDD (projektowana dojazdowa);

 
56 15.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 332/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock w zakresie załącznika do Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej  § 2 pkt 10  
60 20.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr uchwały Nr XXXIII/351/13 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w części: § 2 uchwały oraz § 1, § 2, § 3, § 4 ust. 6 i ust. 7, § 6 ust.3 i ust. 4, § 8 ust. 4 w zakresie sformułowania „ w sposób niepowodujący szkód w mieniu i niezagrażajacy przechodniom i pojazdom", § 9, § 12 ust. 6 i 7, § 16 ust.2, ust 3 i ust 4 zdanie drugie, § 17 ust. 5, § 18 ust. 2 i 3, § 20 ust. 1, 2, 3, 4 i 6, § 23 ust. 2 pkt 4,6,7,8, ust. 4 w zakresie sformułowania „odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem" , ust. 8 i 9, § 26, § 27 ust. 3 i 4 Regulaminu  
61 14.05.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/407/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Unii Europejskiej, ul Szkolnej i ul Poniatowskiego - część I, w części dotyczącej ustaleń:

          - § 15 pkt 4 uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) dla której ustala się nakaz:

a) uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków - przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi budów obiektów budowlanych, wiążących się z wykonaniem robót ziemnych - uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych,

b) uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych poprzedzających inne niż wymienione w pkt. 1 roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności w granicach ww. strefy,

c) przeprowadzenia bada archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie) ";

- § 16 pkt 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „(...) dla której ustala się nakaz:

a)uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków - przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi budów obiektów budowlanych, wiążących się z wykonaniem robót ziemnych — uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych,

b)uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych poprzedzających inne niż wymienione w lit a roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności w granicach ww. strefy,

c)przeprowadzenia bada archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie)".

 
63 27.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/566/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2013r. "w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieldce"  jako podjętej bez zachowania właściwego trybu określonego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn.zm.), zwaną dalej "ustawą o pzp".  
64 20.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/233/13 Rady Gminy Leoncin w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego "Adaś i Ola idą do przedszkola"  
65 03.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 280/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porądku w Gminie Radzymin w zakresie załącznika Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej § 1 ust. 2, § 2 ust. 1 pkt 6, § 6 pkt 4, § 7 pkt 4 oraz § 14 pkt 1   
68 03.06.2013r. stwierdzenie nieważności ust. 2, 3, 4, 5 Rozdziału I oraz ust. 3 i 8 Rozdziału II Załącznika Nr II do uchwały Nr XX/161/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 oraz art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 , poz. 13, z późn. zm.)   
69 05.06.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr 312/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód, w części dotyczącej ustaleń:

- § 5 ust. 1 pkt 15, 22 i 30 uchwały;

- § 7 ust. 1 pkt 6 uchwały, w brzmieniu: „ obszary stanowisk archeologicznych ";

- § 12 ust. 2 uchwały;

- §  18 pkt a ppkt d uchwały, w brzmieniu: „ (...)  pod  warunkiem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na ten cel";

- §  18 pkt b ppkt a, § 18 pkt c ppkt b, § 18 pkt e ppkt a, § 18 pkt f ppkt a tiret drugie,§ 18 pkt g ppkt a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach określonych przez zarządcę sieci";

- §18 pkt g ppkt c uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) na warunkach określonych przez właściciela sieci";

- § 18 pkt i ppkt d uchwały;

- § 19 ust. 1 zd. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) stały (...) ".

 
70 03.06.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 kwietnia 2013 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska ", w części dotyczącej ustaleń:

-  § 19 ust. 2 uchwały, w brzmieniu: „Dla obszarów o których mowa ustala się: 1) obowiązek zasięgnięcia opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczący prowadzenia wszelkich ziemnych działań inwestycyjnych i projektowych; 2) nadzór archeologiczny dla prac ziemnych związanych z budową obiektów kubaturowych, dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej podziemnej ";

-  §  67 uchwały, w brzmieniu: „Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami planu, które zostały zrealizowane, rozpoczęte lub są  realizowane oraz są godne z obowiązującymi w momencie ich rozpoczęcia prawem, lecz są niezgodne z ustaleniami planu, zostają uznane za przyjęte";

-  § 6 pkt 3 i § 40 uchwały oraz w części graficznej, w zakresie jednostki terenowej U-1.

 
74 18.06.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo", w części dotyczącej ustaleń:

 -  § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały;

-  § 4 ust. 1 pkt 5 i 16 uchwały;

-  § 6 ust. 4 pkt 2 uchwały;

-  § 6 ust. 7 pkt 9 lit. d uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściciela linii (...)"

-  § 6 ust. 7 pkt 11 lit. b uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową ".

 
76 18.06.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek częśc D - PARKING, w części dotyczącej ustaleń:

- § 3 pkt 5 uchwały;

- § 7 ust. 2 uchwały w zakresie sformułowania: " (...) szczególna forma ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (...)

- § 8 ust. 2 uchwały

 
77 26.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 312/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przekazania skargi na działalność Rady Miasta Milanówka  
78 26.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 413/VI/34/2013 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - z powodu istotnego naruszenia art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn.zm.)  
79 26.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 166/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świercze  
80 02.07.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Sekcja F1 obręb Jadwisin ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 39 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem MW4 (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/311 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 40 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem MWU4 (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/309 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 43 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem U8 (teren usług), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/293 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 43 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem U9 (teren usług), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/307 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 43 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem U10 (teren usług), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/312 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 45 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem U03 (teren usług oświaty), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/6 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 48 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem UT9 (teren usług turystki), w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 111/13 i 111/260 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 48 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem UT8 (tereny usług turystyki), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/310 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 50 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem ZPU3 (tereny zieleni urządzonej), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/313 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 52 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem ZD2 (teren rodzinnych ogrodów działkowych), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/262 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

-§ 53 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem ZL3 (tereny lasów), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/296 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock;

§ 56 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem KS3 (teren obsługi komunikacji samochodowej), w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/290 z obrębu Jadwisin, jednostka ewidencyjna Serock.
 
81 28.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XXXIII/251/13 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Maista Żyrardowa do wykupu nieruchomości przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie  
87 08.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na tertenie Gminy Somianka w części § 2 pkt 2, 4 i 7, § 4, § 11, pkt 3 , § 14 oraz § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tertenie Gminy Somianka  
89 16.07.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: 11 — go Listopada, Pułtuskiej, Wspólnej, Dworcowej, I Armii Wojska Polskiego i Prostej, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 1, 5, 28, 29 i 30 uchwały;

-§ 12 ust. 2 pkt 13 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem 4KX, stanowiącego teren ciągu pieszo -jezdnego;

-§ 12 ust. 2 pkt 10, 11, 12 i 14 uchwały, w zakresie ustalenia dotyczącego minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających;

-§14 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN, stanowiącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

-§ 15 ust. 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) lub wolnostojących (...) " ;

-§ 16 ust. 6 pkt 8, 9, 10, 11 i 12 uchwały;

-§ 19 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U i 5U, stanowiących tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej;

-§ 23 ust. 1 uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) i usług nieuciążliwych " ;

-§ 24 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolami: 1U/KS i 2U/KS, stanowiącymi teren usług nieuciążliwych, parkingów i garaży.

 
90 19.07.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. „w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem. E 17, Us, Ls, ul Dworską oraz Pod Bateriami w gminie Piaseczno " , w części dotyczącej ustaleń :

-§ 7 pkt 4 lit. c uchwały, w zakresie, w jakim dopuszcza do rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem;

-§ 7 pkt 9 lit. a uchwały;

-§ 8 ust.  1 pkt 7 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania:,,(...) wymagają uzyskania pozwolenia wodno prawnego (...)";

-§ 8 ust. 1 pkt 7 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (na podstawie pozwolenia wodno-prawnego) ";

-§ 9 pkt 2 uchwały;

-§ 12pkt 4 i 5 uchwały;

-§ 12 pkt 8 lit. a uchwały;

-§ 12 pkt 8 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) w ilości nie większej, niż ze zlewni naturalnej";

-§12 pkt 9 lit. e uchwały, w zakresie sformułowania,,(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) ";

-§ 12 pkt 10 lit. h uchwały: „ (...) lub w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową";

-§ 12 pkt 10 lit. j uchwały: „ (...) na koszt inwestora budowy (...) ";

-§ 13 pkt 10 uchwały;

-§ 24 uchwały oraz; załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolem: 1ZL i 3ZL.

 
93 24.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/241/13 Rady gminy Leoncin z dnia 19 czerwca 2013r. "w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umów zawartych z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin"  
94 16.07.2013.r

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/156/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13   czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice, w części dotyczącej ustaleń:

§ 5 ust. 1 pkt 7 uchwały;

§ 5 ust. 1 pkt 11 uchwały;

§ 6 ust. 3 pkt 16 uchwały;

§ 9 pkt 18 uchwały;

§ 10 ust. 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) i placów publicznych (...)";

§ 81 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) przeznaczonych dla placów (...) ";

załącznika graficznego, w zakresie „placów publicznych" .

 
95 23.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 327/XXVIII/13 i Nr 328/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Milanówka  
96 23.07.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1012/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013 r. „w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną"  w części dotyczącej ustaleń:

-§ 7 pkt 4 lit. b uchwały, w zakresie w jakim dopuszcza do rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem;

- § 7 pkt 9 lit. a uchwały;

- §  8 ust. 1 pkt 5 lit. b uchwały, w zakresie  sformułowania:,,(...)  wymagają uzyskania pozwolenia wodno prawnego (...)";

- § 8 ust. 1 pkt 5 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (na podstawie pozwolenia wodno-prawnego) ";

- § 11 pkt 4 uchwały;

- § 11 pkt 5 uchwały;

- § 11 pkt 8 lit. a uchwały;

- § 11 pkt 8 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (..) w ilości nie większej, niż ze zlewni naturalnej";

-  § 11 pkt 9 lit. e uchwały, w zakresie sformułowania: „(..) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) ";

- § 11 pkt 10 lit. h uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) lub w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową ";

- § 11 pkt 10 lit. j uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) na koszt inwestora budowy (...) ";

-§ 12 pkt 10 uchwały;

- § 20 uchwały oraz załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL.

 
97 26.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/223/13 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 20 czerwca 2013r. "w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Magnuszew"  
98 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności § 3 załącznika nr 2 uchwały Nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunkoów i zasad korzystania z tych przystanków jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 15 ust.2 w zw. z ust 1 pkt 6 oraz art 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5 poz. 13 , z pózn. zm.)  
99 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały Nr XXI/172/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn,  w zakresie nowego brzmienia § 13 zdania drugiego uchwały Nr XIX/141/13 z dnia 27 lutego 2013r. : "Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości"  
100 26.07.2013r. stwierdzenie nieważności pkt 2-6 oraz 11 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXI/221/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Glinojeck oraz warunków i zasad korzystania z przystanków jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 w zw. ust. 1 pkt 6 oraz art 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)  
101 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 156/XXXII/2013 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia w urzędzie miasta Podkowa Leśna audytu wewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania "Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły"-w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia  
102 30.07.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 174/XXII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 czerwca 2013 r. „w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Brwilno ", w części dotyczącej ustaleń :

-§ 9 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MN i 2 MN, stanowiących część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 116/2, 116/4 i 116/5 z obrębu Brwilno, jednostka ewidencyjna Stara Biała, w zakresie gruntów rolnych klasy IIIb;

-terenów oznaczonych symbolem R2, o których mowa w: § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 pkt 2; § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 12 uchwały oraz w zakresie załącznika graficznego, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;

-§ 4 pkt 3, 11 i 12 uchwały;

-§ 8 ust. 3 zd. 2 uchwały;

-§ 9 ust. 2 pkt 8 uchwały;

-§ 10 ust. 2 pkt 8 uchwały
 
103 02.08.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 9 lipca 2013 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A - Część I", w części:

-tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 5MN i 6 MN;

-dotyczącej ustaleń § 28 ust. 2 pkt 1 zd. 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (w przypadku wystarczająco chłonnej powierzchni biologicznie czynnej) lub do rowów przydrożnych ";

-dotyczącej ustaleń § 28 ust. 2 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: „w miarę możliwości terenowych
 
104 02.08.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/336/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew  
106 19.08.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/277/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki  
107 23.08.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. "w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno", w części dotyczącej ustaleń:

- § 7 pkt 7 lit. c uchwały w zakresie sformułowania "mieszkalnictwa i (...)";

- § 7 pkt 9 lit. a uchwały;

- § 8 ust. 1 pkt 5 lit. c uchwały w zakresie sformułowania :"(...)wymagają uzyskania pozwolenia wodno prawnego (...)"  ;

- § 8 ust. 1 pkt 5 lit. e uchwały w zakresie sformułowania :"(na podstawie pozwolenia wodno prawnego)";

- § 11 pkt 4 i 5 uchwały;

- § 11 pkt 8 lit. a uchwały;

- § 11 pkt 8 lit. d uchwały w zakresie sformułowania :"(...)w ilości nie większej niż ze zlewni naturalnej";

- § 11 pkt 9 lit. d uchwały w zakresie sformułowania: „(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) " ;

- § 11 pkt 9 lit. h uchwały, w zakresie sformułowania „ (...) o orientacyjnym przebiegu zaznaczonym na rysunku planu" ;

- § 11 pkt 9 lit. j uchwały;

- § 11 pkt 10 lit. h uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową " ;

- § 11 pkt 10 lit. j uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na koszt inwestora budowy (...) " ;

- § 12 pkt 10 uchwały;

- § 16 ust. 2 pkt 8 w związku z § 7 pkt 4 uchwały, w zakresie, w jakim dopuszcza do rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem terenu;

-części tekstowej oraz części graficznej planu, w zakresie, z którego wynika, że oznaczenia na rysunku planu: „wymiarowanie ulic oraz linii zabudowy" , „trasa projektowanej linii kablowej wysokiego napięcia" oraz „pas technologiczny kablowej linii elektroenergetycznej" , nie są ustaleniami planu

 
108 19.08.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/161/2013 Rady Gminu Huszlew z dnia 15 lipca 2013r. "w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew obejmującego części wsi Juniewicze, Liwki Szklacheckie, Liwki Włościańskie, Kopce i Mostów z przenzaczeniem pod "Farmę Wiatrową Juniewicze""   
111 23.08.2013r.

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/370/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Ślubów, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 ust. 2 uchwały;

-§ 2 ust. 4 uchwały;

-§ 2 ust. 14 i 15 uchwały;

-§ 7 pkt 4 lit. a i b uchwały, w brzmieniu: „ Obowiązuje: a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych w przypadku stwierdzenia występowania obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej, na zasadach określonych przepisami dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" ;

-§ 14 ust. 4 pkt 5, § 14 ust. 5 pkt 5, § 14 ust. 9 pkt 5, § 14 ust. 11 pkt 5, § 14 ust. 12 pkt 5, § 14 ust. 20 pkt 5, § 14 ust. 24 pkt 5 lit. a, § 14 ust. 25 pkt 5 uchwały, w brzmieniu: „(...) obowiązuje: współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych w przypadku stwierdzenia występowania obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej, na zasadach określonych przepisami dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami";

-§ 14 ust. 4 pkt 6 lit. d, § 14 ust. 5 pkt 6 lit. d, § 14 ust. 9 pkt 6 lit. e, § 14 ust. 11 pkt 6 lit. d, § 14 ust. 12 pkt 6 lit. d, § 14 ust. 20 pkt 6 lit. d, § 14 ust. 24 pkt 6 lit. d, § 14 ust. 25 pkt 6 lit. c uchwały, w brzmieniu: „ (...) wszelkie procesy budowlane i inne związane z pracami ziemnymi należy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony zabytków (...) ".

 
  05.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy w Bielanach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/2005 Rady Gminy w Bielanach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
112 16.09.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 368/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (cz. północna) " , w części dotyczącej ustaleń :

-§ 10 ust. 6 uchwały;

-§ 13 uchwały oraz rysunku planu miejscowego, w zakresie w jakim dopuszczona została możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, w 50 m strefie ochronnej od cmentarza, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 5U/MN;

-§ 13 pkt 3 uchwały, w zakresie w jakim dopuszczona została, możliwość rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w 50 m strefie ochronnej od cmentarza, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 5U/MN;

-§ 13 pkt 4 uchwały, w zakresie w jakim dopuszczona została, możliwość nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, oznaczonej symbolem 1 KDL, a nieprzekraczalną linią zabudową, na terenie oznaczonym symbolem 5U/MN, w 50 m strefie ochronnej od cmentarza;

-§ 13 pkt 10 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania „(...) stały (...) ";

-§ 13 pkt 10 lit. a uchwały w zakresie sformułowania: „(...) odstępstwo od tej zasady może nastąpić na tych fragmentach terenów, dla których rzeczywiste pomiary promieniowania elektromagnetycznego nie wykażą przekroczenia dopuszczalnego poziomu ".

 
113 13.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 366/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Warszawianka"  
114 11.09.2013r. stwierdzenie nieważności w części dotyczącej § 2 uchwały Nr L/249/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 sieprnia 2013r. "w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno - kamalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umów zawartych z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin"  
115 17.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/302/2013 i Nr XXIX/303/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. dotyczących rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w zakresie oświaty  
117 16.09.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (cz. południowa)" w części dotyczącej ustaleń:

-§ 10 ust. 3 uchwały;

-§ 13 pkt 10 lit. a uchwały w zakresie sformułowania: "(...) stały (...)";

-§ 13 pkt 10 lit. a uchwały w zakresie sformułowania: "(...) odstępstwo od tej zasady może nastąpić na tych fragmentach terenów, dla których rzeczywiste pomiary promieniowania elektromagnetycznego nie wykażą przekroczenia dopuszczlanego poziomu (...)"

 
119 30.09.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013 r. „ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Nad Pilicą ", w zakresie ustaleń:

-§ 1 ust. 2 uchwały, z których wynika, że działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1836/1 objęta jest ustaleniami planu miejscowego;

-ustaleń zawartych w tekście planu miejscowego, dla terenu przeznaczonego pod usługi komunikacji (KS);

-załącznika graficznego, dla terenu oznaczonego symbolem 1UR/KS;

-załącznika graficznego, dla obszaru usytuowanego pomiędzy granicą obszaru objętego planem miejscowym na odcinku W- X - A, a zachodnimi liniami rozgraniczającymi terenów oznaczonych symbolami: 1ZP, 1KDW oraz 3ZP;

-§ 3 ust. 1 pkt 2 uchwały;

-§ 3 ust. 1 pkt 4 uchwały;

-§ 3 ust. 1 pkt 7 uchwały;

-§ 3 ust. 1 pkt 25 uchwały;

-§ 7 ust. 4 pkt 1 lit. b uchwały;

-§ 8 ust. 1 pkt 3 uchwały;

-§22 ust. 2 pkt 3 uchwały, fragment w brzmieniu: ..(...) zlokalizowanego na działce nr 1834 ('oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą symbolem 132UO

 
120 04.10.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 sierpnia 2013 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka", w części dotyczącej ustaleń :

-§§ 35, 36, 37, 38 i 39 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 22MNU-1, 23MNU-1, 63MNU-1, 64MNU-1, 65MNU-1 i 99MNU-1, stanowiących działki, bądź ich części,oznaczone numerami ewidencyjnymi: 351 i 409 z obrębu Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Czerwonka; 399 z obrębu Czerwonka Włościańska, jednostka ewidencyjna Czerwonka; 108 i 122 z obrębu Czerwonka Szlachecka, jednostka ewidencyjna Czerwonka oraz 237 z obrębu Perzanowo, jednostka ewidencyjna Czerwonka, w zakresie gruntów rolnych klasy III;

-§  11  zd. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych

-§ 26 pkt 4 zd. 2 uchwały ;

-§ 28 pkt 3 zd. 2 uchwały ;

-§ 30 pkt 1 i 4 uchwały ;

-§ 31 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) ";

-§ 31 pkt 6 uchwały;

-§ 33 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego (...) ";

-§ 37 pkt 1, § 42 pkt 1 i § 47 pkt 1 uchwały, w zakresie użytego sformułowania „ lub innymi materiałami przyjaznymi dla środowiska" ;

-§ 52 pkt 16 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi".

 
121 07.10.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 sierpnia 2013 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka", w części dotyczącej ustaleń :

-§§ 34, 35, 36, 37 i 38 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 21MNU-1, 26MNU-1 i 27MNU-1, stanowiących działki, bądź ich części, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 375, 378, 400, 402, 403 i 404 z obrębu Czerwonka Włościańska, jednostka ewidencyjna Czerwonka, w zakresie gruntów rolnych klasy III;

-§§ 39, 40, 41, 42 i 43 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 13MNU-2 stanowiącego część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/2 z obrębu Perzanowo, jednostka ewidencyjna Czerwonka, w zakresie gruntów rolnych klasy III;

-§  11  zd. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych ;

-§ 25 pkt 4 zd. 2 uchwały ;

-§ 27 pkt 3 zd. 2 uchwały ;

-§ 29 pkt 1 i 4 uchwały ;

-§ 30 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...,) powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) ";

-§ 30 pkt 6 uchwały;

-§32 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego (...) ";

-§ 36 pkt 1, § 41 pkt 1, § 46 pkt 1 i § 51 pkt 1 uchwały, w zakresie użytego sformułowania „ lub innymi materiałami przyjaznymi dla środowiska" ;

-§ 56 pkt 15 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi
 
122 10.10.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmujący  wieś  Kampinos A część  la" , w części dotyczącej ustaleń:

-załącznika graficznego w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN

-załącznika graficznego, w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.U, 4.MN, 12.MN, 18.MN, 19.MN, 22.MN, 23.MN i 24.MN, w zakresie w jakim wynika z niego możliwość realizacji zabudowy na obszarach wód powierzchniowych i cieków wodnych oraz w pasie 3 m od górnej krawędzi skarpy rowu;

-§ 2 pkt 1, 18, 23 i 27 uchwały;

-§ 7 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret drugie uchwały;

-§ 11 pkt 2 uchwały ;

-§ 12 pkt 1 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) stały (...) " ;

-§ 12 pkt 1 lit. b uchwały;

-§ 12 pkt 2 lit. b uchwały, w brzmieniu: „(...) o przepustowości dostosowanej do wydajności wodnej obsługiwanej zlewni, w uzgodnieniu z zarządca, rowów i uzyskaniu pozwolenia, wodno prawnego, zgodnie z przepisami odrębnymi " ;

-§ 15 pkt 1 lit. c uchwały;

-§ 15 pkt 6 lit. c uchwały;

-§ 18 uchwały, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1315.MN
 
123 16.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/372/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłonna w zakresie załącznika nr 2 do uchwały, w części dotyczącej § 3, § 4, § 5 ust. 4 i ust. 6 pkt 2 oraz §6  
124 22.10.2103r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/203/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 września 2013r. w sprawie skargi na czynności Wójta Gminy  
125 23.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/459/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leginowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 63"  w części dotyczącej ustaleń § 5 pkt 6, 10, 17, i 18 uchwały  
127 23.10.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1079/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. „w   sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania   Przestrzennego części wsi Jazgarzew ", w części dotyczącej ustaleń :

-§ 5 pkt 9 i 12 uchwały;

-§ 19 ust. 3 uchwały;

-§ 20 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach określonych przez zarządcę sieci" ;

-§ 21 ust. 6 pkt 1, w zakresie sformułowania „ (...) po przeprowadzeniu bilansu chłonności gruntu i ilości wód opadowych do zagospodarowania " ;

-§ 23 ust.1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach określonych przez zarządzającego siecią" ;

-§   24 ust.8 uchwały, w zakresie sformułowania:,,(...) w uzgodnieniu i na warunkach  określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) "
 
128 23.10.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ"", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 4 ust. 1 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania „ (...) dla terenów 1U i 2U (...) ";

-§ 4 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(..) oraz nie przekraczająca 231,0 m n.p.m.", w odniesieniu do jednostek terenowych 6 MU i 7 MU
 
129 23.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIV/256/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Leoncin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów w zakresie ust. 2, 3 i 8 załącznika do uchwały       
130 24.10.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 483/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Padlewskiego" w Ostrołęce, w części dotyczącej ustaleń:

części tekstowej i graficznej uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1KD-G i 2KD-L;

-§ 1 ust. 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) i ust. 3 pkt 1 (...) " ;

-§ 2 pkt 6 uchwały;

-§ 2 pkt 8 uchwały;

-§ 5 ust. 2 uchwały;

-§ 7 ust. 6, § 12 ust. 3 pkt 7, § 13 ust. 3 pkt 8 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do „ enklaw gruntu leśnego", znajdujących się na terenach oznaczonych symbolami: MN 2 i MN 3;

-§ 21 uchwały
 
131 30.10.2013r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2, § 2 i § 5 Załącznika nr 2 do uchwały Nr 115.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiązowna  
132 31.10.2013r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 4 § 4 uchwały Nr XXXI/345/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 września 2013r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Mrozy - program "Mrozy dla rodziny 3+"   
133 05.11.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/190/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust. 2 pkt 1 uchwały (korekta numeracji), w zakresie sformułowania: „ (...)prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lub (...) kolektorów kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, odstojników wód opadowych, kolektorów kanalizacji deszczowej, pompowni wody, zbiorników wody, wodociągów, (...) linii kablowych, urządzeń i linii elektroenergetycznych, (...) urządzeń - np.: stacji redukcyjno -pomiarowych i sieci gazowych";

-§ 9 pkt 2 uchwały, w brzmieniu: „Nakazuje się uzgadnianie działań inwestycyjnych dotyczących obiektów budowlanych o wysokości 50,0 m npt i wyższej z właściwą Służbą Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP poprzez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie w zakresie lokalizacji i sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów budowlanych ";

-§ 17 ust. 4 pkt 2 i 3 uchwały (korekta numeracji), w brzmieniu: „Dla dróg wewnętrznych realizowanych w obrębie terenów przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe ustala się następujące wymagania: (...) 2) zarząd drogi należy do właścicieli nieruchomości, które obsługuje; 3) miejsce i warunki włączenia do publicznego układu komunikacyjnego określa zarządca drogi publicznej";

-§ 18 ust. 1 uchwały (korekta numeracji), w zakresie sformułowania:,,(...) na warunkach określonych przez zarządcę drogi";

- § 18 ust. 5 pkt 2 uchwały (korekta numeracji), w brzmieniu „ usuwanie wszelkich kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi na koszt i staraniem inwestora "
 
134 05.11.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/505/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2013 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul Papczyńskiego - etap 1", w części dotyczącej ustaleń :

-§ 7 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „,(...) działka budowlana może składać się z nieograniczonej liczby działek ewidencyjnych lub ich części";

-§ 7 pkt 8 uchwały;

-§ 7 pkt 20 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i zielenią przydrożną ";

-§ 7 pkt 21 uchwały;

-§ 7 pkt 27 uchwały;

-§ 15 ust. 2 pkt 6 lit. c uchwały.

 
137 18.11.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 paźdzernika 2013r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie" w części dotyczącej ustaleń:

-załacznika graficznego w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy, w ramach terenu oznaczonego symbolem 4 U;

-§ 10 ust. 2 pkt 8 lit. b  tiret czwarty uchwały w zakresie sformułowania (...)"przy zachowaniu nieprzekraczlanej linii zabudowy"

 
139 14.11.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1121/XXXVIII/2013 Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami : Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa-Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A 28, A 29) - etap II"  w części dotyczącej ustaleń: 

-§ 8 ust. 1 uchwały, w zakresie symbolu cyfrowego "1";

- § 8 ust. 2 pkt 7 uchwały w zakresie sformułowania: "[...] w tym: a) 3,0 m od linni rozgraniczających ulic"

- § 8 ust. 2 pkt 9 lit c uchwały w zakresie sformułowania: "[...] lokalnych (KD-L) [...]"

- § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały, w zakresie symbolu cyfrowego "1";

- § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: "[...] lokalnych (KD-L) [...]"

 
140 18.11.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/223/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 października 2013r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej  Karty Rodziny TAK rodzina.pl  
141 05.12.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach, w części dotyczącej:                                             

-§ 8 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy,: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o odkryciu właściwego Wojewódzkiego konserwatora zabytków lub organ działający w jego imieniu zgodnie z właściwością terytorialną. Zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie dóbr kultury, wstrzymanie robót, o których mowa w ust. 2 pkt 1) winno trwać do czasu uzyskania decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub organu działającego w jego imieniu zgodnie z właściwością terytorialną o sposobie dalszego postępowania z odkrytym przedmiotem, lub w razie nie dokonania przez konserwatora odpowiednich oględzin przedmiotu - nie więcej niż 5 dni" ;

-§ 12 ust. 1, 2 i 3 uchwały;

-§ 13 ust. 1, 2, 3, 4, 7 i 8 uchwały;

-§ 15 ust. 9 uchwały, w zakresie sformułowania: „ Teren ochrony bezpośredniej powinien oznakowany jest tablicą informacyjną. „ Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" Tablica winna posiadać kształt prostokąta 400 x 800 mm koloru niebieskiego z białym paskiem szerokości 8 mm, w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Grubość liter - 8 mm, wysokość liter - 60 mm, odstęp między wierszami - 40 mm (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody Dz. U. nr 136, poz. 1457)." \

-§ 15 ust. 10 pkt 1 uchwały, w brzmieniu: „Realizacja przeznaczenia terenu wymaga skomunikowania oraz uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Konieczne doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci wsi Łęczeszyce Parcela lub innej sieci oraz budowa wodociągu odprowadzającego wody podziemne do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr 411 w obrębie Łęczeszyce gm. Belsk Duży" ;

-§ 16 ust. 13 pkt 4 uchwały, w wersji przekazanej organowi nadzoru (błędna numeracja). w zakresie sformułowania „ (...) niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej" ;

-§ 18 uchwały, w zakresie ustaleń, które dopuszczają do realizacji wodociągu oznaczonego symbolem W2 oraz linii elektroenergetycznej, oznaczonej symbolem EE, na obszarach leśnych;

-pozostałych ustaleń zawartych w tekście oraz na rysunku planu miejscowego, odnoszących się do terenu oznaczonego symbolem KDW.

 
143 10.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr VIN.318.2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąsne jako podjętej z rażącym naruszeniem art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260)   
145 11.12.2013r. stwierdzenie nieważności ustępu 3 § 1 uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr VIN.317.2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenie kierunków działania Burmistrza Tłuszcza dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu zawieranych umów  
147 10.12.2013r. stwierdzenie nieważności § 25 w zakresie słów "w uzgodnieniu z Wójtem", § 39 ust. 2 w zakresie słów "złożone na pismie usprawiedliwienia osób nieobecnych",§ 83, § 84, § 85, § 86, § 103 Załącznika do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 paźdzernika 2013r. Nr XXX/270/13 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki  
148 30.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie Gminy Leszno  
149 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności ust. 1, 3 ,4, 10 lit. b, załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XLIII/449/13 z dnia 26 listopada 2013r. - Warunki i zasady korzystania w przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otwock, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otowck   
150 23.12.2013r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 636/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kozienicka- cmentarz-etap I"  w części dotyczącej ustaleń:

-§ 25 ust. 2 pkt 1 lit. d uchwały w zakresie sformułowania "(...) i rozbudowy(...)"

-§ 25 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały w brzmieniu "Lokalizacja zabudowy względem dróg publicznych  - na zasadach okreslonych w przepisach odrębnych"

 
151 30.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 390/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Milanówka  
152 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, 3 i 4 § 4 pkt 3 oraz § 5 uchwały Nr 342/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, któych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Celestynów oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków  
153 02.01.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/285/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013 r. „w sprawie zmiany miejscowych   planów   zagospodarowania   przestrzennego   gminy   Rzekuń   w zakresie   związanym ze   zmianą  przebiegu   części   trasy   linii   elektroenergetycznej   400   kV  Narew   -   Ostrołęka", w części dotyczącej ustaleń :

-załącznika graficznego oraz ustaleń części tekstowej uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 1RM, 2RM, 3RM, 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU i 9MU;

-§ 4 ust. 1 pkt 5, 15, 16 i 18 uchwały;

-§ 10 ust. 2, 4 i 6 uchwały, w zakresie terenu oznaczonego symbolem 12R;

-§ 10 ust. 5 uchwały;

-§ 10 ust. 7 uchwały, w zakresie sformułowania:,,(...) i rozbudowę zabudowy zagrodowej, budowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków nie kolidującą z funkcją podstawową w obrębie siedliska na zasadach określonych w niniejszej uchwale (...) ";

-§ 11 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały;

-§ 11 ust. 5 uchwały w zakresie sformułowania:,,(...) i rozbudowę zabudowy zagrodowej, budowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków nie kolidującą z funkcją podstawową w obrębie siedliska na zasadach określonych w niniejszej uchwale (...) ";

-§ 18 ust. 4 uchwały;

-§ 20 ust. 1 uchwały;

-§ 27 uchwały;

-§ 28 uchwały;

-§ 31 ust. 3 uchwały;

-§ 36 ust. 2 pkt 2 uchwały;

-§ 41 ust. 1 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania:„ (...) na warunkach gestora sieci ";

-§ 45 ust. 1 pkt 3 uchwały;

-§ 45 ust. 1 pkt 6 zd. 2 uchwały, w zakresie sformułowania:„(...) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001 r, poz. 1055) ";

-§ 45 ust. 1 pkt 8, 10 i 11 uchwały;

-§ 49 uchwały.

 
155 10.01.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/390/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 65 położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 9 pkt 2 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) z możliwością zastosowania indywidualnych dominant wynikających z konstrukcji i technologii obiektów ";

-§10 pkt 2 uchwały;

-§ 10 pkt 3 uchwały;

-§ 11 pkt 3 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) stały (...) ";

-§ 11 pkt 3 lit. c uchwały
 
157 09.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Widok w cześci dotyczącej ustaleń § 46 pkt 3 uchwały w brzmieniu: "ustalenia, o któych mowa w pkt 1 i 2 nie dotyczą budynków przechowalni owoców  
159 20.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/323/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Nasielsk  
160 14.01.2014r. stwierdzenie nieważności:

§ 3 uchwały oraz Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rumoka;

§ 3 uchwały oraz Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dukt-Krusz.

 
162 20.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 455/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie sporostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 322/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I  
163 20.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 366/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, w zakresie załącznika Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej rozdziału VI i VII  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 11.02.2013, Ilość wejść: 11310, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry