Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

28.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Ostrołęka 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2015 - Ostrołęka

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 22.01.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 36/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku P. B. M. W. z obowiązku świadczenia pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
2 22.01.2015r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 111/14/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Nurze w części, tj. w zakresie załącznika do ww. uchwały co do § 7 ust. 6 i 7, § 8 ust. 2 pkt 3 i 4, § 9 ust. 2 we fragmencie: „uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji", § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11, § 14, § 16 ust. 2, 3 i 4, § 17 ust. 1, 2, 3, 4 i 5, § 18, § 19 ust. 3, § 22 ust. 2 pkt 2 we fragmencie „po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, działających w zespole szkół", § 24 ust. 1.

 
4 05.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Patologii Społecznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w zakresie dotyczącym § 3 ust. 4, § 5, § 6, § 7 oraz § 8 Gminnego Programu Profilaktyki Patologii Społecznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr III/12/2014  
6 26.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi p. E. M. na postępowanie Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku p. B.W.  
7 26.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi p. J. G. na postępowanie Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku p. B.W.  
8 26.02.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców uczniów ZPPO. na postępowanie Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku p. B.W.  
11 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2015-2020"  
12 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/23/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szydłowie przy Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w zakresie dotyczącym punktów 2, 11, 13 zdanie drugie, 14, 15, 18, 24, 25 Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/2015.  
13 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/24/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dębsku przy Szkole Podstawowej w zakresie dotyczącym punktów 2, 11, 13 zdanie drugie, 14, 15, 18, 24, 25 Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dębsku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2015.  
14 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/25/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Nosarzewie Borowym przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w zakresie dotyczącym punktów 2, 11, 13 zdanie drugie, 14, 15, 18, 24, 25 Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2015.  
17 2.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 30/V/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXV/12 rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  
18 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 43/VI/15 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach.  
22 28.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Łysych, w części, tj. § 6 co do słów: "z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.".
 
23 01.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych na terenie Gminy Różan  
25 22.07.2015r. stwierdzenie nieważności § 1 uchwały Rady Gminy Strzegowo Nr IX/46/2015  z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości nr 97/4, 97/5, 98/1, 100/1
i 100/4 położonych w obrębie geodezyjnym Konotopa, w zakresie słów: "na okres od dnia uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (składowanie odpadów) do dnia zakończenia fazy poeksploatacyjnej dla składowiska, jednak nie dłużej niż 30 lat od zakończenia rekultywacji."
 
26 30.07.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 59/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania Pani W.Z.W. ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.  
27 22.07.2015r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy Boguty-Pianki Nr 33/VI/15 z dnia
17 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 
28 31.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr VI/35/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, w zakresie słów w tytule uchwały i w § 1 uchwały: "na okres 25 lat".  
29 2.09.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 60A/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani E. O. p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.  
31 29.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 54/IX/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Świercze  
32 30.09.2015.r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Świercze z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociagów gminnych  
33 30.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 50/IX/2015/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 46/2015 Wójta Gminy Świercze z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych z wodociagów gminnych  
34 13.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Boguty-Pianki Nr 41VII/15  z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat a usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach  
35 20.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dzierzgowo Nr 38/VIII/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 94,19 m2 z dotyczczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 9 miesięcy, w zakresie słów w tytule uchwały: "na okres 9 miesięcy" i w § 1 uchwały: "na okres 9 miesięcy tj. od 1.10.2015 r. do 30.06.2016 r. na cele użytkowe"  
36 3.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Brok Nr VII/46/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Broku, w zakresie § 21 Statutu Biblioteki Publicznej w Broku stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/46/2015  
37 3.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Małkinia Górna Nr 66/XIII/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego przy ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej, w zakresie § 9 Regulaminu targowiska gminnego przy ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 66/XIII/2015  
39 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Radzanów Nr IX/54/2015 z dnia 16 października 2015 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów  
41 23.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/96/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 w części, tj. w zakresie § 5 ust. 3, § 8 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, § 12 ust. 3, 4, i 5 załącznika do w/w uchwały  
42 28.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych na terenie Gminy Różan  
43 4.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Mława Nr XII/150/2015  z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych, w zakresie słówa "nieodpłatne" w § 1 ust. 2 uchwały  
44 4.01.2016r. swierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wiśniewo Nr XII/55/15  z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmitami w roku 2016, w zakresie § 6 ust. 2 i ust. 5, § 12, §§14-22 Programu współpracy gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi na 016 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/55/15  
45 7.01.2016r. stiwerdzenie nieważności uchwały Nr XVI/110/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 w części, tj. w zakresie ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozdziału 11 (Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert) załącznika do ww. uchwały  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 28.01.2015, Ilość wejść: 3765, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry