Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

12.03.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013 rok - Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Siedlce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Węgrwa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utzrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa, w części dotyczącej: § 2, § 3 pkt 1 w zakresie w jakim odsyła do regulacji zawartych w Rozdziale 5, § 3 pkt 10, § 5 ust. 2 w zakresie ostatniego zdania, § 11 ust. 2 w zakresie pkt 1-5, § 14, § 17 w zakrezie w jakim ustalono, że osoby utzrymujące zwierzęta domowe ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt, § 18 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6, § 21 oraz § 22  
3 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/170/2013 Rady Miejskiej Wegrowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej § 2  
5 19.03.2013r. stwierdzenie niewazności uchwały Nr XXX/249/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  
6 03.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach  
7 02.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia :"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2012"  
9 05.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, w części dotyczącej § 1 pkt 2 i 3 uchwały w tym załącznika nr 1 do uchwały  
10 08.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/107/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wilga na rok 2013"  
11 15.04.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/166/2013 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica, w części  dotyczącej § 2, § 5 pkt 5 w zakresie regulacji dotyczących posypywania piaskiem chodnika i usuwania z chodnika tego piasku § 10 pkt 1 i 3 oraz pkt 2 w zakresie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej § 14 w zakresie ostatniego zdania tego paragrafu dotyczącego przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do punktu zlewnego, § 15, § 17 w zakresie ustalenia ponoszenia przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe pełnej odpowiedzialności za zachowania tych zwierząt, § 18 pkt 2 tiret drugie i trzecie, § 22.

 
13 26.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/553/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w roku 2013  
14 26.04.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/556/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ul. Kruszcową oraz część działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ul. Kruszcowej, części ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach położonych w ciągu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych

 
15 22.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA w części dotyczącej §1 ust. 3 i 4 uchwały  
17 28.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/243/13 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminie Łochów części nieruchomości stanowiącej budenek garażowy zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 4/1 w miejscowości Kaliska, gm. Łochów stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego  
19 02.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/50/2013 Zgromadzenie Związku Komunalnego "Paprotnia"  z dnia 21.06.2013r. w sprawie ustalenia diet przysługujących członoim Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Przewodniczącemu Zarządu w częsci dotyczącej § 1,
§ 2 i § 3
 
21 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr RMiG.120.15.13 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach przy ul. Bialskiej 5  
22 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr RMiG.120.23.13 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach  
23 05.08.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/194/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego w części dotyczącej: § 3, § 4, § 5, § 6 ust. 1, § 11 ust. 2, § 9, § 14 ust. 3, § 15, § 16 ust. 1, § 16 ust. 5 pkt 4, § 19 ust. 1 w zakresie wyrazu: „ uchwalonym ", § 36 ust. 4 w zakresie sformułowania: „ lub określa tryb dalszego postępowania w tej sprawie ", § 49 ust. 1, § 49 ust. 3, § 50 ust. 1 w zakresie sformułowania: „oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu", § 51, §55 ust 2 Statutu Powiatu Garwolińskiego  
  05.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy w Bielanach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/05 Rady Gminy w Bielanach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   
26 30.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/146/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
27 27.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/227/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łochowa  
28 10.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 4 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach w części dotyczącej § 8 ust. 2 uchwały - w zakresie wyrazów: "w drodze konkursu na okres 4 lat"  
30 23.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/203/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego  
32 28.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie   
Podziel / Share
Beata Darnowska, 12.03.2013, Ilość wejść: 5143, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry