Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

19.02.2014

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2014 rok - Delegatura Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2014 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 31.01.2013r.

stwierdzenie nieważności stanowisk Rady Miasta Sierpca mających charakter uchwał podjętych w dniu 23.10.2013r. w:

1. sprawie gruntów miejskich użytkowanych przez Rodzinne Ogródki Działkowe im. Marii Konopnickiej zs. w Sierpcu

2. w sprawie wsparcia programu naprawczego przez Zarząd MKS "Kasztelan"

3. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Świętokrzyską

 
3 5.02.2014r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 306/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30.12.2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych związanych w infrastrukturą techniczną oraz reklam  
4 01.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, 3 i 4 uchwały Nr XXVII/157/2014 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar  
5 16.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały nr 200/XXIII/2014 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zdania: "Nabycie nieruchomości następuje za kwotę 20 000,00 PLN"  
9 23.04.2014r. stwierdzenie nieważności w § 2 oraz § 6 ust. 2 uchwały nr LIII/459/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawoenia pogrzebu przez Gminę Płońsk  
10 30.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/215/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania  
12 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork Osada w 2014 roku.  
16 30.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały XXXI/238/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieżuń w 2014 roku

 
20 25.06.2014r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 2 Zarządzenia Nr 20/2012 Wójta gminy Pacyna z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Gminy w Pacynie    
21 24.06.2014r. stwierdzenie nieważności w § 3 części zdania: "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego" uchwały Nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.  
22 30.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 352/XXXVII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach, w części dotyczącej §8 Uchwały  
23 26.08.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 352/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie przekazania w użyczenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 134/1 o pow. 0,2442 ha i nr 135/7 o pow. 0,1023 ha, we wsi Białe gmina Gostynin na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
24 11.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 220/XXV/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Czerwińsk nad Wisłą  
25 11.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 222/XXV/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gminnej zabudowanej nieruchomości położonej w Czerwińsku nad Wisłą  
26 22.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/177/2014 Rady Gminy w Jońcu z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przez Gminę w drodze przetargu.  
27 22.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/250/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie gruntów w pasie drogi powiatowej nr 1444W od drogi 583 Pacyna-Laszyn-Długie-granica województwa na rzecz Gminy Pacyna.  
30 1.10 2014r stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/283/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wsparcia działań Wójta Gminy Łąck umożliwiających funkcjonowanie Stada Ogierów w Łącku spółka z o.o. jako spółki strategicznej Skarbu Państwa.  
31 25.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/284/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zobowiązania Przewodniczącego rady Gminy w Łącku do wystąpienia do Zarządu Powiatu w Płocku o poparcie działań Gminy Łąck zmierzających do utrzymania Stada Ogierów spółka z o.o. jako spółki strategicznej Skarbu Państwa.  
33 25.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/249/2014 rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.    
34 30.09.2014r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Bielsk Nr 34/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy dla placu/skweru położonego na części działki nr 599 w Bielsku.  
35 29.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/180/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec  
36 03.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 310/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 paźdzernika 2014r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Wrogocin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015r.  
Podziel / Share
Beata Darnowska, 19.02.2014, Ilość wejść: 2932, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry