Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

12.03.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013 rok - Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Siedlce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Węgrwa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utzrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa, w części dotyczącej: § 2, § 3 pkt 1 w zakresie w jakim odsyła do regulacji zawartych w Rozdziale 5, § 3 pkt 10, § 5 ust. 2 w zakresie ostatniego zdania, § 11 ust. 2 w zakresie pkt 1-5, § 14, § 17 w zakrezie w jakim ustalono, że osoby utzrymujące zwierzęta domowe ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt, § 18 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6, § 21 oraz § 22  
3 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/170/2013 Rady Miejskiej Wegrowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej § 2  
5 19.03.2013r. stwierdzenie niewazności uchwały Nr XXX/249/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  
6 03.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach  
7 02.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia :"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2012"  
9 05.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, w części dotyczącej § 1 pkt 2 i 3 uchwały w tym załącznika nr 1 do uchwały  
10 08.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/107/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wilga na rok 2013"  
11 15.04.2013r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/166/2013 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica, w części  dotyczącej § 2, § 5 pkt 5 w zakresie regulacji dotyczących posypywania piaskiem chodnika i usuwania z chodnika tego piasku § 10 pkt 1 i 3 oraz pkt 2 w zakresie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej § 14 w zakresie ostatniego zdania tego paragrafu dotyczącego przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do punktu zlewnego, § 15, § 17 w zakresie ustalenia ponoszenia przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe pełnej odpowiedzialności za zachowania tych zwierząt, § 18 pkt 2 tiret drugie i trzecie, § 22.

 
13 26.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/553/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w roku 2013  
14 26.04.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/556/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ul. Kruszcową oraz część działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ul. Kruszcowej, części ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach położonych w ciągu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych

 
15 22.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja SA w części dotyczącej §1 ust. 3 i 4 uchwały  
17 28.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/243/13 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminie Łochów części nieruchomości stanowiącej budenek garażowy zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 4/1 w miejscowości Kaliska, gm. Łochów stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego  
19 02.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/50/2013 Zgromadzenie Związku Komunalnego "Paprotnia"  z dnia 21.06.2013r. w sprawie ustalenia diet przysługujących członoim Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Przewodniczącemu Zgromadzenia i Przewodniczącemu Zarządu w częsci dotyczącej § 1,
§ 2 i § 3
 
21 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr RMiG.120.15.13 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach przy ul. Bialskiej 5  
22 30.07.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr RMiG.120.23.13 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach  
23 05.08.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/194/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego w części dotyczącej: § 3, § 4, § 5, § 6 ust. 1, § 11 ust. 2, § 9, § 14 ust. 3, § 15, § 16 ust. 1, § 16 ust. 5 pkt 4, § 19 ust. 1 w zakresie wyrazu: „ uchwalonym ", § 36 ust. 4 w zakresie sformułowania: „ lub określa tryb dalszego postępowania w tej sprawie ", § 49 ust. 1, § 49 ust. 3, § 50 ust. 1 w zakresie sformułowania: „oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu", § 51, §55 ust 2 Statutu Powiatu Garwolińskiego  
  05.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy w Bielanach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/05 Rady Gminy w Bielanach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   
26 30.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/146/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
27 27.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/227/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łochowa  
28 10.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 4 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach w części dotyczącej § 8 ust. 2 uchwały - w zakresie wyrazów: "w drodze konkursu na okres 4 lat"  
30 23.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/203/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego  
32 28.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/236/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wiśniewie   
Podziel / Share
Beata Darnowska, 12.03.2013, Ilość wejść: 4617, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry