Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

13.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Radom 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2015 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 08.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014r. nr 8/I/2014 w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VII kadencji 2014-2018  
2 09.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/32/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
3 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/30/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec nad Wisłą  
4 1.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borkowice  
5 1.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 18/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 11/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 21013r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 26 kwietnia 2013r., poz. 5100) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
6 14.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pionki w roku 2015.
 
7 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rusinów
 
8 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2015.
 
10 8.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 21/VII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia protestów wyborczych dotyczących wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oryszew - Osada i unieważnienia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
12 05.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Nr 31/VIII/2015 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
 
13 08.06.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 i § 4 ust/punkt 2 uchwały nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
i warunków sprzedaży tych napojów.
 
14 24.06.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 załącznika do uchwały nr VI/33/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  
15 24.07.2015r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 13 Wójta Gminy Sienno z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
 
16 24.07.2015r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
 
17 21.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XV/65/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy  
19 20.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XI/66/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy  
20 17.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XIV/81/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawanej drogi krajowej nr 50 przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie  
21 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/43/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Sieciechów  
22 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/45/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Sołectwa  
23 27.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XI/53/2015 Rady Gminy Kazanów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości budynkowej wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2004/1 o pow. 0,1400 ha w obrębie geodezyjnym Kazanów  
25 31.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015 roku Nr XII/77/2015 w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 13.01.2015, Ilość wejść: 2796, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry