Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

13.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Płock 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2015 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 08.01.2015r.

stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr 6/II/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mała Wieś

 
2 23.01.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr II.9.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku".

 
3 28.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 22/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów - w całości   
4 28.01.2015r. stwierdzenie nieważności § 4 uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia diet miesięcznych dla radnych Gminy Bielsk  
5 02.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania  
7 24.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 20/V/2015 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin  
8 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż  
9 20.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 r.  
10 14.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 30/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych  
11 14.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 33/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mochowo w 2015 r.  
12 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Gminy w Szczutowie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo w 2015 r.  
13 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały VI/49/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXV/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/3 położoną w Drobinie w części.  
14 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały VI/53/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek 458/2 i 459/2 położonych w Drobinie w trybie przetargowym w części.  
15 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały VI/54/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 877 położonej w Drobinie w trybie przetargowym w części.  
18 28.04.2015r stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin  
19 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 35/V/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2015"  
21 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 41/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2015.  
22 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 44/X/2015 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.  
23 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy drogi utwardzanej  
24 6.05.2015r. stwierdzenie nieważnościi Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r. Nr Or.0050.9.2015 w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr Or.120.11.2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeprpwadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkół Ogólnokształcących w Gójsku.  
25 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności § 3 uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta Płońska  
26 21.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 25/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"  
28 08.07.2015r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 1 Uchwały Nr 43/IX/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach.  
29 10.07.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin  
31 30.10.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostyninia w części, tj. co do § 24 ust. 5 pkt 2 i 3  
32 22.10.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 57/VIII/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Miasto  
33 24.11.2015r. stwierdzenie niewaności Uchwały IX/58/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bieżuń w części § 4 ust. 1, § 11 ust. 1 pkt 1.1 lit. b, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3 i 4, § 17 ust. 2  
34 24.11.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały IX/62/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 3 ust. 3  
35 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/64/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Baboszewo w całości  
36 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w całości  
37 3.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2015 r. Nr XVI/105/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk w całości  
38 31.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 121/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
39 31.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015 r. Nr XVIII/122/2015 w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i nagród sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk  
40 12.01.2016r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 13.01.2015, Ilość wejść: 2920, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry