Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

19.02.2014

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2014 rok - Delegatura Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2014 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 31.01.2013r.

stwierdzenie nieważności stanowisk Rady Miasta Sierpca mających charakter uchwał podjętych w dniu 23.10.2013r. w:

1. sprawie gruntów miejskich użytkowanych przez Rodzinne Ogródki Działkowe im. Marii Konopnickiej zs. w Sierpcu

2. w sprawie wsparcia programu naprawczego przez Zarząd MKS "Kasztelan"

3. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Świętokrzyską

 
3 5.02.2014r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 306/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30.12.2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych związanych w infrastrukturą techniczną oraz reklam  
4 01.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, 3 i 4 uchwały Nr XXVII/157/2014 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar  
5 16.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały nr 200/XXIII/2014 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zdania: "Nabycie nieruchomości następuje za kwotę 20 000,00 PLN"  
9 23.04.2014r. stwierdzenie nieważności w § 2 oraz § 6 ust. 2 uchwały nr LIII/459/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawoenia pogrzebu przez Gminę Płońsk  
10 30.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/215/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunkach jego funkcjonowania  
12 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork Osada w 2014 roku.  
16 30.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały XXXI/238/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieżuń w 2014 roku

 
20 25.06.2014r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 2 Zarządzenia Nr 20/2012 Wójta gminy Pacyna z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Gminy w Pacynie    
21 24.06.2014r. stwierdzenie nieważności w § 3 części zdania: "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego" uchwały Nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.  
22 30.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 352/XXXVII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach, w części dotyczącej §8 Uchwały  
23 26.08.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 352/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie przekazania w użyczenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 134/1 o pow. 0,2442 ha i nr 135/7 o pow. 0,1023 ha, we wsi Białe gmina Gostynin na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
24 11.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 220/XXV/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Czerwińsk nad Wisłą  
25 11.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 222/XXV/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gminnej zabudowanej nieruchomości położonej w Czerwińsku nad Wisłą  
26 22.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/177/2014 Rady Gminy w Jońcu z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przez Gminę w drodze przetargu.  
27 22.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/250/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie gruntów w pasie drogi powiatowej nr 1444W od drogi 583 Pacyna-Laszyn-Długie-granica województwa na rzecz Gminy Pacyna.  
30 1.10 2014r stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/283/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wsparcia działań Wójta Gminy Łąck umożliwiających funkcjonowanie Stada Ogierów w Łącku spółka z o.o. jako spółki strategicznej Skarbu Państwa.  
31 25.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/284/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zobowiązania Przewodniczącego rady Gminy w Łącku do wystąpienia do Zarządu Powiatu w Płocku o poparcie działań Gminy Łąck zmierzających do utrzymania Stada Ogierów spółka z o.o. jako spółki strategicznej Skarbu Państwa.  
33 25.09.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/249/2014 rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości.    
34 30.09.2014r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Bielsk Nr 34/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy dla placu/skweru położonego na części działki nr 599 w Bielsku.  
35 29.10.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/180/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec  
36 03.12.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 310/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 paźdzernika 2014r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Wrogocin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015r.  
Podziel / Share
Beata Darnowska, 19.02.2014, Ilość wejść: 2589, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry