Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

13.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Płock 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2015 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 08.01.2015r.

stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr 6/II/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta oraz dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mała Wieś

 
2 23.01.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr II.9.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Siemiątkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku".

 
3 28.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 22/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów - w całości   
4 28.01.2015r. stwierdzenie nieważności § 4 uchwały Nr 13/III/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia diet miesięcznych dla radnych Gminy Bielsk  
5 02.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania  
7 24.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 20/V/2015 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin  
8 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż  
9 20.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 r.  
10 14.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 30/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych  
11 14.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 33/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mochowo w 2015 r.  
12 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Gminy w Szczutowie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczutowo w 2015 r.  
13 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały VI/49/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXV/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/3 położoną w Drobinie w części.  
14 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały VI/53/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek 458/2 i 459/2 położonych w Drobinie w trybie przetargowym w części.  
15 22.04.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały VI/54/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 877 położonej w Drobinie w trybie przetargowym w części.  
18 28.04.2015r stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin  
19 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 35/V/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2015"  
21 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 41/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2015.  
22 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 44/X/2015 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.  
23 28.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy drogi utwardzanej  
24 6.05.2015r. stwierdzenie nieważnościi Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015 r. Nr Or.0050.9.2015 w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr Or.120.11.2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeprpwadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkół Ogólnokształcących w Gójsku.  
25 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności § 3 uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta Płońska  
26 21.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 25/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"  
28 08.07.2015r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 1 Uchwały Nr 43/IX/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach.  
29 10.07.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Lutocin zaopatrywanych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin  
31 30.10.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostyninia w części, tj. co do § 24 ust. 5 pkt 2 i 3  
32 22.10.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 57/VIII/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Miasto  
33 24.11.2015r. stwierdzenie niewaności Uchwały IX/58/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bieżuń w części § 4 ust. 1, § 11 ust. 1 pkt 1.1 lit. b, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3 i 4, § 17 ust. 2  
34 24.11.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały IX/62/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 3 ust. 3  
35 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/64/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Baboszewo w całości  
36 25.11.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w całości  
37 3.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2015 r. Nr XVI/105/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk w całości  
38 31.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 121/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
39 31.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015 r. Nr XVIII/122/2015 w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i nagród sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk  
40 12.01.2016r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego  
Podziel / Share
13.01.2015, Ilość wejść: 3325, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry