Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.02.2014

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody 2014r. Warszawa

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 27.01.2014r.  

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013 r, „w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m, Rogozino, drogą gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567".

 
2 4.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/176/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia III etapu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy  
3 27.01.2014r

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/291/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego    programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ".

 
4 28.01.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/369/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Stare Opole , w części:

-ustaleń, zawartych w tekście planu miejscowego oraz rysunku planu, dotyczącej jednostki terenowej U/P-l, stanowiącej teren usług, teren składów, teren magazynów, teren produkcji, teren parkingów i dróg wewnętrznych;

- § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały
 
5 17.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/173/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 14.01.2014r. w sprawie zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno" w części dotyczącej ustaleń tekstu studium, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, zawartego w Dziale II pn. "Kierunki zagospodarowania przestrzennego", Rozdział 1. pn. "Kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy Sienno oraz w przeznaczeniu terenów", Podrozdział 1.2. pn. "Kierunki rozwoju gminy" (str. 113), w brzmieniu: (...) Ponadto na terenach rolnych wyznaczono 1486 ha gruntów, na których dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych oraz ich stref ochronnych"  
6 20.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 21.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.  
7 4.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/269/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka (podzielona działka o nr ew. 191) w Gminie Leszno"  
10 3.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/455/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za zasługi dla miasta i gminy Karczew  
12 3.03.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2-5 oraz § 3 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  
15 18.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/463/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla ulicy Graficznej oraz części ulic Pułtuskiej i Leśnej, w części ustaleń, zawartych w tekście oraz rysunku planu miejscowego, dotyczącej jednostki terenowej U2, stanowiącej teren usług nieuciążliwych  
16 11.03.2014r. stwierdzenie nieważności ust. od 6 do 8 Rozdziału VII- Posiedzenia Komisji oraz ust. 3 Rozdziału IX- Postanowienia Końcowe Załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2014 r. Nr XLVII/495/14 w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka oraz Załączników Nr 1 do 3 do Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej będącego Załącznikiem Nr 4 do uchwały.  
17 18.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XL/407/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - z powodu naruszenia art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, poprzez nie wykazanie istnienia przesłanek uzasadniających stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego, z powodu braku prawa wybieralności w dniu wyborów  
18 11.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/253/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/236/2013 Rady miejskiej w Glinojecku z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.  
19 20.03.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL / 535 / 2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu nr 65 ".

 
20 28.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Ząbki Nr LIII/479/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki  
22 28.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały XLII/219/14 Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Rybno  
23 28.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały XXXIX/397/14 z dnia 5 marca 2014r. Rady Miasta Kobyłka w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka  
24 02.04.2014r.

stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XXVI/259/14 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Glinojeck do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Glinojeck na lata 2014-2024

 
25 04.04.2014r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/581/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon pomiędzy ulicami Czerską, Graniczną i Wojska Polskiego, w części dotyczącej ustaleń :

-§ 3 pkt 7 uchwały;

-§ 3 pkt 10 uchwały;

-§ 3 pkt 13 uchwały;

-§ 8 ust. 6 pkt 2 uchwały;

-§ 10 ust. 6 pkt 2 uchwały;

-§ 11 ust. 5 pkt 2 lit. c uchwały;

-§ 12 ust. 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), na warunkach określonych poprzez właściwego dla danej sieci (systemu) zarządcę (...) ";

-§ 17 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) w uzgodnieniu z zarządcą sieci (...) ";

-§ 17 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową (...) ";

-§ 19 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), na warunkach określonych przez zarządcę sieci (...)

 
26 08.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XXXVI/304/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2018 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem w części:

-rozdziału II Załącznika nr 1 do uchwały od słów: „Ustala się obowiązki:"

-ust. 1 Załącznika Nr 2 do uchwały w zakresie słów „posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy przynajmniej przez okres 2 lat".
 
27 08.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXII/310/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 marca 2014 r., w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego „Jacek i Agatka - wesoła i twórcza gromadka" w części załącznika do uchwały w Rozdziale III w części: Kryteria formalne, Kryteria szczegółowe wg hierarchii ważności oraz Wymagane załączniki to: od słów „ Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka " do słów „Oświadczenie o dochodach ".

 
28 08.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXII/311/14 Rady Gminy w Leoncinie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie podwyższonych opłat za ścieki przemysłowe przyjmowane na Oczyszczalni Ścieków w Michałowie przez Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin w całości  
29 15.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/387/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Centrum" miasta Grójca w kwartale 33.Kwn-Pv obejmującą  część  terenu działki  ewidencyjnej  nr  1417 położonej przy  ul.   ks.   Piotra Skargi w Grójcu  
30 09.04.2014r.

stwierdzenie nieważności  uchwały Nr XXXII/187/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Powiatu Żyrardowskiego., z powodu istotnego naruszenia art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 
31 15.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
33 22.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/480/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa  
34 05.05.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 479/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orylska w Ciechanowie, w części  
35 23.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/471/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla części ulic: Pułtuskiej, 11 Listopada, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Serockiej oraz Alei Piłsudskiego, w części:

-tekstowej, o której mowa w § 61, § 62 i § 63 uchwały;

-graficznej, w odniesieniu do jednostki terenowej KK1
 
36 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/302/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek  
37 29.04.2014r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/390/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki Iw Sulejówku".

 
39 25.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 5 pkt 6 w zakresie słów „przebywających w środowiskach patologicznych," § 5 pkt 10 od słów „ lub pochodzących ze środowisk patologicznych", § 5 pkt 11, § 6 pkt 3, § 8 Załącznika do uchwały Nr XLI/557/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo  
40 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 4 ust. 1 pkt 4-6 oraz § 4 ust. 8 pkt 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr  XXVII/265/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck  
41 28.04.2014r.

stwierdzenie nieważności § 6 ust. 2 od słów „ określonych w ust. 6" i § 6 ust. 3-9 oraz § 7 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XL/253/2014 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2014 roku.

 
42 24.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LX/338/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie skargi GLOBINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dotyczy uchwały Nr XIX/'103/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie usunięcia naruszenia prawa po przez zmianę część ww. uchwały. Dotyczy uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki  
43 29.04.2014r.

uchwały Nr 18/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zalesie, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 14 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) oraz podziału (...) "

-§ 17 ust. 1 uchwały'

-§ 31 ust. 1 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na podstawie umów indywidualnych i (...) ";

-§ 32 ust. 1 pkt 2 uchwały, w zakresie, w jakim dopuszczają do lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na terenach oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL i 18ZL'

-§ 35 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 2 pkt 2, § 37 ust. 2 pkt 2, § 38 ust. 2 pkt 2, § 39 ust. 2 pkt 2, § 40 ust. 2 pkt 2,§ 41 ust. 2 pkt 2, § 41 ust. 2 pkt 2, § 43 ust. 2 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), przebudowy (...);

-§ 35 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 36 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 37 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 38 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 39 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 40 ust. 2 pkt 3 lit. a;

-§ 35 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, lit. d, § 36 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, lit. d, § 37 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, lit. d, § 38 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, lit. d, § 39 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, lit. d, § 40 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, § 41 ust. 2 pkt 3 lit. a, lit. b, lit. c uchwały, w zakresie, w jakim dotyczą procedury podziału nieruchomości;

 -§ 50 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały
 
44 29.04.2014r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/450/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 2014 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Skierdy", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 3 ust. 1 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (...)";

-§ 4 ust. 4 pkt 7 uchwały;

-§ 4 ust. 4 pkt 8 uchwały;

-§ 5 ust. 1 pkt 6 uchwały;

-§ 6 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-§ 6 ust. 5 pkt 1 lit. a tiret drugie uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem l.ZL;

-§ 7 ust. 2 pkt 13 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) z l.KDLprzez teren l.MNr (...) ";

-§ 7 ust. 3 uchwały;

-§ 8 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 9 ust. 3 uchwały;

-§ 10 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 11 ust. 5 uchwały;

-§ 12 ust. 4 uchwały;

-§ 13 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 14 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 15 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 16 ust. 3 uchwały;

-§ 17 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 18 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 19 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 20 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 21 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 22 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 23 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 25 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 26 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 27 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-załącznika graficznego, w odniesieniu do „ obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi";

-załącznika graficznego, w odniesieniu do „granic strefy ochronnej ujęcia wody - terenu ochrony pośredniej

 
45 29.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/449/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 2014 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północno - zachodniej wsi Trzciany oraz działek nr 130, 131, 132 w obrębie wsi Rajszew ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 ust. 1 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (...)";

-§ 3 ust. 4 pkt 5 uchwały;

-§ 4 ust. 1 pkt 7 uchwały;

-§ 5 ust. 4 pkt 1 lit. a uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 45.ZL, 46.ZL, 47.ZL, 48.ZL, 49.ZL, 50.ZL, 51.ZL i 85.ZL;

-§ 6 ust. 4 pkt 2 uchwały;

-§ 7 ust. 4 pkt 2 uchwały;

-§ 8 ust. 4 pkt 2 uchwały;

-§ 9 ust. 4 pkt 2 uchwały;

-§ 10 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-§ 11 ust. 2 pkt 2 uchwały;

-§ 12 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-§ 13 ust. 2 pkt 2 uchwały;

-§ 14 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-§ 15 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-§ 16 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 17 ust. 3 pkt 2uchwały;

-§ 18 ust. 3 pkt 2 uchwały;

-załącznika graficznego, w odniesieniu do „granicy obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi".

 
46 29.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/452/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 2014 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna w zakresie części I", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 3 ust. 1 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

-§ 4 ust. 5 pkt 4 uchwały;

-§ 5 ust. 1 pkt 10 uchwały;

-§ 6 ust. 4 pkt 1 lit. a tiret trzecie uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL, 6.ZL, 7.ZL, 8.ZL, 9.ZL, 10.ZL;

-§  6 ust. 4 pkt  6 lit.  b  uchwały,  w zakresie  sformułowania:  „(...),   w pozostałych przypadkach  w miejscu uzgodnionym z zarządcami siecią gazową (...) ";

-§ 7 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 8 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§  10 ust. 4 pkt  1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w jego zasięgu wszelkie działania wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (...) ";

-§  11 ust. 3 pkt  1 uchwały,w zakresie sformułowania: „(...), w jego zasięgu wszelkie działania wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (...) ";

-§  12 ust. 3 pkt  1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w jego zasięgu wszelkie działania wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (...) ";

-§ 12 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 14 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 16 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 17 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 19 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 20 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-§ 26 ust. 4 pkt 1 uchwały;

-§ 28 ust. 3 pkt 1 uchwały;

-załącznika graficznego, w odniesieniu do „obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi";

-załącznika   graficznego   oraz   ustaleń   § 4 ust. 5 pkt   2 uchwały,   zaliczającego   „granicę   strefy   ochrony konserwatorskiej" do elementów informacyjnych.

 
47 07.05.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 20/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 1), w części dotyczącej ustaleń:

-§ 14 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) oraz podziału (...) ";

-§ 17 ust. 1 pkt 1 uchwały;

-§ 22 ust. 2 uchwały;

-§ 27 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 uchwały;

-§ 31 ust. 1 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na podstawie umów indywidualnych i (...) ";

-§ 32 ust. 1 pkt 2 uchwały, w zakresie, w jakim dopuszczają do lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na terenach oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL i 3ZL;

-§    35 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 2 pkt 2, § 38 ust. 2 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania:    „(...), przebudowy (...) ";

-§ 35 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 36 ust. 2 pkt 3 lit. a uchwały;

-§ 35 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c, lit. d, § 36 ust. 2 pkt 3 lit. b, lit. c uchwały, w zakresie, w jakim dotyczą procedury podziału nieruchomości;

-§ 46 ust. 2 pkt 2 uchwały.

 
48 07.05.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/731/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej - część I", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 28 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) 9[1] (...) ";

-§ 29 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) 10[1J (...) ";

-§ 34 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) 15[1] (...) ".

 
51 20.05.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1384/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos dla działki nr ew. 156/1 " w części dotyczącej ustaleń :

-§ 5 ust. 1 pkt 5 uchwały;

-§ 10 ust. 2 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) z zastrzeżeniem: ";

-§ 10 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały;

-§ 10 ust. 2 pkt 1 lit. b uchwały;

-§ 10 ust. 2 pkt 2 uchwały;

-§  16 ust. 6 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: ,,(...)po przeprowadzeniu bilansu chłonności gruntu i ilości wód opadowych do zagospodarowania (...) ".

 
52 23.05.2014.r stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/499/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/2w obrębie 34 stanowiącej własność Gminy Karczew  
53 29.05.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały Nr 335/XLII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r, w sprawie: przyjęcia Regulaminu Mieszkania Chronionego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pozostającym w dyspozycji Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim oraz załącznika Nr 1 do uchwały - z powodu braku podstaw prawnych do uregulowania zagadnień zawartych we wskazanych wyżej przepisach uchwały.  
57 29.05.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały  Nr  712/2014  Rady  Miejskiej w Radomiu  z dnia  28 kwietnia  2014 r.   „w  sprawie   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica przemysłowa"", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 ust. 2 pkt 2 uchwały, w brzmieniu:  „(...) 2) granice terenów zamkniętych,  ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu. ";

-zawartych na rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w zakresie oznaczenia „granice terenów zamkniętych ";

-§ 6 pkt 27 uchwały, w brzmieniu: „   (...) 27) gospodarowanie odpadami - obiekty i urządzenia związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem, magazynowaniem i składowaniem odpadów ".

 
58 03.06.2014r.

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr LV/606/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mikówiec — część 2 ", w części dotyczącej ustaleń :

-§ 16 pkt 2 uchwały;

-§ 16 pkt 3 lit. c uchwały;

-§ 18 pkt 2 uchwały, w odniesieniu do terenów lasów oznaczonych symbolami: od 32 ZL do 49 ZL;

-§ 30 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały;

-§ 30 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 30 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 27 uchwały;

-§ 30 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 30 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 30 ust. 8 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 15 uchwały;

-§ 30 ust. 9 tiret pierwsze uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 31 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały;

-§ 31 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 31 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 27 uchwały;

-§ 31 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 31 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 31 ust. 8 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) AZP 62-68/7, AZP 62-68/8 (...) ";

-§ 31 ust,, 8 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 15 uchwały;

-§ 31 ust. 9 tiret pierwsze uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 32 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały;

-§ 32 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 32 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 27 uchwały;

-§ 32 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 32 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;§ 32 ust. 8 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) AZP 62-68/9, AZP 62-68/10, (...) ";

-§ 32 ust. 8 uchwały,, w zakresie w jakim odwołuje się do § 15 uchwały;

-§ 32 ust. 9 tiret pierwsze uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 33 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały;

-§ 33 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 33 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 27 uchwały;

-§ 33 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 33 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 33 ust. 8 uchwały, w zakresie sformułowania; „(...) AZP 62-68/6, AZP 62-68/7, AZP 62-68/8 (...) AZP 62-68/10 (...),";

-§ 33 ust. 8 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 15 uchwały;

-§ 33 ust. 9 pkt 1 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 34 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały

-§ 34 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 34 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 27 uchwały;

-§ 34 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 34 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 34 ust. 9 tiret pierwsze uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 35 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały;

-§ 35 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 35 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 27 uchwały;

-§ 35 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 35 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 35 ust. 9 tiret pierwsze uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 36 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 7 uchwały;

-§ 36 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 36 ust. 6 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 8 uchwały;

-§ 36 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 36 ust. 9 tiret pierwsze uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 16 uchwały;

-§ 37 ust. 4 uchwały;

-§ 37 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 37 ust. 8 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) AZP 62-68/6, AZP 62-68/7, (...) AZP 62-68/10 (...) ";

-§ 37 ust. 8 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 15 uchwały;

-§ 37 ust. 9 uchwały;

-§ 38 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 38 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 39 ust. 4 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 17 uchwały;

-§ 39 ust. 7 uchwały, w zakresie w jakim odwołuje się do § 12 uchwały;

-§ 39 ust. 8 uchwały.

 
59 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/510/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2014 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki", w części dotyczącej ustaleń § 5 uchwały  
60 03.06.2014r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr LY/607/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - teren pomiędzy ulicami Rybie i Zakalwaria", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 8 ust. 5 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) (po uprzednim sporządzeniu na działce budowlanej inwentaryzacji urządzeń drenarskich) ";

-§ 8 ust 5 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w terminach i z częstotliwością zapewniającą ich należyty stan techniczny (...) ";

-§ 9 ust., 5 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) (po uprzednim sporządzeniu na działce budowlanej inwentaryzacji urządzeń drenarskich) ";

-§ 9 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w terminach i z częstotliwością zapewniającą ich należyty stan techniczny (...) ";

-§ 10 ust. 5 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) (po uprzednim sporządzeniu na działce budowlanej inwentaryzacji urządzeń drenarskich) ";

-§ 10 ust. 5 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), w terminach i z częstotliwością zapewniającą ich należyty stan techniczny (...) ";

-§11 ust. 5 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) (po uprzednim sporządzeniu na działce budowlanej inwentaryzacji urządzeń drenarskich) ";

-§ 11 ust. 5 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), w terminach i z częstotliwością zapewniającą ich należyty stan techniczny (...) ";

-§ 12 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) (po uprzednim sporządzeniu na działce budowlanej inwentaryzacji urządzeń drenarskich) ";

-§ 12 ust. 5 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w terminach i z częstotliwością zapewniającą ich należyty stan techniczny (...) ";

-§ 14 ust. 5 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) (po uprzednim sporządzeniu na działce budowlanej inwentaryzacji urządzeń drenarskich) ";

-§ 14 ust. 5 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), w terminach i z częstotliwością zapewniającą ich należyty stan techniczny ";

 
61 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/178/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2014 r, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów, obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 1151 - 1193 w miejscowości Zychorzyn  
62 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/177/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów, obejmującego część sołectwa Krzesławice  
63 04.06.2014r. stwierdzenie nieważności Rozdziału IV zdania pierwszego w zakresie słów: "zameldowanych i" uchwały Nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu "Ciechanowska Karta Dużej Rodziny"  
64 05.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 501/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
65 05.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 500/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów  
66 04.06.2014r. stwierdzenie nieważności ust. 10 lit. a, c, d, e, f, g, h, n, ,p Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 498/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów  
67 03.06.2014r. stwierdzenie nieważności § 92 do § 94 oraz § 98 do § 104 uchwały Nr 55.XLIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  
68 09.06.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 maja 2014 r. „ w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło ".

 
69 10.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1395/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010", w części dotyczącej ustaleń § 1 ust. 3 uchwały, w zakresie w jakim dotyczy terenów oznaczonych symbolami: 1U/PS, 2U/PS oraz 3U/PS  
70 16.10.2014r.  stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/269/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew -fragment wsi Czerwonka Parcel.  
74 17.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXXII/2075/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 maja 2014r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stawu Zawadowskiego"  
75 11.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1411/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla działek oznaczonych nr ew. 28, 29, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19" w części dotyczącej ustaleń § 10 ust. 5 uchwały.  
76 11.06.2014r.

 stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec ", w części dotyczącej ustaleń:

-§11 ust. 1 pkt 2 uchwały;

-§ 17 ust. 3 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) po przeprowadzeniu bilansu chłonności gruntu i ilości wód opadowych do zagospodarowania (...) ".

 
77 11.06.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1416/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust. 1 pkt 8 uchwały;

-§ 18 ust. 5 uchwały, w zakresie, w jakim dopuszcza do lokalizacji awaryjnych studni publicznych w 150 m strefie od cmentarza.

 
78 24.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/293/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 maja 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kostrogaj" ,w części  
79 24.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/400/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Grójca  
80 24.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 521/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków - obszar I" w częsci dotyczącej ustaleń § 14 uchwały, w zakresie sformułowania '(...) z wyjątkiem terenu P/U (...)"  
81 24.06.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1417/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działki nr ew. 460, w części dotyczącej ustaleń:

- § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania "(...) wycinkę drzew oraz likwidację zadrzewień dopuszcza się w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi lub nieuniknionej kolizji z urządzeniami lub obiektami infrastruktury technicznej oraz budynkami i obiektami dopuszczonymi do realizacji";

- § 18 ust. 3 uchwały w zakresie sformułowania :" (...) w uzasadnionych przypadkach (...)"

- § 18 ust. 4 uchwały w zakresie sformułowania : "(...) przy spełnieniu okreslonych przez dane przedsiębiorstwo eksploatacyjne wymagań technicznych i lokalizacyjnych"

 
82 25.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 566/VI/2014 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do procedury związanej ze zmianą uchwały Nr 244/17/2008 z 8 września 2008 r. -Statut Uzdrowiska Konstancin Jeziorna - z uwagi na brak podstawy prawnej do jej podjęcia   
83 30.06.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/327/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo ", w części dotyczącej ustaleń:

-załącznika graficznego oraz ustaleń części tekstowej uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: IR i 2R, usytuowanych poza granicą pasa technologicznego od linii elektroenergetycznych;

-załącznika graficznego w odniesieniu do terenu usytuowanego pomiędzy terenem oznaczonym symbolem 1KZ a północną granicą działki numer ewidencyjny 78/2 we wsi Nowa Wieś Wschodnią stanowiącą jednocześnie południową granicę obszaru objętego planem miejscowym;

-załącznika graficznego w odniesieniu do terenu usytuowanego pomiędzy terenem oznaczonym symbolem IKDw a terenem. 16ZL;

-§ 22 ust. 2 pkt 1 uchwały
 
84 01.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr Nr XXVI/238/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie rozpatrzenia skargi.  
85 04.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr Nr 354/XXXVII/14 Rady Gminy Słupno z dnia 2 czerwca 2014r. "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno"  
86 03.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr Nr 355/XXXVII/14 Rady Gminy Słupno z dnia 2 czerwca 2014r. "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno"  
87 03.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr Nr 356/XXXVII/14 Rady Gminy Słupno z dnia 2 czerwca 2014r. "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno"  
88 02.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Słupno z dnia 2 czerwca 2014r. "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno"  
89 08.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 513/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów,  w cześci  
90 02.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów, w części dotyczącej ustaleń zawartych w:

-§ 33 uchwały, oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 9.MN i 19.MN;

-§ 33 uchwały, oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 16.MN i 17.MN, w zakresie, w jakim położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-§ 38 uchwały, oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem: 1.RM;

-§ 10 pkt 2 uchwały;

-§ 13 pkt 2 uchwały,.

 
91 02.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików — Bąki w Pruszkowie - Obszar I, w części dotyczącej ustaleń § 25 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), przy czym skablowana linia może przebiegać również przez pozostałe tereny, o ile jest to zgodne z przepisami odrębnymi (...) "  
92 01.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/275/14 Rady Gminy Dobre z dnia 30 maja 2014r., w sprawie zakazu dla Wójta Gminy Dobre do wydawania decyzji na budowę urządzeń produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych  
93 08.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLVI/338/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w części dotyczącej § 1 pkt 3 lit. c i d   
95 08.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 568/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko - Oborskich i terenów przyległych ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 28 ust. 2 uchwały;

-§ 33 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim dotyczy terenów leśnych oznaczonych symbolami: 1ZL, 2 ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL i 10ZL.

 
97 25.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII - 498/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 
100 22.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 609/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1 " w części dotyczącej ustaleń:

-§ 26 pkt 2 uchwały, w zakresie w jakim dotyczy terenów leśnych oznaczonych symbolami ZL1 i ZL2;

-§ 36 uchwały oraz części graficznej planu, w odniesieniu do części terenów oznaczonych symbolami: MN1, MN3 i MN4, w zakresie w jakim dopuszcza do możliwości realizacji zabudowy z przeznaczeniem na pobyt ludzi w strefie uciążliwości od linii energetycznej 110 kV;

-§ 37 uchwały oraz części graficznej planu, w odniesieniu do części terenów oznaczonych symbolami: MN/U1, MN/U2, MN/U4, MN/U6, MN/U7 i MN/U9, w zakresie w jakim dopuszcza do możliwości realizacji zabudowy z przeznaczeniem na pobyt ludzi w strefie uciążliwości od linii energetycznej 110 kV;

-§ 38 uchwały oraz części graficznej planu, w odniesieniu do części terenu oznaczonego symbolem MNel, w zakresie w jakimi dopuszcza do możliwości realizacji zabudowy z przeznaczeniem na pobyt ludzi w strefie uciążliwości od linii energetycznej 110 kV;

-§ 39 uchwały oraz części graficznej planu, w odniesieniu do części terenu oznaczonego symbolem MUel, w zakresie w jakim dopuszcza do możliwości realizacji zabudowy z przeznaczeniem na pobyt ludzi w strefie uciążliwości od linii energetycznej 110 kV;

-§ 43 uchwały, w zakresie sformułowania „ (...), ZP 16 (...)";

-§ 46 ust. 1 uchwały, kolumna 5 w tabeli Ip. 4, w zakresie sformułowania: „ (...) do 31 m (...)";

-§ 46 ust. 1 uchwały, kolumna 5 w tabeli Ip. 8, w zakresie sformułowania: „(...) do 14 m (...) ".

 
101 22.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 520/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014 r. „w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 15 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (...) ";

-§ 21 pkt 1 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) w przypadku gdy parametry podłoża na to pozwalają (...) ";

-§ 21 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) po uzyskaniu pozwolenia wodno -prawnego (...) ";

§ 28 ust. 3 uchwały, w zakresie sformułowania: „Dopuszcza się wytyczenie ścieżek rowerowych wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne i program rozwoju układu dróg rowerowych w gminie Lesznowola po opracowaniu "(...) ".

 
102 29.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXXIV/2139/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. „w sprawie uchwałenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I   
103 25.07.2014.r

stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI / 283 / 14 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 25 czerwca 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 19, 20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin — Kępa w gminie Magnuszew ".

 
104 22.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/436/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Nowe Opole, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 19 ust. 2 pkt 30 uchwały, w brzmieniu: „30) korekty przebiegu tras istniejących sieci infrastruktury technicznej ";

-§ 19 ust. 3 uchwały, w brzmieniu: „ W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych lub inne tereny publiczne dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, zgodnie z przepisami odrębnymi.", w odniesieniu do jednostki terenowej: R-1, w zakresie sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno - spożywczym;

-§ 23 pkt 44 uchwały, w brzmieniu: „ możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączeniami", w odniesieniu do jednostki terenowej: R-1, w zakresie sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno - spożywczym;

-§ 36 pkt 63 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), sieci infrastruktury technicznej", w zakresie, w jakim nie jest związana z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno - spożywczym
 
105 22.07.2014.r

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/424/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie, w części tekstowej, o której mowa w § 36 i § 42 uchwały,w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji nowej zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w odniesieniu do jednostek terenowych: 33MN, 34MN, 35MN, 36MN i 2ZD.

 
106 07.08.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 w zakresie słów "§ 3 pkt 1 reklamy nad pasem drogowym typu baner 15zł/m2/za dzień" uchwały Nr LXIII/375/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014r. "w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2007 z dnia 30 sieprnia 2007 r. Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą na obszarze gminy Łomianki"  
107 29.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/634/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Zakalwaria i ul. Wiejskiej"  
108 31.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 541/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca 2014 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska"  
109 29.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr   SR.XLVL0007356.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia  zgody  na  pokrycie   kosztów  podziału  geodezyjnego   i   nabycie nieodpłatne nieruchomości położonych w miejscowości Choszczówka Stolecka - w części dot.§ 1 ust. 1 i wyrazów: "Po podziale geodezyjnym, o którym mowa w ust. 1" w ust. 2.

 
110 29.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr SR.XLVL0007357.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów podziału geodezyjnego I nabycie odpłatne nieruchomości położonych w miejscowości Chrośla.

 
111 24.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 240/XXXVII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk  
112 30.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/224/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Baranów z powodu istotnego naruszenia art 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)    
113 29.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/281/14 Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży  
114 29.07.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 241 / XXXVII / 2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 czerwca 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Machcinko ".

 
115 04.08.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXXV/2213/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 6 uchwały;

-§ 2 pkt 7 uchwały;

-§ 2 pkt 9 uchwały;

-§ 2 pkt 15 uchwały;

-§ 2 pkt 17 uchwały;

-§ 2 pkt 25 uchwały;

-§ 2 pkt 32 uchwały;

-§ 2 pkt 51 uchwały;

-§ 2 pkt 53 uchwały;

-§ 13 pkt 5 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci (...);

-§ 13 pkt 6 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci (...)";

-§ 13 pkt 6 lit. j tiret drugie uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą (...);

-§ 13 pkt 6 lii j tiret trzecie uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) na warunkach technicznych uzgodnionych z dysponentem kanalizacji (...);

-§ 13 pkt 7 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci (...)";

-§ 13 pkt 9 lit. j uchwały, w zakresie sformułowania: „-przy czym w/w odległości mogą ulec zmniejszeniu po zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych; zasięg strefy wyznaczony na rysunku planu wokół linii 1 IOW może ulec zmianie także na skutek korekty przebiegu linii wysokiego napięcia spowodowanej dopuszczoną w lit. m zmianą rozmieszczenia słupów (...).

 
116 07.08.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXXV/2214/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej -część północna A, w części  
118 19.09.2014r.

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru między granicą administracyjna z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 11 pkt 4 uchwały;

-§ 11 pkt 7 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) gdy sposoby zagospodarowania wód opadowych w granicach własnej działki okażą się niewystarczające, ";

-§  11 pkt 7 lit. c uchwały w zakresie sformułowania: „(...) obowiązek dostosowania powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej do potrzeb i możliwości związanych z zagospodarowaniem wód;";

-§ 11 pkt 8 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) odpowiedniej (...) ";

-§ 11 pkt 9 lit. h uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) uregulowanym stanie prawnym i (...) właściwych

-§ 11 pkt 9 lit. i uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) na koszt inwestora budowy (...) ";

-§ 16 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 6U;

-§ 21 ust. 2 pkt 6 uchwały;

-§ 24 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1ZP i 2ZP.

 
119 09.09.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1483/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską - etap I w części dotyczącej ustaleń:

-§ 8 ust. 1 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: ,, (...) odpowiednich (...) niezbędnym (...);

-§ 8 ust. 1 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) odpowiednich (...) niezbędnym (...) ";

-§ 8 ust. 1 pkt 12 uchwały:

-§ 9 ust. 1 pkt 7 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) odpowiednie (...)";

-§ 10 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie sformułowania: „(...) w uzasadnionych przypadkach (...)";

-§ 10 ust. 1 pkt 4 uchwały:

-§ 10 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) gdy sposoby zagospodarowania wód opadowych w granicach własnej działki okażą się niewystarczające, ";

§ 10 ust. 1 pkt 7 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania: „(.,.) obowiązek dostosowania powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej do potrzeb i możliwości związanych z zagospodarowaniem wód; ";

§ 10 ust. 1 pkt 8 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) odpowiedniej (...)";

§ 10 ust. 1 pkt 9 lit. h uchwały, w zakresie sformułowania:,.(...) uregulowanym stanie prawnym i (...) właściwych (...) ":

§  14 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 2MN/U;

§ 15 uchwały oraz w części graficznej w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi na terenie oznaczonym symbolem 1U. w pasie technologicznym linii wysokiego napięcia:

-§  16 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1P-S/U;

-§  17 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1KD-TSsp:

-załącznika graficznego, w zakresie odpowiedniego oznaczenia

 
120 09.09.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B, powiat legionowski, woj. mazowieckie, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 25 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) stały (...) ",

-§ 26 ust. 1 uchwały, w zakresie sformułowania:„ (...) o szerokości 15,0 m, mierzonej od osi gazociągu, (...) ",

-załącznika graficznego, w odniesieniu do pasa terenu o szerokości 10 m, licząc po 5 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznych WN 110 kV, w zakresie w jakim wynika z niego możliwość realizacji budynków,

-załącznika graficznego, w odniesieniu do strefy kontrolowanej gazociągów wysokiego ciśnienia, w zakresie w jakim wynika z niego możliwość realizacji budynków,

-§ 34 uchwały oraz załącznika graficznego w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: MN18, MN19, MN20,MN21 i MN22,

-§ 37 uchwały oraz załącznika graficznego, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem MN/U15.
 
122 19.09.2014r. stwierdzenie nieważności części uchwały Nr XXVI.243.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potworów  
123 19.09.2014r. stwierdzenie nieważności części uchwały Nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 158/1 i 158/2 w obrębie 10 miasta Pułtusk)  
124 26.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014 r. Nr ZO.XLVIII.0007.376.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Dębe Wielkie.  
125 25.09.2014r. stwierdzenie nieważności części uchwały Nr XLVII/481/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn - etap II.  
126 30.09.2014r. stwierdzenie nieważności części uchwały Nr 250/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Machcinko.  
127 7.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 4 września 2014r.

-Nr ZO.XLVIII.0007.367.2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Wschód w zakresie § 19 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 Załącznika Nr 1 do tej uchwały,

-Nr ZO.XLVIII.0007.368.2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Centrum w zakresie § 19 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 Załącznika Nr 1 do tej uchwały,

-Nr ZO.XLVIII.0007.369.2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębe Wielkie Południe w zakresie § 19 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 Załącznika Nr 1 do tej uchwały.

 
128 1.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/487/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jabłonna.  
129 7.10.2014r. stwierdzenie nieważności części uchwały Nr XLII/259/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 2 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pionki.  
130 15.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/188/2014 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin  
131 6.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/549/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew w części § 1 zdanie drugie.  
132 15.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r. Nr LIX/581/14 w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Raszyn  
133 15.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r. Nr LIX/575/14 w sprawie ustalenia sposobu postepowania przez Gminę Raszyn z porzuconymi na terenie gminy wrakami  
134 21.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 651/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. —11 Listopada" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej PTB 9, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 7 uchwały;

-§2 pkt 10 uchwały;

-§ 7 uchwały, zdanie wprowadzające, w brzmieniu: „ W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:";

-§ 7 ust. 1 uchwały;

-§ 7 ust. 2 uchwały;

-§ 7 ust. 3 uchwały;

-§ 7 ust. 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) od strony przestrzeni publicznych (...) ";

-§   11 ust. 4 pkt   9 uchwały,   w zakresie   sformułowania:   „(...)   lub   działek,   stanowiących jedną posesję w rozumieniu § 2pkt 10 (...) ";

-§   11 ust. 4 pkt   10 uchwały,   w zakresie   sformułowania:   „(...)   lub  działek,   stanowiących jedną posesję w rozumieniu § 2pkt 10 (...),J;

-§   11 ust. 4 pkt 

11 uchwały,   w zakresie   sformułowania:   „(...)   lub   działek,   stanowiących jedną posesję w rozumieniu § 2pkt 10 (...) ".

 
135 21.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 654/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd-Goworowska" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej UUM7 w części dotyczącej ustaleń:

§-2 ust. 1 pkt 4 uchwały;

§-2 ust. 1 pkt 11 uchwały;

§-2 ust. 2 uchwały;

§-2 ust. 3 uchwały;

§-2 ust. 4 uchwały;                                            

§-11 ust. 4 uchwały, w zakresie sformułowania:"(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci (...)" 

§-11 ust. 6 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci (...)" 

§-12 ust. 2 uchwały;

§-13 ust. 4 uchwały;

§-14 ust. 4 uchwały;

§-15 ust. 4 uchwały;

§-16 ust. 3 uchwały; .

§-16 ust. 5 uchwały.

 
136 21.10.2014r.

stwierdzenie nieważności § 2, § 10 zdanie drugie, § 11 ust. 5 zdanie drugie  § 14 do 16, § 37 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 4, § 38 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i 4 uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 437A/I/2014 r. z dnia 19 września 2014 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa ".

 
137 21.10.2014r.

stwierdzam nieważność uchwały 565/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r . w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul Chemików 1 zwanej dalej „uchwałą", jako podjętej z istotnym naruszeniem art 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm,),

 
138 21.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LW/427/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Falęcin, w części dotyczącej ustaleń:

-tekstu oraz części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1 MU i 3 MU;

-§ 10 ust. 2 lit a zd. trzecie uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) od powierzchni terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do kalenicy (...)";

-§ 23 ust. 1 lit. b uchwały;

-§ 23 ust. 1 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych (...) ";

-§ 24 ust. 1 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) licząc od najniżej położonego poziomu terenu, przy wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych (...)"\

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w zakresie „granic podziału wewnętrznego".

 
139 16.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/367/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014 r. „w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów " ", w części dotyczącej ustaleń:

-tekstu Studium, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały, Dział III pn. „Część II-Kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów", Rozdział 2. pn. „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy", pkt 11, str. 72 wers 8, w zakresie sformułowania: „ (...) stały (...) ";

-tekstu Studium, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały, Dział III pn. „ Część II-Kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów", Rozdział 5. pn. „Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej", Podrozdział 5.3. pn. „Zaopatrzenie w gaz.", str. 82 - 83, w brzmieniu: „ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określa:

dla gazociągów  wybudowanych  w  dniu  12 grudnia  2001   r.   oraz po  tym  terminie - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. Nr 97, poz. 1055),

dla gazociągów wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. - Rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz. U. Nr 139, poz. 686) ".

 

 
140 21.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LW/428/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 3 ust. 1 pkt 5 uchwały;

-§ 7 ust. 4 pkt 8 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) lub zgodnie ze stanem istniejącym (...) ";

-§ 7 ust. 4 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) liczona od poziomu terenu do najwyższej górnej krawędzi dachu (...)";

-§  7 ust. 7 uchwały, w zakresie zdania wprowadzającego w odniesieniu do  sformułowania:  „(...)  łączenia lub (...)";

-§ 7 ust. 7 pkt 2 uchwały;

-§ 7 ust. 7 pkt 3 uchwały;

-§ 7 ust. 7 pkt 4 uchwały;

-§ 7 ust. 7 pkt 5 uchwały;

-§ 12 ust. 1 pkt 2 uchwały;

-§ 12 ust. 1 pkt 4 uchwały.

 
141 24.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIV/311/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa Zachód I  
142 21.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Cegłów z dnia 25 września 2014r. Nr XLVII/394/14 w sprawie zwlaczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Cegłów.  
143 06.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Iłów z dnia 2 października 2014r. Nr 260.L.2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  
145 28.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru: " Wiejska" w Regułach w części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1.MW i 2.MW, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
146 28.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/383/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj" w Komorowie-Wsi, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 17 uchwały oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1.ZP/U i 2.ZP/U w zakresie, w jakim są on położone w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-§ 17 uchwały oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały, w odniesieniu do części terenu oznaczonego symbolem 1.ZP/U usytuowanego w odległości powyżej 30 m w kierunku wschodnim, licząc od wschodniej linii rozgraniczającej terenu 1.KDW, nie więcej jednak niż do wyznaczonej granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

 
147 28.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/382/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Polna" w Komorowie-Wsi, w części dotyczącej ustaleń § 17 uchwały oraz w części graficznej, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 2.MN w zakresie, w jakim jest on położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  
148 28.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/379/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Brzozowa" w Pęcicach Małych  
149 28.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/301/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew  
150 07.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 7 października 2014r. „w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis z wyłączeniem ustaleń dotyczących linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka-Olsztyn  
151 28.10.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna".

 
152 06.11.2014r.

stwierdzenie nieważności  uchwały Nr 256/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectw Szydłówek Ii Szydłówek II gmina Szydłowiec ETAP I, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 3 pkt 8 uchwały;

-§ 6 pkt 3 uchwały;

-§ 11 uchwały;

-§ 17 ust. 2 uchwały;

-§ 18 ust. 2 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem: od ZL1 do ZL25;

-§ 28 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem: od ZL1 do ZL25;

-§30 pkt 10 lit. c uchwały;

-§ 31 pkt 5 lit. b uchwały;

-§ 38 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) oraz z infrastrukturą techniczną (...) ";

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w zakresie „ linii proponowanego podziału wewnętrznego ";

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: MN9, MN10, U/MN4, U/MN6, U/MN13, U/MN17, U/MN20, U/MN22, U/MN23, U/MN25 i PG5 w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu, stanowiącego tereny ZL.

 
153 29.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCI/23324/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale G9MW(U)  
154 05.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi: Drwalew, Pieczyska, Sułkowice, Chynów, Wola Chynowska, Edwardów i Nowe Grobice, w części dotyczącej ustaleń: § 1 pkt: 1, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 40, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 64, 77, 83 i 84  
155 06.11.2014r.

stwierdzenie nieważności  uchwały Nr XCII/2347/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 2 uchwały;

-§ 2 pkt 18 uchwały;

-§ 10 pkt 2 lit. e uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) przy czym w przypadku ich wycięcia nakazuje się posadzenie nowego drzewa (...) ";

-§ 12 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), dla którego obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych poprzedzających realizację obiektów budowlanych — inwestycji kubaturowych, drogowych i infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi (...) ";

-§ 20 uchwały, oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem A.2.U/MW;

-§ 22 uchwały, oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.2.U(MN);

-§ 23 uchwały, oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.3.U;

-§ 25 uchwały, oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.5.U(MN)

-§ 26 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.6.U(MN)

-§ 28 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.8.U(MN)

-§ 29 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.9.U;

-§ 30 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem B.10.U;

-§ 37 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem D.2.MW

-§ 38 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem D.3.MW

-§ 41 uchwały, oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem D.6.MW

-§ 45 uchwały, oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem E. 1 .UO;

-§ 57 uchwały, oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem E. 13.U;

 
156 17.11.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII/58/14 Rady Gminy Chlewiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Chlewiska i Wola Zagrodnia - etap I, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 4 pkt 18 uchwały;

-§ 16 ust. 2 pkt 7 uchwały;

-§ 17 ust. 5 uchwały;

-§ 18 ust. 6 uchwały;

-§ 21 ust. 2 uchwały;

-§ 21 ust. 5 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: ZL.1, ZL.2, ZL.3, ZL.4, ZL.5 i ZL.6;

-§ 24, § 25 i § 34 uchwały, w zakresie, w jakim wynika z nich możliwość realizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w wyznaczonych na rysunku planu „ strefach bezpieczeństwa napowietrznych linii elektroenergetycznych SN";

-§ 37 ust. 2 pkt 2 lit. b uchwały;

-§ 37 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały;

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 1A i IB, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: MN.23, MN.66, MN.68 oraz MN.71, w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu, stanowiącego tereny ZL
 
157 17.11.2014r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 7, § 28 ust. 1 w zakresie słów: "usprawiedliwienia nieobecnych radnych" i § 32 ust. 1 pkt 3 załącznika do uchwały Nr 297/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego  
158 17.11.2014r. stwierdzenie nieważności ust. 2, 3, 4, i 5 załącznika Nr 2 do uchwały Nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otowcki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich   
159 13.11.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/501/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego w narożniku Alei 600-Lecia i torów kolejki wąskotorowej, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 1 ust. 4 pkt 10 uchwały;

-§ 1 ust. 4 pkt 11 uchwały;

-§ 4 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...)(lub działek budowlanych objętych jedną inwestycją) (...)

-§ 5 pkt 2 uchwały;

-§ 5 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) za wyjątkiem wydzielania działek budowlanych, na których realizowane byłyby drogi wewnętrzne, a także za wyjątkiem, sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu lub poprawie warunków zagospodarowania przyległej działki budowlanej;";

-§ 5 pkt 6 uchwały;

-§ 6 pkt 3 uchwały;

-§ 6 pkt 4 uchwały;

-§ 6 pkt 8 uchwały;

-§ 7 pkt 2 uchwały;

-§ 9 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania:,,(...) stały (...)

-§ 9 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania:,,(...) po likwidacji lub przebudowie linii (np. poprzez skablowanie) niniejsze ograniczenia w zabudowie nie obowiązują;

 
160 26.11.2014r. twierdzenie nieważności załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wyszków § 1 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 oraz ust. 2, 3 i 4       
161 21.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014r. Nr XLII/416/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice  
162 21.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXIII/341/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta  
163 27.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały NrXLVII/639/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 października 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zameldowanych na terenie gminy Legionowo  
164 20.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCII/2350/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto - Ogród Sadyba, część I, w części  
165 20.11.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1565/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 października 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka etap I w części dotyczącej ustaleń:

- § 6 pkt 6 uchwały;

-§ 32 uchwały oraz w części graficznej., w zakresie terenów oznaczonych symbolami:  1MN, 2MN i 3MN, usytuowanych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
166 26.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 239/XXXVIII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2014r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory  
168 01.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/292/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew - fragment wsi Rozlazłów", w części dotyczącej ustaleń:

-§11 uchwały, w zakresie sformułowania:,, (...) narażone na niebezpieczeństwo powodzi (...) ";

-§ 12 ust. 2 uchwały;

-§ 14 ust. 1 pkt 2 lit. b) uchwały, w zakresie sformułowania:,,f...,), wydzielane wg potrzeb na etapie podziału nieruchomości (...)"

-§ 14 ust. 4 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania:,,(...) stały (...) ";

-§ 14 ust. 4 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania:,, (...) ustalenie nie obowiązuje w sytuacji skablowania danej sieci elektroenergetycznej;";

-§  14 ust. 4 pkt 4 uchwały, w  brzmieniu:,,w sytuacji skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych usytuowanie budynków w stosunku do tych linii obowiązuje wg przepisów odrębnych ".

 
169 27.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/549/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i cześci wsi Deskurów, w części  
170 26.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/352/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Waliszewo"  
171 01.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 7 listopada 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY LELIS”, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 8 ust. 5 uchwały;

-§ 11 ust. 1 pkt 4 uchwały;

-§ 11 ust. 1 pkt 6 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) w stosunku do powierzchni działki (...) ";

-§ 11 ust. 3 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: IR, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 27R, 28R, 29R, 30R, 3 1R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 46R, 47R, 48R, 49R, 50R, 5IR, 52R, 53R, 54R, 55R, 56R, 57R, 58R i 59R;

-§ 11 ust. 3 pkt 5 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 25R i 26R;

-§ 11 ust. 4 pkt 6 lit. a uchwały.

 
175 28.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 370/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim  
176 28.11.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIV/2430/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha  
177 04.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 619/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust. 1 pkt 4 uchwały;

-§ 6 ust. 4 pkt 5 uchwały;

-§ 10 pkt 1 tiret dziewiąte uchwały;

-§ 20 ust. 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) Na terenach położonych w granicach tej strefy roboty ziemne albo zmiana charakteru dotychczasowej działalności, które mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają uprzedniego przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków. ";

-§ 23 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) z uzgodnieniem ustaleń ust. 3 (...) ";

-§ 23 pkt 2 uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1Ls/IT;

-§ 23 pkt 3 uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1Ls/IT;

-§ 26 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „Przewidywane sposoby zagospodarowania wód winny być przeanalizowane pod kątem ich rzeczywistej skuteczności i możliwości zastosowania (zwłaszcza ze względu na warunki gruntowo-wodne);";

-§ 32 ust. 2 uchwały;

-§ 39 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 4UM
 
178 02.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/278/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z 5 listopada 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Waleriany - obszar B, działki nr ewid. 16/2, 16/3, 16/4, 176/1, 176/2 i 177", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust. 1 pkt 15 uchwały;

-§ 5 ust. 1 pkt 16 uchwały.

 
179 02.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/278/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z 5 listopada 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego miejscowość Waleriany - obszar B, działki nr ewid. 16/2, 16/3, 16/4, 176/1, 176/2 i 177", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 5 ust 1 pkt 15 uchwały;

-§ 5 ust, 1 pkt 16 uchwały
 
180 02.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIII/2383/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 5 uchwały;

-§ 2 pkt 8 uchwały;

-§ 2 pkt 22 uchwały,

-§ 11 pkt 1 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) stały (...) wyłącznie w przypadku wykazania na podstawie aktualnej dokumentacji z pomiarów terenowych, że w miejscach lokalizacji tych pomieszczeń nie jest przekroczony dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego, ";

-§ 11 pkt 1 lit. c uchwały;

-§ 12 pkt 2 uchwały.

 
181 01.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIII/2382/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego, w cześci  
183 04.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/308/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „ Centrum ", „Kuligów" i „Północ " gm. Dąbrówka, objętych NATURĄ 2000,

 
184 04.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/309/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „ Centrum ", „Kuligów" i „Północ " gm. Dąbrówka, nie objętych NATURĄ 2000,  
185 17.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIV/355/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Leszno w zakresie § 6, § 15 ust. 1 pkt 5 i 6, § 22 ust. 4 zdanie drugie, § 25 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 w zakresie sformułowania „(...) oraz nazwiska radnych, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu", § 34 ust. 4, § 55, § 57 ust. 2 i 5, § 59 ust. 1, § 61 ust. 3, § 74 ust. 2 i 3, § 76 ust. 2, 3 i 4 oraz załącznika Nr 4 do uchwały w części § 9 ust. 3  
187 10.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 574/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sady Gostkowskie III" w Ciechanowie w części dotyczącej ustaleń § 10 ust. 2 uchwały  
188 10.12.2014r.

stwierdzenie nieważności  uchwały Nr 575/XLIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 listopada 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOLONIJNA" w Ciechanowie", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 10 ust. 2 uchwały;

-§ 17 ust. 4 pkt 4 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) od projektowanego poziomu terenu przed wejściem głównym, do najwyższego punktu przekrycia dachu (...);";

-§ 17 ust. 4 pkt 5 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) od poziomu projektowanego poziomu terenu przed wejściem, do najwyższego punktu przekrycia dachu (...) ";

-§ 18 ust. 4 pkt 4 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) od projektowanego poziomu terenu przed wejściem głównym, do najwyższego punktu przekrycia dachu (...) ";

-§ 18 ust. 4 pkt 5 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) od poziomu projektowanego poziomu terenu przed wejściem, do najwyższego punktu przekrycia dachu (...) ";

-§ 19 ust. 5 pkt 4 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) od projektowanego poziomu terenu przed wejściem głównym, do najwyższego punktu przekrycia dachu (...) ";

-§ 25 uchwały.

 
189 10.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXII/258/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 1 ust. 4 pkt 11 uchwały;

-§ 2 uchwały oraz w części graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 12.10 MNu, 12.11 MNu, 12.12 MNu i 12.14 MNu;

-§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) (...) ";

-§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) (...) ";

-§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) (mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) (...) "';

-§ 3 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) całej powierzchni każdej (...) łub działek budowlanych objętych jedną inwestycją (...) ";

-§ 4 uchwały w zakresie zdania wprowadzającego;

-§ 4 pkt 2 uchwały;

-§ 4 pkt 3 lit. a, b, c, e, f uchwały;

-§ 5 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), do czasu uzyskania warunków operatora kanalizacji sanitarnej (...) ";

-§ 5 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...), w uzgodnieniu z właścicielem terenu i (...) ";

-§ 6 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: .. W przypadku likwidacji lub przebudowy linii elektroenergetycznej (n.p. poprzez jej skablowanie) niniejsze ograniczenia w realizacji zagospodarowania terenu nie obowiązują.".

 
190 10.12.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 uchwały Nr LII/419/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach  
192 10.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIV/2416/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7, w części dotyczącej ustaleń:

§ 2 pkt 2 uchwały;

§ 2 pkt 4 uchwały;

§ 2 pkt 7 uchwały,

§ 2 pkt 23 uchwały;

§ 2 pkt 26 uchwały;

§ 2 pkt 27 uchwały;

§  6 pkt  3  uchwały,  w zakresie  sformułowania:   „ (...)  - pod warunkiem  nowych  nasadzeń  na danym terenie (...) ";

§ 15 uchwały, w zakresie symbolu literowego: „C".

 
193 15.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/235/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego części obrębu Zgleczewo Szlacheckie ".

 
194 10.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIV/2415/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14, w części dotyczącej ustaleń:

§ 2 pkt 2 uchwały;

§ 2 pkt 4 uchwały;

§ 2 pkt 7 uchwały,

§ 2 pkt 23 uchwały;

§ 2 pkt 26 uchwały;

§ 2 pkt 27 uchwały;

§  6 pkt  3  uchwały,  w zakresie  sformułowania:   „ (...)  - pod warunkiem  nowych  nasadzeń  na danym terenie (...) ";

 
195 10.12.2014r stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Towarowej, w części  
196 17.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 268/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłów  
197 11.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIV/2411/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa, część zachodnia, w części dotyczącej ustaleń:

§ 2 pkt 4 uchwały;

§ 2 pkt 26 uchwały,

§ 2 pkt 27 uchwały;

§ 2 pkt 28 uchwały;

§ 2 pkt 34 uchwały.

 
198 23.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 618/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 17 pkt 2 uchwały;

-§ 19 pkt 2 uchwały;

-§ 21 pkt 2 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych w części graficznej symbolami: 1LS i 2LS;

-§ 48, § 49, § 50, § 51 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1UPST
 
199 11.12.2014r.

 stwierdzenie nieważnościuchwały Nr 262/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. „Przytorze", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 1 uchwały;

-§ 2 pkt 2 uchwały;

-§ 14 ust. 2 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) powierzchni terenu (...) ";

-§ 16 uchwały oraz w części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 5MN;

-§ 22 ust. 2 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) powierzchni terenu (...) ";

-części graficznej, w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej w granicach strefy oclironnej od terenu zamkniętego, w ramach terenów oznaczonych symbolami: 1MN/U i 1MW/U.

 
200 11.12.2014r.

uchwały Nr LII / 411 /2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 listopada 2014 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krupią Wólka ", w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 ust. 1 pkt 5 uchwały;

-§ 7 ust. 8 uchwały;

-§ 15 uchwały w zakresie zdania wprowadzającego, w odniesieniu do sformułowania: „(...) racjonalnego (...) poprzez:";

-§ 15 pkt 1 uchwały;

-§ 15 pkt 2 uchwały;

-§ 19 ust. 3 uchwały, w zakresie dotyczącym terenów ZL-1 i ZL-2;

-§ 24 ust. 1 pkt 4 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego (...) ";

-§ 24 ust. 3 uchwały;

-§ 24 ust. 4 uchwały;

-§ 34 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: MN-3 i MN-4;

-§ 35 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem MN/U-2;

-części graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem ZL-3.

 
202 11.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XCIV/2412/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielce - Beethovena, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 2 pkt 1 uchwały;

-§ 2 pkt 26 uchwały.

-§ 2pkt 27uchwały;

-§ 2 pkt 32 uchwały

§ 14 ust. 7 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania: „(...), do czasu skablowania, (...) stały (...), przy czym dopuszcza się odstąpienie od zakazu na tych fragmentach stref, dla których rzeczywiste pomiary promieniowania elektromagnetycznego nie wykażą przekroczenia dopuszczalnego poziomu według przepisów odrębnych (...) ";

-§ 15 pkt 1 i 2 uchwały, w zakresie, w jakim odnosi się do procedury podziału nieruchomości;

-§ 23 ust. 2 pkt 12 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) do czasu jej skablowania (...) ".

 
203 23.12.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 237/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wilkówiec, gmina Czerwińsk n/Wisłą, w części dotyczącej ustaleń:

- § 8 ust. 2 lit. a uchwały, w odniesieniu do jednostki terenowej RM, w zakresie budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno - spożywczym;

- § 8 ust. 7 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „ (...) lub według warunków przyłączenia (...) ";

-§ 8 ust. 7 pkt 3 uchwały, w odniesieniu do jednostki terenowej RM, w zakresie niezwiązanym z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno - spożywczym
 
207 07.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 grudnia 2014r. Nr II/7/14   
208 29.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy Iłów z dnia 01.12.2014 r.: Nr 4/I/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Nr 5/I/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Nr 6/I/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Handlu i Usług, Ładu i Porządku Publicznego oraz Samorządu, Nr 7/I/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, Nr 8/I/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  
210 16.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 12/II/2014 Rady Miasta Płiocka z dnia 19 grudnia 2014r. "w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały"  
211 12.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 grudnia 2014r. Nr II/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku oraz  Nr II/4/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku      
212 22.01.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji -Sochaczew Sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Gminą Miasto Sochaczew.

 
214 21.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 21/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r. "  
215 22.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 22/111/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwalą Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013 r. "  
Podziel / Share
Beata Darnowska, 04.02.2014, Ilość wejść: 13601, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry